พนักงานแฉยับ หลังบริษัทชื่อดัง ประกาศปิดตัวฟ้าผ่า

จากกรณีเมื่อวันที่ 30/6/65 ทางด้าน บ ริ ษั ท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกมา แ ถล ง ป ร ะ ก า ศ ชี้แจงเรื่องยุติการดำเนินงานบางส่วนของบริษัท

ที่ว่า ทางด้านบริษัทดังกล่าว ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับด้าน ผ ลิ ต สื่ อ โทรทัศน์ สร้างบุคลากร ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

รับจ้าง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผลิตงานทั้งภาค รั ฐ และ เ อ ก ช น ติดต่อกันมาเป็นระยะ เ ว ล า 43 ปี แต่ช่วง8ปีที่ผ่านมา เกิดมีการ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อุตสาหกรรม สื่ อ อย่างมาก

ทั้งที่เกิดจากของ ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น์ และ ผ ล ก ร ะ ท บ จาก DIGITAL DISRUPTION รวมไปถึงการ แ พ ร่ ร .ะ..บ า. ด.. โ.. ..ค… .วิ.. ..ด. จึงทำให้ได้รับ ผล ก ร ะ ท บ มากทีเดียว

แม้จะ พ ย า ย า ม ปรับตัว เพื่อให้สามารถอยู่รอดต่อไป ที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ชม แต่ก็ยังไม่เป็นไปตาม เ ป้ า ห ม า ย ที่ตั้งไว้ ทางบริษัทจึงเห็นสมควรว่า

จะ ยุ ติ การ ดำ เ นิ น งานบางส่วนลง ตั้งแต่วันที่ 1/7/65 เป็นต้นไป ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคน ตลอดจนเพื่อน ว ง ก า ร สื่ อ ผู้ชม รวมไปถึงพนักงานทุกคน

ที่ให้การ ส นั บ ส นุ น และร่วมทำงานด้วยกันมาตลอดระยะ เ ว ล า ที่ยาวนาน และหวังว่าจะมี โ อ ก า ส ก ลั บ มาสร้างสรรค์งาน รู ป แ บ บ ใหม่ให้กับสังคมอีก

โดยเมื่อต้นปีที่มาบริษัทเจเอสแอล ได้ส่ง ร า ย ก า ร ไปลงช่วงเย็นของวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ทางช่อง 7 HD 2 ร า ย ก า ร ด้วยกัน คือ ไมค์คู่ไม่รู้ว่าใคร กับ มาลัยไฟท์เตอร์

ที่สร้างฐานผู้ชมได้ระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันนั้นบริษัท สตูดิโอ แอคทิฟ ก็ได้เปลี่นชื่อเป็น จูเวไนล์ จำกัด เมื่อวันที่ 8/10/64 ที่มี ทุ น จดทะเบียน 5 ล้าน และพบว่าในปี64

บริษัทเจเอสแอล มี ร า ย ไ ด้ ลดลงจากปี63 อยู่ที่ 348.9 ล้านบาท เ ห ลื อ เพียง 195.5 ล้านบาท แม้ ร า ย จ่ า ย จะลดลง แต่ก็ยังไม่ สั ม พั น ธ์ กับ ร า ย รั บ และปี64 มียอด ข า ด ทุ น 57.1ล้านบาท

ล่าสุด ใน โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล ได้เผยติ๊กต๊อกของพนักงานของบริษัทดังกล่าว ที่โพสต์ ค ลิ ป เป็นภาพตึกบริษัท พร้อมระบุข้อความว่า ตกใจแรง ข่ า ว ร้ า ย ที่ไม่อยากได้ยิน

ปิดบริษัท เ งิ นช ด เ ช ยได้แค่ 16 เปอร์เซนต์ของ เ งิ น ชดเชยทั้งหมด งานนี้เหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

กิ๊ก กะ ดู๋

ประกาศบริษัท

โพสต์จากติ๊กต๊อก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *