ไม่น่าเชื่อ!! “แคทรียา” ถ่ายรูปคู่กับเด็กคนนั้นในอดีต ตอนนี้เธอคือนางงามระดับโลก

ไม่น่ าเชื่อ!! “แคทรียา” ถ่า ยรูปคู่ กับเด็กคนนั้น ในอดีต ตอนนี้เธอ คือนาง งามระดับโลก

นางเอกส.าวสวยข วัญใจหนุ่มๆ ส .มัยตั้งแต่ยุค 90 เป็นไปใ ครไ.ปไม่ได้นอกจ าก แคทรียา อิงลิช ซึ่งแม้ว่ าเว.ลาจะผ่านไปนา น.เท่าไหร่ เธอยังคง ความเ.ซ็กซี่แ ละยังคงความ .มีเสน่ห์อย่า งต่อเนื่องไม่เป.ลี่ยนแปลง

ภาพของ สาวแคท

ภาพของ สาวแคท

อีกทั้งยังคง.รู้กัน ดีว่า สาวแคท เธอดูแลสุข.ภาพ อย่างดีมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเ.รื่องอา หารการกิ.นหรือ แม้แต่ก.ารออกกำลังกาย.ก็ ตาม จึงไ.ม่ใช่เรื่องแป ลก.ที่เธอคนนี้จะยังคง เ.หมือนเดิม

ภาพ ของสาวแคท

เมื่อหลา ยสิ.บปีก่อนนั้นสาวแ คทรียา.นั้น ได้ถ่ายรูปภา.พ คู่กับเด็กสาว.ที่เป็นลูกครึ่งค.นห นึ่ง เมื่อเวลา ผ่านไ.ปเด็กสาวคนนี้ก็ได้เ .ติบโต สวย. หุ่นดี สุดๆ  เป็นใครไปไ.ม่ได้นอก จากสา.วมารีญา พูลเลิ ศ.ลาภ นั่นเอง

ภาพของสา วแคทและสาวม ารีญา

ภาพข องสาวมารีญา

ซึ่งจะเห็นได้ว่ าสาว.มารีญานั้นได้กล ายมาเป็นผู้ครองมงกุ.ฎมิ สยูนิเวิร์สไทยแลนด์  2560 อีกทั้งยังไ.ด้เป็ นตัวแท.นประเทศไ ทยใน.การประกว ดนางงาม.จักรวาล  2017 อีกด้ว ย โดยสามารถเข้.าถึงรอ บ 5 คนสุ.ดท้ายในการประก.วดในปีนั้นนั่น เอง

ภาพของสา วมารีญา

ภาพขอ งสาวมารีญา

ภาพของสาวม ารีญา

ภาพของสาว แคท

ภาพของสาวแค ท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *