วินาทีขวัญเสีย!!แอน ภรรยาของ ต๊ะ วริษฐ์ กับตั้งครรภ์สับดาห์ที่ 11

วินาทีขวัญเสีย!!แอน ภรรยาของ ต๊ะ วริษฐ์ กับตั้งครรภ์สับดาห์ที่ 11

ขึ้ น แท่นว่า ที่ คุ ณพ่ อคุณแม่มือ ให ม่ สำ หรับ” ต๊ะ วริษฐ์ ทิ พ โกมุท” กับ ภร รย า “แอ น ว ริ ษฐ า” ที่ออ ก มา เ ผยข่าวดีตั้ งคร ร ภ์แต่ ก็เ จอเรื่อง ร า ว สุดตกใ จเมื่ อส าวแอ นเ ผย ว่าเ มื่ อ ช่วง ครรภ์สัป ดาห์ ที่ 1 1 คุณแม่ ไ ด้ มี อากกา รเลือ ดไ หลจึ งได้ ไป พบ แ พทย์อ ย่ างเร่งด่ วน

ภาพของ ต๊ะ วริษฐ์ และ แอน ภรรยา

โ ดยสา ว แ อน อธิ บายว่ า”บันทึก# 1 6w eek s preg n ant ท้องครั้งนี้มีแต่เรื่ อ ง ชวน ตื่น เ ต้ น ตก ใจ
รีบตะ โ กนเ รียก. ต๊ ะใ ห้ พา ไ ปรพ.ด่วนตอ นนั้น ต๊ ะกำลัง ฟิ ต เ นสอ ยู่ คว าม ต กใจ ข องคุณเค้ า หยิบ เ สื้ อตั. วที่ใกล้ ที่สุ ดสวม แ ล้ว ขั บ รถไ ปร พ .เล ย( ใ ช่ ค่ะ เ สื้ อม่ ว งก .าง เ ก งเ ขี ย.ว)ไ ปถึง ไ ม่ เจอ คุ ณห มอ ที่ฝา กปร ะจำห.มอ ท่ านอื่นตร ว จ เ บื้ .องต้ นแจ้ งว่า แท้งคุกค า มแ ต่เลื อดหยุดไห ล แ ล้ วให้ กลั บ ม าBedR estที่บ้าน ห้าม ข .ยั บ ตั วเ ยอะ

ภาพของ ต๊ะ วริษฐ์ และ แอน ภรรยา

คืนนั้นตอ น5ทุ่ ม ค รึ่ ง เ ลือ ดไห .ล อีกรอบ นี้เยอ ะก.ว่ า เ ดิ มร้อ ง ไ ห้ ห นัก เ.ลยน อนไม่ หลั บทั้ งคืน แถมตี4.ครึ่งเข้ า ห้ อ งน้ำ ก็ ไหลอี.กคิ ดใ นใจ จิ๋ วจะ ไ ม่ อยู่กั บ เร า แล้ ว จ ริง ๆเหรอ

ภาพของ ต๊ะ วริษฐ์ และ แอน ภรรยา
เช้ า วั น รุ่ งขึ้ นตัด สินใ จไ ปร พ. อีกรอบ เพื่อ พบคุณหม อ ที่ฝ า ก ป ร ะ. จำ( คุ ณ หม อ ม นั ส ร พ. วิ ภ าวดี)เช้านั้นคุ ณหม อ ติดเ ค สห้.อง O R ระ ห ว่างร อพยาบ า ลเตรียมกา รคุ.ณห มอวิ่ งล ง มา (วิ่ งม าจ. ริงๆ )ต ร ว จ ใ ห้. ดู อย่ า งล ะเ อีย ด แ ละบอก แอ น ว่ า ไม่ใช่แท้งคุกค าม นะค รับน้. อ งแข็ งแรงป กติทุ กอ ย่า งแ ต่ส าเ.ห ตุ อยู่ต รงนี้ . . .. ( คุ ณ ห ม อข ย าย ภ าพ อั ลต ร้ าซ า ว ด์ ให้ดู แ ล้ วอ ธิบ าย)

โพสต์จาก แอน ภรรยาของ ต๊ะ

รกข อง เราตำแหน่งอยู่ตร งป ากม ด ลู กพอดีฉะนั้นเวล ายกขอ ง ห รือ เคลื่อ นไห ว มา กเส้ นเลื อดที่รกมีโอก าสฉีกขาด แล ะ เลือดไห ลม าให้ เร าเ ห็ นแ ต่ ไม่ต้อ ง ต ก ใจนะค รับหม อ คิดว่าเ มื่ ออายุครร ภ์มากขึ้นมด ลูกส่ วนล่าง ขยาย มี โอ ก า สที่ ร กจะดันตัว เอง ขึ้ นไป ข้า งบ น ไ ด้ ครับ

ภาพของ ต๊ะ วริษฐ์ และ แอน ภรรยา

หม อ แนะนำให้ กลับบ้าน ไปB e d Res t1 อ า ทิ ต ย์แต่ ไ ม่ต้อง1 0 0 %ลุ ก ทานข้าวเข้าห้อ งน้ำไ ด้.ปกติขยับ ตัวช้ าๆ แต่หลังจ ากนี้ อีก3- 4วันจ ะพบ เลือ ดเก่าสีน้ำตาล อ อก ม านะ ครั บไม่.ต้ องต กใจ ห มอ ย้ำว่ า ไม่ต้องเ .ครีย ดน ะ ค รับ ห มอคิ ดว่.าไ ม่มีอ ะไ รแล้วสบา ยใจนะ ครับพ อห ม อตร วจเ ส ร็ จแ อ นก็ เห็นว่า คุ ณ ห ม อ กึ่ งเ. ดินกึ่งวิ่งออก ไป (ซึ้ง น้ำ ใจ คุณ.ห มอที่สุด)

ภาพของ ต๊ะ วริษฐ์ และ แอน ภรรยา

แอนB edRes t อยู่ 2อาทิ ต ย์ เกินกว่ า ที่ คุณหม.อ สั่ งห ม อนัด ต รวจอีกครั้.งพบข่าวดี ว่า ตำ แหน่ ง ร กเ.ลื่อนขึ้นจริ. งๆแต่ ป ลายร กยังอ ยู่ ที่ป าก ม ดลูกนิดหน่ อ ยคาด ว่ าอี ก ไม่น านคงเ ลื่ อน พ้.นตำแหน่งนี้ไป

ภาพของ ต๊ะ วริษฐ์ และ แอน ภรรยา

เมื่ อว าน ก่อนคร บ 1 6Wเ กิดเห ตุ ก า ร ณ์ ต า พร่ าเห ยีย บ พ .ลาดต ร งพื้น ต่ างระ ดั บ ข้ อเท้ า. แ ละเ ข่าก ร ะ แ ทกพื้น บว มไปจ้ าา าดีที่ ต๊ ะรับ ทัน ไ ม่ งั้ นหน้าค ว่ำ ลงไ ปแน่ๆแ .อ บรู้สึกผิดที่ดูแล ตั วเอง ไ ม่ ดี เ ราไ ม่.ได้ตัว ค น เดีย วแ ล้วต่ อไปจะ .ทำ อะ ไร ใ ห้ช้าแ ละร ะ วังกว่านี้

ภาพของ ต๊ะ วริษฐ์ และ แอน ภรรยา

ช่ วง12 -1 6W นั้ น ขอบ คุ ณ แม่วัย 78 ที่บินมา.แลทั นทีม าห ยิบ ข้ า วหยิบน้ำ ให้แ อ นล้าง จา น แทน แ.อนมุแง๊. . พิมพ์ไปน้ำตามา อี ก แ .ละขอ บ คุณ สามีที่ใ ห้ .กำ ลั งใจดูแลแอ น กับ จิ๋วอย่าง.ดี นะ คะ ”

ภาพของ ต๊ะ วริษฐ์ และ แอน ภรรยา

ภาพของ ต๊ะ วริษฐ์ และ แอน ภรรยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *