ฟาดอีดรอบภาค2!!เบล เผยพยานแชททั้งหมด ร่วมแฉ ดิว อริสรา ใครปลอมกันแน่!!

ฟาดอีดรอบภาค2!!เบล เผยพยานแชททั้งหมด ร่วมแฉ ดิว อริสรา ใครปลอมกันแน่!!

สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ป ร ะ เ ด็ น ร้ อ น แ ร ง ก่ อ น ห น้ า นี้ ที่ ” เ บ ล บุ ษ ย า ตั้ ง ภ า ก ร ณ์ ” ลู ก ส า ว ” พ . ต . ท . บ ร ร ยิ น ตั้ ง ภ า ก ร ณ์ ” โ พ ส ต์ ส ต อ รี่ ไ อ จี กั บ ข้ อ ค ว า ม แ ช ท ข อ ง แ ฟ น ส า ว ห ล่ อ ที่ ไ ด้ ทั ก ไ ป ห า นั ก แ ส ด ง ส า ว สุ ด แ ซ่ บ ” ดิ ว อ ริ ส ร า ” อ้ า ง ป ร ะ ม า ณ ว่ า ส า ว ดิ ว ช อ บ ห า เ รื่ อ ง ค น อื่ น โ ท ร ฟ้ อ ง ค น อื่ น

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

จ น ก ร ะ ทั่ ง ต่ อ ม า ส า ว เ บ ล อ อ ก ม า พู ด ว่ า ” ยื น ยั น ว่ า ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ค น สั่ ง ก า ร ใ ด ๆ แ ต่ เ ธ อ ม า ด่ า ถึ ง พ่ อ เ ร า บ้ า น เ ร า เ ห ยี ย ด เ พ ศ ส ภ า พ ค น อื่ น เ ค้ า ด่ า เ ค้ า ท อ ม ทั้ ง ที่ ตั ว เ อ ง ก็ น ะ หึ ๆ เ ค้ า ก็ ไ ม่ ช อ บ อ ะ ค น อื่ น เ ป็ น พ ย า น ไ ด้ ห ม ด ว่ า เ ธ อ ม า ห า เ รื่ อ ง เ ร า ก่ อ น แ ล ะ เ ร า พ ย า ย า ม ห้ า ม ทุ ก อ ย่ า ง แ ล้ ว แ ต่ เ อ า ไ ม่ อ ยู่ จ ริ ง ๆ ค่ ะ ”

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ภาพสตอรี่่ส่วนตัวของ เบล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *