บรรยากาศแสนอบอุ่น!! “เนย โชติกา” ฉลองวันเกิดให้กับลูกสาว “น้องลลิณ” อายุครบ 1 ขวบ

บรรยา กาศแส นอบอุ่น!! “เ นยโชติ กา” ลองวันเกิด ให้กับลูก สาว ‘น้อ งลลิณ’ อายุครบ1ข วบ

เ ป็นอี กห นึ่.งคร อบค รัว ที่สุด แส นจะอ บอุ่นสำหรับค รอบครั วขอ งคุณเนยโช ติ. กาและสา มีไ ฮโ ซอาร์มจันทร์สิ ริซึ่งทั้.งคู่ได้มีลูกสาวสอ งคนเป็นสั กขี พย า นรั.กคือน้องลลิณ และ น้. อ งน้อ งอคิ ณนั่นเอง

ภาพขอ งสาวเนย โชติกา

และล่าสุดเมื่อวั.นที่2เมษา ยน 256 4ที่ผ่ าน มานี้คุณ เน ยโชติ ก าได้ จั ดง า น ฉล องวันเ กิ .ดให้กับ ลูกสา ว คนเล็กน้องลลิณซึ่งอายุค. รบ1ขวบโด ยเป็ น ก ารจัดง านที่สุดอบอุ่นท่ ามกล าง.คนในคร อบครัว

ภาพของน้องลลิ ณ

ภาพข องสาวเนยและน้อง ลลิณ

งานนี้คุ ณ แม่อย่างคุณเนย โชติกาก็ไ ด้โพ สต์ภ าพน่ ารัก ๆ ข อง น้.อง ลลิณ กำลั งเ ป่ าเ ค้ กแล ะ ภาพบ รรรยา กาศ ก ารจัดงานเ ลี้ยงฉ ลองวันเกิดผ่านอิ นตราแ ก รมส่ ว.นตัวพร้อม กับเขี ยนข้อค วามอ วยพร วันเกิดให้ กั บลูก สาว คนเล็ก ไว้ว่ า“ ลลิณข อ ข อ บคุ.ณ ทุ กคำอ วย พ รในวันเ กิ ดปีแรกขอ งหนูนะ คะ🙏🏻💗”

ภาพข องสาวเนย  สามี และ น้องลลิณ

ภาพของสา วเนยและ สามี

“ขอบ คุณพี่ๆน้าๆป้าๆที่มาหานู๋นะค.ะปีนี้แม่ขอไ ม่ จัดงา น แค่จัดพร้ อพถ่ายรูป😅เ.ก็บก ดจากการไ ม่มี รูปนู๋ ตอ นหลั งคลอดค่ะ☺️#lal.in 1s tbd2021นู๋ลลิณ1ขวบ แล้ว. ค่ ะ💗#l al in🌝 #2เมษ า. 2564วันเกิดหนู”เรีย กว่า แฟ นค ลับน้.องอ คิณแ ละน้อง ลลิณ

ภาพของส าวเนยแล ะสามี

เป็ น ภาพที่สุดแสนจะ น่ ารัก มากๆ เลยค่.าบร รยา กาศแส นอบอุ่นทางทีม ง.าน ข่าวดารา ก็ขอสุขสัน ต์วันเกิดค รบ รอบอายุ 1 .ขวบใ ห้กับน้องลลิณด้วยค่า เราไปดูความน่ารักของลลิณและน้องคณิณ พร้อมกับบรรยากาศน่ารักๆ ภายในงานกันดีกว่าค่า

ภาพขอ งน้องลลิณและน้ องอคิณ

ภาพของน้องลลิณ

ภาพของน้อ งลลิณ

ภาพบรรยา กาศภายในครอบครั วของสาวเนย

ภาพของ สาวเนย สามีและน้อ งลลิณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *