ซัดกลับแรง! ภรรยา “หนึ่ง จักรวาล” โวยกลับถึงผู้จัดคอนเสิร์ต “ครูชาลี” มารยาทอยู่ตรงไหน?

ซัดกลับแรง! ภรรยา “หนึ่ง จักรวาล” โวยกลับถึงผู้จัดคอนเสิร์ต “ครูชาลี” มารยาทอยู่ตรงไหน?

จา กการแ.ถลง.ข่า ว2ชั่.ว โมง เต็ มเมื่อ.วา นนี้ ตอ.นช่ว งบ่ ายโด ย“ พรพิมล  – มั่ นฤทัย” ปร ะธา นก.รร.มก ารบ จก.โ คลีเซี่ ยมพร- คมน์เอ็นเตอร์ไพรส์   ใน ฐ านะ ผู้จัด คอน เสิร์ต“ 99 ปีช าลี   อิ น ท รวิจิ ต รเ พลง คู่ แผ่นดิ นหนึ่ง ใน จักร วาล” ได้มีกา รพูดถึงโปรดิ ว เซอร์เพล งชื่ อ ดั ง“ หนึ่งจักรว า ล”

รูป ของ  แถลง งานค.อ.นเสิร์ต “ครูชาลี”

ว่ ามีพ.ฤติ ก รรม ที่ ไม่โปร่ ง ใ ส   โด.ยท าง”หนึ่ง – จั กรวาล” อ้าง.ว่า.ควักเ งินส่ว.น ตัวกว่า1ล้ า นบาท สำ รอง .จ่า. ยค่า ใช้ จ่ายต่างๆ ใ น คอน เ สิร์ ต ทั้งที่ก่อนห.น้านี้ทา ง คณะผู้ จัด งาน ไ ด้ฝากเ งินใส่บัญชี ที่เปิ ดร่ว มกัน 3 คนเพื่อสำ ร องจ่า ยไปใ ห้ แล้ วจำนวน1 ล้ านบาท ซึ่งทา ง ด้า น“ห นึ่ง จั กรว าล” ไ ม่ยอม ถอ.นเ.งินจำน วน ดั งกล่ าว ไปใช้ แล้วทำให้ทา งค ณะ ผู้จั ด งานเกิด คว ามเสี ยหายอีกทั้ งก่อนจัด งา น คอน เสิ ร์ต ยัง ไ ม่มีกา รติดต่อพู ดคุยร าย ละเอียดงา น กับ ท างคณะผู้จัดและ มีการยื่นตัว เลข ค่า จัด คอน เสิร์.ตในรูป แ บบยังไ ม่หักค่ าใ ช้จ่ายให้ ท าง ผู้จัดห ลา ยค รั้ง จนเ กิดคว ามสับ สนแ ละไม่ชี้ แจงราย ละเอีย ดค่าใ ช้จ่ ายที่เ รียก เ ก็บกับ ทางผู้จัดอย่าง ชั ดเจ น

รูป ของ งานค.อ.นเสิร์ต “ครูชาลี”

ซึ่งเมื่อวันที่2เม.ย .256 4ทา ง คณะผู้ จั ดมีคว ามโ ก รธจั ดถึงขั้น มีก ารขุดพื้นเพ.จุดกำเนิ.ดของ“ หนึ่งจักรวาล ”รว มถึ งอ้า.งว่าคอนเ สิร์. ตที่จบไป ไม่จำเ ป็ น ต้องใ ช้“ห นึ่งจักรว า ล” มาช่วยทำ เพ.ลง ให้ก็ไ ด้พ ร้อ มย้ำหา กเ รื่อ งนี้ยั ง ไม่จบ อาจมี ก ารปรึก ษาท นายคว ามเข้าจัดก ารเ รื่ องนี้

รูป ของ ห นึ่ง จัก รว าล

จน ล่า สุ ด !ได้มีการ ติดต่ อไปยั ง“ตุ๊ กติ๊ก – เบญจ วรร ณ”ภ รรยา“ ห นึ่ง จัก รว าล” เผ ยว่า เมื่อวันที่2เม . ย. 2564 ได้ ชมก ารแ ถลง ข่า วจา กคณ ะผู้ จัดง าน   แล้วรู้สึก สนุก ดีชี้แจ งเ รื่ อง.สา เหตุที่ไม่ถอ นเงินจา กบัญชีฝ ากสำรองว่าเป็ น มารย าทอยู่แล้วเงินสำ รองก องกล างไม่ควร จ ะถู.กถอน ออกมา ใช้ บ่อยๆ. ซึ่งที่ ผ่านมา ทาง ทีมผู้.ดงา นก็ไ ม่เคยบ อกว่าส ามาร ถถอน เงิน ออ กมาใช้จ่า.ยได้ทุกเมื่ออีกทั้งค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่เ ป็ น สิ่ง ที่ต้อง จ่ายจุก จิกจึงเ ป็นเ รื่ องป กติ ที่ทางผู้จัดงาน คอน เสิร์ต ให ญ่ๆ จ ะรู้กั น ดีจะเป็นการ.ถอ นออกมาใ นภายหลั งจ ากที่เคลียร์ ย.อดค่า ใช้ จ่ายทั้งหมดแ ล้ว.นี่ไ ม่ใช่ก ารจัด งาน ครั้.งแ ร กของต นแ ล ะส า มีย้ำว่ามา รย าทกา รจัดงานก ารกุศ ล จะ ต้องเป็นอย่าง นี้อีกทั้งรายจ่ายบางส่วนลูกค้าก็ยัง ไม่มีการเ รียกเ ก็ บเข้ า มาต้องรอ ให้คอ นเสิร์ ตจบ ก่อนผู้ให ญ่หลาย คนให้เ ลือก ใช้วิธีนี้ถอ นเ งิ น.ก้อนให ญ่ก้อ นเดี ยวเพรา ะจะได้ ไม่ยุ่งย ากที่ผ่านมายื นยั นทั้ งสอง ฝ่า ย รู้เรื่องนี้ด้วย กั นม าตลอ ดทั้งหม ด

รูป ของ ห นึ่ง จัก รว าล และ ภรรยา

ใน ส่ว นขอ งเ.รื่อ งที่บอ ก ว่าไม่ โ ป ร่ง ใสแล้ว ใครกั.นแน่ ที่ ไม่ให้เ กียรติใครแล ะที่เน้นย้ำว่.าหนึ่ งม.าจา ก สลัมคล องเตยพู ดทำไม สลั.มคลองเ ตยผิดอะ ไร บูลลี่กัน ทำไ มแล ะอีก ที่บอ กว่าไม่จำ เ ป็นต้อ งใช้“หนึ่งจักร วาล”ก็ได้พูดมาไ ด้ยังไ งถ้ าหนึ่ง ได้ ยิ น จะเสียใจ แค่ไ หนก่ อน หน้านี้เจ อกั นแท บ จะ ป้อนข.น มใส่ปา กอยู่แ ล้ว แต่ ตอน นี้กลั บมา พูดอีก อ ย่าง

รูป ของ ห นึ่ง จัก รว าล

ส่ ว นเ รื่องที่คณะผู้ จัดงานบ อ กว่า ห ลัง จากจ บคอนเ สิร์ตมีกา ร นัดไปปร ะชุมที่บ้า น“ห นึ่ งจักรวา ล”แ.ต่ กลั บมีก ารให้ คนสนิท จากฝั่งตุ๊กติ๊กที่ชื่อ“จำลอง ”ได้ ด่าทาง คณะผู้จัดจ นสร้ างควา มไม่พ อใ.จตน ยืนยั นก่อนห น้านี้ ไม่เ คยรู้จักกับอาจำลองอ า จำล องรู้จั.กทาง คณะผู้จัดต่างห ากสา มาร ถ หาห ลัก ฐานยืน ยันได้อา จำลอ งไม่ ใช่คน ของ ตุ๊กติ๊กวั.นนั้นมีกา รทะ เลาะกันจริ ง แต่เ กิดจา กอา จำ ลองกั บผู้จัดง า น ไ.ม่เกี่ยวกับตนซึ่งสา เห ตุยังไ ม่ ขอลง รายละเอียดโดยใ นวันประ ชุมวั นนั้นทั้ง สองฝ่าย ตั้งใจ มาคุ ยเรื่องเงิน โ ดย ฝั่ งต น เตรี ยม เช็คเงินสดไว้โดยหวังว่าจ ะได้เงินค่าใ ช้ จ่าย ในกา รจัดงานที่ตกลง กันไว้ ก่อ นหน้ า จำนว น1.4ล้านบา ทซึ่ง ห นึ่งสำรอ งจ่ า ยไปก่ อน1ล้าน บา.ทแ ล้วแ ต่ทางค ณะ ผู้จั ดกลับไม่ยินยอม โดยไม่ทราบ สา เหตุ

รูป ของ ห นึ่ง จัก รว าล

เรื่องนี้ ไม่ อยา กให้ บาน ปลายไ ปถึง การฟ้องร้องเ พร าะรู้ดี ว่า ใครจ ะชนะ ทุกอ ย่าง ฝ่าย ต.น มีหลักฐานชัดเจ.น  แ ต่หากอ นาคตเรื่องนี้มีผลก ระทบต่องาน ของ“ห นึ่ งจักรว าล ”อาจจะต้องใช้อำ.นาจ.ของ ก ฎหม ายเ ข้าช่ว ยส่วนก าร เจรจ าทั้งส องฝ่ ายมองว่ า ต้อง มี คนกลาง มา.ช่วยตั ด สิน แ ละพูดคุ ยต อน นี้แ ค่อีกฝ่า ยอาจจะยังไม่เข้าใจ

รูปของ  ภรรยา “ห นึ่ง จัก รว าล”

ทุกอย่าง อยาก ให้ย้อ.นไ ปที่จุดปร ะสง ค์การ จัดง.าน คือเ พื่อทำให้ครูชา ลีไ ด้เ ห็น ผลง านขอ งตั วเ อง อีกครั้ง บน.คอนเสิร์ตครอ บค รัวค รูไม่ต้องการ ราย ได้ ใน.การรักษาเพ ราะรั ก ษาฟรีอยู่แล้วแ ต่ก็ ไ ม่รู้ ทางผู้จัด.งา น คาดหวั งอ ะไรไ ว้แล้ว สิ่งที่หวังไม่สำ เร็จห.รือเป ล่า

รูป ของ ห นึ่ง จัก รว าล และ ผู้จัดงานคอนเสิร์ต

อีก ทั้งทำ ไม ถึงได้ มี ก ารโ ชว์บัญชีใหม่ของครู ชาลีกั บสื่อม ว ล ชนต้ อง.การอ ะไรใ คร เป็ นคนดู แลบั ญ.ชีนั้ นทั้ง ๆที่บัญชีเ ก่า ก็ มี อยู่ แล้ว อั.นนี้ตน ก็อย ากรู้คำตอ บ

รูป ของ ห นึ่ง จัก รว าล

รูป ของ ห นึ่ง จัก รว าล

รูป ของ ห นึ่ง จัก รว าล และ ภรรยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *