พบผู้ป่วยโควิด112ราย ในเรือนจำของ นราธิวาส พร้อมสั่งห้ามเยี่ยมทั่วประเทศ

พ บผู้ป่วยโควิด112ราย ในเรือนจำของ นราธิวาส

นายไพโรจน์ จริต.งาม รองผู้ว่าราชก าร จั ง ห วั ด น รา ธิ ว า ส  ล ง .น าม ใ น วิ ทยุ สื่ อ ส า ร ด่ วน ที่ สุ ด ถึง ป ลั ด ก ระ ท ร ว ง ม ห า ด ไท ย  ลงวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ว่า จังหวัดนราธิวาส ได้รับแ.จ้งจากสำนักงานสาธ.ารณสุขจังหวัดนราธิวาส เกี่ยวกับการรา.ยงานสถานการณ์โควิด-19 ภายในเรือนจำจังหวัดนร.าธิวาส (2 เม.ย.64 เวลา 20.00 น.) จึงได้ดำ.เนินก า ร เ ชิง รุ  ก เ พื่ อ เ ฝ้า ร ะ วั ง แล ะ ค ว บคุ .ม ก าร แ พ ร่ ระ บ า ดข อ ง เ ชื้อ โ ค วิ ด-19 ซึ่งจากการสอ.บสวนโรค

เป็นเพียงภาพประกอบเนื้อหา

พบว่า เรือนจำจัง หวั ด น ร า ธิ ว าส   มี ผู้ ต้อ .ง ขั งรวม 2,334 ราย และเจ้าหน้าที่เรือนจำ 97 คน ใน จำน ว น นี้ เป็ น ผู้ สั ม ผัส เ ชื้ อ 791 ราย จึงได้เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อแล้ว 214 ราย พบติดเ.ชื้อ 112 ราย แยกเป็น เจ้าหน้าที่เรือนจำ 23 ราย นักโทษชาย 87 ราย นักโทษหญิง 1 ราย และพยาบาลเรือนจำ 1 ราย

เป็นเพียงภาพประกอบเนื้อหา

ทั้งนี้ จังหวัดนรา ธิ วา ส ไ ด้ ดำเ นิ. น ก า รเ ฝ้ า ร ะ วัง แ ล ะ ค วบ คุ ม ก า รแ พ ร่ ร ะบาด โดยติ.ดตามผู้สัมผัสใกล้ชิ.ดกับผู้ป่วยทุกราย เพื่อตรวจคัดกรองและนำเข้ากระบว น ก  า ร ดูแ ล ต า มม า ต ร ฐ าน ข. อ ง ก ระ ท ร ว งส า ธ า รณ สุข แล.ะมีก า ร เ ปิด โ ร ง พ ย า.บ า ล ส น าม ใ น เ รือ น จำ จั ง ห วัด น ร า ธิว า ส  เ พื่ อ ร อง รั บ ผู้ ป่ว ย ติ ด เ ชื้ อทั้ ง ห ม ด. โด ย ผู้ป่ ว ย รุ นแ ร ง จ ะ ส่ งตั ว ไ ป รั กษ า ที่ โ ร ง พย า บ า ลน .ร า ธิ ว าส ร า ช นค ริ นทร์ต่อไป

เป็นเพียงภาพประกอบเนื้อหา

ล่าสุด .มีป ร ะก า ศ จ า ก.ก ร ม .รา ช ทั ณ ฑ์  “ ร า ชทั ณ ฑ์   เ ข้ ม ม.า ต ร ก า รโ ค วิ ด -1 9   ป ร ะ.ก า ศ   งด เ ยี่ ย. ม .ญา ติ   ทั่ ว.ป ร ะ เท. ศ เริ่ม 5 เม.ย.64 หลังพบเจ้าหน้าที่-ผู้ต้อง.ขังติดเชื้.อที่ จ.นราธิวาส” #FM91

เป็นเพียงภาพประกอบเนื้อหา

เป็นเพียงภาพประกอบเนื้อหา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *