ดวงรายสัปดาห์!! 4-10 เม.ย.64 ราศีใดมีเคราะห์มีภัย ระวังเที่ยวกลางคืนเสี่ยงโดนทำร้ายผิดตัว

ดวงรายสัปดาห์! ! 4 – 10เ ม.ย. 64ราศีใด มีเค ราะห์มีภั ยระวั งเ ที่ย ว กลา งคื นเสี่ย ง โด นทำร้ายผิดตั ว

ดว งรอบสัปดา ห์ โดย “เศรษฐ วุ ฒิ “แน วโน้มค ว าม น่ า จะเ ป็นใ นรอบ สัปด าห์นี้ ร ะหว่างวั นที่ 4 – 10 เมษา ยน 2 564

ลั คนา(ลั)ร าศีเมษ

ใน รอบ สัปดา ห์ นี้ท่า นจะต้องระ มัด ระ วังความเสี ยหาย ทา งการ เงินแบ บก้ อ นโตๆ ไม่ค วร คิดกา รใหญ่ ลง ทุน เล่ นแชร์ห รื อ ลงทุนทา งการ ค้ าที่ท่านไม่.ได้มีความ ชำ น าญเพียง พอ ก า รลงทุนใ น ธุรกิจที่ท่านทำเอ งไม่ได้ หรือต้อง พึ่ ง พาอา ศัยผู้อื่.นเป็น หลัก ก็ไ ม่ควรทำถ้า ไ ม่จำเป็น อ ย่า ให้หุ้นส่วนคู่สั ญญาหรือ ค นรักของท่ านออกหน้าแทนท่ าน

ใ นระย ะนี้เ พ ราะจากที่เสียหายน้อยจะเ.สีย หา ย หนักก ว่ าเดิมการ เสีย เงิ.นเ สียทอ.งเพื่อ รักษ าหน้าต า และมา ตรฐา นทาง สั งคมของตน เอง เป็ นสิ่งไ ร้ ส าระท่าน จะ.ไม่ได้ อะไรตอ บแ ทนกลับมายก เว้ นหนี้ สิ.นเท่า นั้นด้าน ความรัก จ ะเป็นไ ป แบบห่ างไกลหรื อหล บๆซ่อนๆห รือมีแ ต่ความใค.ร่ แบบไม่ลืม หูลืมตา

ลัคนา(ลั ) รา ศี พฤ ษภ

ในรอ บสั. ปด าห์นี้ท่านทำ งานอย่ างทุ่มเ ทไม่เ ห็น. แก่ ความยากลำ บา ก หรือเหน็ดเหนื่อยใ ดๆวิธีทำ.งา นของผู้ร่วมง าน ไม่เ ป็ นที่พอใจ.ขอ งท่านแ ละเมื่อนา น ไป ท่า นจะ อ่ อนล้ าโ.ดยไ ม่รู้ตั วปร ะกอบ.กับร่า งกายระ ยะนี้ ไม่แ ข็งแ รง มักม อง เห็นความ หวั.งดีขอ ง บริ วาร เป็นเ รื่อ งตล ก ขบ ขันมักอยู่

ท่ามกลาง ค.วามขั ดแย้งต่าง ๆที่ท่านไม่มีส่วนด้วย เลยไ ม่. ว่ าจะเ ป็ นเ รื่องอะไรก็ ต.ามควรอยู่ห่างๆบริเ วณ ที่มีก าร จุดป ระทัดห.รื อ พลุโชคดีในเรื่อ งอสั ง หาริมทรัพย์ต่างๆคู่หมั้นคู่ สมร.สมีโครง การ ใหญ่ๆมาเส นอ ให้ท่า นทำการ แก้ปัญหาต่างๆด้วยสา มัญ. สำนึกข อ งท่าน เอ งเป็ นสิ่งที่ถูกต้อง และ คว. รทำก าร ซื้ อ การขาย ของ เก่ าข อง โ บราณ. อ าจถูกหลอ กในร ะย ะนี้

ลัค นา (ลั)ราศีมิถุน.

ในรอบ สัปด าห์นี้ท่ า นจะ มี กิ จกรรมใ หม่ๆที่.เกี่ยวกับกา รงาน หรือท างธุรกิ จจะ .ได้ เริ่มบทบาท หน้าที่การงา นใหม่ๆที่ท่าน.ชอบและรู้สึกสนุกส นานไปกับกิจกรร. มนั้ นๆ ท่ านที่ยัง ว่าง.ง านจะได้งา นที่ ท่ านใ ฝ่ ฝั.น อย าก ทำ มานานหรือได้ทำงา นอ ดิ เ ร กใ.ห้ เ ป็นจริ ง เป็นจั งขึ้นม าเป็น ราย ได้เ สริ ม. อีกท างหนึ่งการทำ กิจก รรมใดๆ ในช่วงร.ะ ยะ เวลา นี้

มักเป็นกิ จก รรมที่ท่าน เต็ม ใจ.ทำและมีควา ม สุข ที่จ ะทำทั้งสิ้นแ ละ เ .ป็นง านที่ท่ า นจะได้ติด ต่อสื่อ สาร กั บค นจำนวนมา กใน ทุ ก ระดับชั้นท่า น.ที่มี คู่ครองคน รักอยู่แล้วอาจต้องใช้เวลา กับค. รอบครัวข อง คนรักแ ละเอาใจพ วก เขาสักห.น่อ ยเพื่อให้เ ขา.ยอ.มรับใน ตัวท่ านคนโ สด.ก็อยู่กับครอ บค รัว ตนเ องไป ก่ อน

ลั คน า(ลั)ราศีกรกฎ

ใน ร อบสัปดา ห์นี้ท่ านมีโช.คดีใน เรื่องบ้านเรือนที่.อยู่อาศัยบุตรหลา นหรือ พี่ น้องใกล้ชิ ด ทำม าค้า ขึ้ นมั่ งมี ศรีสุ.ขไปตามๆ กันญาติมิตรที่มีน้ำใจดี.แ ละช่วย เห ลือกิจการต่างๆข.อ งท่านญ าติมิตรข องท่าน.กำลังโชค ไม่ดีเพร าะ ถู ก.ใ ส่ร้าย อย่างรุนแร งหรือ เขา เกิด เจ็บป่.วยท่าน เองก็ไม่แข็ง แ รง

อาจมี ปัญ.ห าในเ รื่อ งอ าห าร เป็น พิ ษ.ต่างๆจ ะมีผู้นำสุรามา ให้เป็น ขอ ง .ข วัญข อง ร างวัลพ.ระเ สาร์ เล็ง ร าศีข องท่า นอ ยู่.ค วามป ระมาท เป็ นภัยแก่ท่า.นอ ย่ าง แรงก ารเที่ยว กลางคืน ห รืออยู่ในที่ มื.ดอาจถู กทำร้า ย ผิ ดตัวไ ม่ควรพูดจากับผู้ใหญ่ด้ ว ยสำ นวนโวห. ารที่ฟังยา กเ พร าะเข าจะเ ข้ าใจผิด ว่า.ท่านป ระชด เขายังไม่ควรพาคนรั กเข้าร่ว.มสังคมของท่า น

ลัค น า( ลั)ร าศีสิงห์

ในร.อ บสัปด าห์นี้ท่า นจะต้ อ งเห นื่อย กับการ ทำงานที่.มี ปัญหาอุปส รรคมา กก ว่าป กติซึ่งปัญ หาต่าง. ๆจะม า จ าก ห ลาก หลายทางทั้งด้านก ารเ.งิน งบ ประมาณคว ามขั ด.แย้งใ นห มู่ผู้ ร่วม งานการ .ติดต่อ กับทาง ราช การฯล ฯม าก จนท่านนึ กไ ม่. ถึง ทีเ ดี ยวแต่อย่าง ไรก็ดี

ท่ านมีผู้ใหญ่.คอย สนับ ส นุน ช่วยเห ลื อ ทั้งแบบ เอื้อมมือมา.ช่วยอย่างออ กห น้าออกตา แล ะ แอ บ ช่ .ว ยอย่างลับ ๆอ า จมี การเดิ นท า งที่เหน็ดเหนื่อย.ม ากๆจากห น้า ที่กา ร งานห รือมีการโย ก ย้ายเปลี่ยนแปลง ไปทำ.งา น ใ น ตำแหน่ งที่ไม่น่าพอใ จ นัก ด้า น มิต รสห.าย แ ละคว ามรักคว ามใ ค ร่ก็ ดูจะห่างหา .ยกันไป สักพักใหญ่ๆ ห รือคู่ค รองคนรักอาจชวนท่า.นไปงานรื่นเริงจน เสี.ย การ เสี.ยง าน

ลัคนา(ลั)ร า ศีกันย์

ใ .นรอ บสั ปดา ห์นี้ ท่ าน อ าจเดิ.นทา ง ไกลโดยไม่ได้ตั้งใ จไว้ .ก่อนมีรายได้พิ เศษ จากงาน อดิเรก ที่เกี่.ยวกับข อ งเก่ าพระเ ครื่อ งหรือก ารค้น.คว้าประวั ติ ศ าสต ร์ต่ างๆการให้คำ.แนะนำตักเ ตือนแก่ผู้ใด. ก็ตามจะเ กิดผ ลร้ายแ ก่ท่า.นไม่ค วร ว่ ากล่าวตั กเ ตือนอย่างรุนแรง แม้แต่บริ วารของ ท่ านเ อ งคนรั บ ใ.ช้โ ดย มาก จะเชื่อถือ

แ ล ะนั บถือ ผู้อื่ นม .ากกว่าท่ านมีผู้ชักชว นท่านเที่ย.วเตร่โดย ไม่คำนึงถึ ง หน้ าที่การงานไ ม่ค วร.ขัดแ ย้งกับปัญ หาข อ งส่ วน รวม ที่เกิดขึ้ นในระ ยะนี้ก.ารก ระทำที่เกิด จากค วามห วั งดีของ ท่านอ.า จเ ป็ น ผลร้ายถ้าท่าน ไ ปทำ อะ ไรผิดพ ลาด ใ นร ะย .ะ นี้ สั งค มจ ะลงโทษโดย ไม่ เ.มตตาก รุณาอะ ไรใด.ๆทั้งสิ้นไม่ คว ร ดื่ มสุ.ร านอกบ้าน

ลัคนา (ลั) รา ศี ตุล

ในร อ. บสัปดาห์นี้ท่านควร. อ ยู่ให้นิ่งแ ละใช้ชีวิ ตป .ร ะจำ วั นอ ย่างมีส ติจะดีก ว่าการ .ดิ้น รนทำ กิจก รรมที่ท่า นคิดเอง เอ อเองโด ยไม่.ตรว จ สอบสภา พแวดล้อ มห.รือไม่ป รึกษ าผู้ หลักผู้ใหญ่ก่อนอาจ จะเ.กิดผล เสี.ย ต่อท่านได้มา กเพร าะไม่ว่าจะทำ อะไ รหั.วหน้าเจ้าน า ย ก็ จะไม่ปลื้มอะ ไ รท่านสั.กเ ท่ าไรนัก

ท่านควรทำหน้า.ที่ที่ทำอยู่ประ จำต่อ ไ ปอย่าง ส งบ.เมื่อถึงเวล าที่ดาว.ศุภ เคร.าะห์ ต่ างๆย้าย.ออ กจ าก เรือ น อ ริของท่า นแล้วอะไ รๆก็จ ะคลี่ คล.ายไปได้ เอง การ ออ.กปา กเจร จ าหรือ เต้นแร้งเต้นกา ไ ปจะเป็นการ เ.หนื่ อยเปล่าโชค ลา ภผลประโ ย ช น์ก็.ยัง มี อุปสรร คอยู่เรื่อ.งควา มรักคว ามใค ร่ร.ะย ะ นี้ลืมๆไป ก่อ นเพร.าะ ยั ง ไม่มี อ ะไรน่าป ร.ะทับ ใ จ

ลัคน า(ลั)ร าศีพิ.จิก

ใ นรอบสัปดา ห์ นี้ท่า น ทำอ ะไ.ร ก็ตามแม้แต่เล่นกี ฬา จะ มีผู้ม ายั่ว เย้ ากระ เ.ซ้าแหย่ใ ห้มีควา มโ กร.ธแม้แต่ เล่นหมา.กรุกหมากฮอส ก็ไ ม่มีสม าธิมีความ คิดเห็น.ไม่ตรง กับผู้ร่ วมงาน.เ ป็น ส่วนใ ห ญ่มีความไ ม่.พอใจใน โชคล าภที่เกิ ดแก่คู่ หมั้นคู่ส มรสข. องท่ า นเอ งซึ่งท่านไม่ควร โ ต้แย้งว่ าท่า นเป็ .น ฝ่ า ย ถูกกั บ คู่คร องคน รั กเ ส ม.อไ ปส่วนตั ว

ท่าน เ องก็จะเ สียลาภที่เป็นของ เ.ก่าของโบ รา ณ ที่มีมูลค่าสูง มักมีอุปสร ร คข้.อ ขัด ข้อง ในเรื่ อ ง ที่เกี่ยวกับคู่ ค รองคู่สม ร สพี่น้.องได้ทำงา นที่มั่นคงยั่งยืนแต่จ ะ ถู กนินทาว่ าร้.า ยต่ า งๆ นาน าคนโส ดจ ะพ บแฟนที่อายุน้อยก ว่าม ากๆซึ่ง อาจเป็น คว. ามสัม พันธ์ ที่ ท่ านไม่ต้ อง การเปิ ดเผยต่อ.ผู้อื่นหรือเปิดเผ ยไ ม่ ได้

ลั คนา( ลั)รา ศีธนู

ใน.รอบสัปดา ห์ นี้ท่า นจะส นใจ กิจ กรรมที่เกี่ย ว ข้อง. กับ บ้าน เรือนที่อยู่ อ า ศัยเ รื อ กสว นไ ร่นาหลาย ท่ า.นอ าจกำลังหา ที่ ดิ นเพื่อทำการเกษตร ในย ามแ ก่เ .ฒ่าอา จสน ใจลง ทุนทำเกษ ตร.กร รมเป็น อ าชีพเ สริ.มส่ วน ท่านที่ทำอ ยู่แล้ ว ก็ไ.ด้เก็บดอกผล ที่งอ ก งาม มาข ายเป็ นรายได้.ก้อนใหญ่ทีเ ดียว

ระ ย ะนี้เป็ นช่วงที่ ท่านกำลั ง.มีค วามสุขกับ ก าร อยู่ บ้ านกับค รอ บครัวและค.น ที่อยู่ไกล จะไ.ปมาหาสู่ร่วมกิจกร .รม กับค รอบครั วข องท่ า นบรรย ากาศใน บ้า นเรือน. ค่ อ นข้า ง รื่ นเริ งสนุกส นานควรระวังเรื่องปัญหา.สุขภา พเ อ าไ ว้ ให้ดีอ าจ มีอา ก ารภูมิแ .พ้สิ่ง แวด ล้ อ มได้ง่ ายไม่ควรรับประทานข อ.งหมักดอง ห รืออาห ารที่เก็บ ค้า งมาเป็.นร ะยะเวลาน า นๆ

ลัคนา(ลั )ร าศีมั. งกร

ในรอ บ สัปดา ห์ นี้ท่านจะทำ.กิจการใดๆ โด ยอา ศัยคว ามร่วมมือห รือค วา มเ ห็นช อบข อ งผู้ คนเ.ป็นส่ วนมากจะไ ด้รั บ ความ สำ เ ร็ จใ นกิจการ.นั้นๆอย่าง.เ ต็มที่เพรา ะ เ.ป็ นเว ลาที่พวกพ้องของท่า น มีคว. า มเ ป็นเ อ กภาพสิ่งใดที่ไ ด้ไต ร่ ตร. องดี แ ล้ว จึงค่อยทำไปไม่คว รอาศัยผู้อื่นทำธุระทาง กา รเงิ น ใ.ห้ท่าน

โดยไ ม่ จำเป็นก ารทำเ อ กสา รสั ญ ญามัก ไ ด้ เ ปรียบ แต่ ท่า น.ต้องตร วจ ดูร ายละเอียด ด้ว ยตนเอง ไม่ค วรให้ผู้ อื่นเข้ ามา.อยู่ในบ้านท่ านเป็นอันข าดเ พ ราะเขา จะ พ ากัน เ.ข้ามาเ ป็นฝูงให ญ่จะไ ด้บริวาร เ ป็น ผู้ ดีตก ยา กทำ อะไรก็ไ ม่เป็ นทั้.งสิ้นกิจ การ งานในห น้าที่ ของท่า น เ จริญรุ่ งเรือ.งขึ้นตามลำดับมีข้อขัดข้ อ.งอะไรก็แก้ไขไ ด้ด้วยลำพั.งตน เอง

ลัคน า (ลั) ราศีกุมภ์

ในร.อบสัปดาห์นี้ท่านมีสิทธิ์ได้รับทรั. พ ย์ เป็ นเ งินก้อ น อย่างเ.ป็ นกอ บ เป็ นกำจากญาติพี่น้อ งชั้ นผู้ ให ญ่.หรือ จากคู่คร องคนรักแต่ ไ ด้มาแล้วท่าน.ก็มักเก็บไว้ไม่อยู่อาจใช้จ่ าย สุรุ่ยสุ.ร่าย และ ห มด ไป.อย่างรวด เร็ว ท างที่ดีได้ มา แล้วท่านเก็บ ไ ว้ คนเ ดีย วไ ม่.อวดอ้างไ ปบอกใ ครหรื อนำไป ซื้ อหุ้ นห รือ ท อ.ง คำสะส มไว้จ ะดีกว่า

แต่ การซื้อที่ ดินหรืออสั ง.ห าริ มทรัพย์ไม่เหมาะ สมกับท่าน. ใ นร ะยะนี้ได้รับข่าว ส า รห นังสื.อห รือคำบอกเล่ าต่า งๆ ที่ม าจาก ทา ง.ไกล ซึ่งเป็น ปร ะโยชน์แก่ก ารง านระยะ ย า.วของท่า นจ ะ ไ ด้รับควา ม ส ะดว กในเรื่องข่าวส.า ร ต่างๆมา กขึ้นเรื่องค วา มรักควา มใคร่ขอ .งท่านใน ระยะนี้ ทรัพย์สิ น เ งิ นท อ.งเป็นเงื่อน ไข .สำ คัญในการ ค บ ห า กับ.ท่ าน

ลัคน า(ลั)ร าศี มีน.

ใน รอบสัปดาห์ นี้ท่านมีโ ชค ดี เ กินคว ามคาด ห ม ายชีวิตแล ะง า. น ของท่านเ ป็ นสิ่งที่ปิ ดบังไม่มิดมีผู้ อื่ น ล่.วงรู้และจะดึ ง ดู ดผู้ คน ให้เข้ามา หาท่าน มา.ก มายทีเ ดียวแม้จ ะทำตัวเ.ป็นผ้าขี้ ริ้ว ห่ อท อง ก็ปิด บั งโจ รผู้ร้.าย.ไม่ได้ไ ป ไหนต ามลำพังอาจ ถู กชิงทรัพ ย์โดย.มีการ ต่ อ สู้กั นไ ม่คว ร เดินทางไปใน ที่ เ .ปลี่ย วไม่ควรอา ศัยไหว้วานผู้อื่ นทำงา.น แท นท่ าน

ดวงขอ งท่า นจะดีขึ้ นเรื่อยๆ โด ยไม่.ต้ อ งวิ่งเต้นการไม่ พู ดจาโ อ้ อ.วดความส ามา รถของตน เองจ ะช่วยใ ห้ท่ านได้ลา ภ ได้รับควา.ม เดือดร้อนรำคาญเพราะโ รคผิวห นังเล็กๆน้อ.ย ๆบริวา ร ได้ผล ดีใน .การศึกษา หรือการทำงานของ.เ ข า จะเก็บ สิ่ง.ขอ งไว้อย่า งดีแต่พอจะ ใช้แล้ วท่านก็หา ไม่ พบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *