รถหรูป้ายแดง!! “ไอซ์ อภิษฎา” ถอยรถใหม่ ราคาถึงกับช็อค ชาวเน็ตแห่ส่องเลข

รถห รูป้า ยแ ดง!!”ไ อซ์อภิษฎ า”ถอยร ถใหม่ ราคาถึงกับช็อ คชาวเน็ตแห่ส่อง เ ลข

เป็นสาวส ว ยร.ว ยเสน่ห์ ที่หลังจา กกลั.บ มาโ สดอี กครั้ ง ก็ ยันยืน ว่า.ไม่เ ข็ ด กับความรักสำหรับนักแส.ดงสาว สุด แซ่ บไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา แ ม้จ ะดู แ .ซ่บๆ ร้า.ย ๆ แบ บนี้แต่มุ มน่ารักๆ ก็มีให้.เห็ นต ลอดเ ช่นเดียวกั นเ พราะ เมื่อวัน. ที่4เม .ย.ที่ผ่าน มาเป็นวั นเกิดส .าว ไ อซ์ค รบ3 6ปีง านนี้เธอก็ ได้มีโ อกาสเ ดินทางไ ปที่โรง ฆ่.าสั.ตว์เ ทศ บ า ล เมื องปทุมธานี

ภาพสาว ไอซ์ อภิษฎา

เ พื่อ ทำบุญ .ไถ่ชี วิตโค.ก ระบือล่า สุดสา วไอ ซ์ก็ได้ใ.ห้รางวั ล ชี วิตกับตั วเองหลังโหมทำงา.น ห นักมา โดยต ลอ ดด้วยก าร ถอ ยร ถหรูป้. ายแ ดงอ ย่ าง เบนท์ลีย์Bentl eyMotors Limitedแ ถมราค าก็ เบา ๆ กว่า20ล้ าน บา ทกันเ ลยที เ.ดียว งา นนี้ บรรด าแ ฟนๆต่างตาลุกว.าวพร้อม ร่วมยินดีกับดาร าสาวเ ป็นจำน วนมา ก ขณ.ะ เดียวกันก็แ.ห่ส่อ งทะเบียน กัน รั วๆเพราะ เลขสว ย .ใช่ เ ล่ นเนอ ะแม่เนอะ

ภาพโพสต์รถหรูจากสาว ไอซ์ อภิษฎา

ภาพรถหรูของสาว ไอซ์ อภิษฎา

ภาพรถห รูของส าว ไอซ์ อ ภิษฎา

ภาพคอมเมนต์จากชาวเน็ต

ภาพป้ายทะเบียนรถหรูของสาวไอซ์ อภิษฎา

ภาพ.ขอ.งสาว ไอซ์. อภิษฎา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *