เผยโมเมนต์สุดซึ่ง คลิปนี้ทำ โตโน่ สุดกลั้นน้ำตา

สำ ห รั บ พิ ธี ไว้ อ า ลั ย “แตงโม ภัทรธิดา (นิดา)” สุด เ ศ ร้ า คืนสุด ท้ า ย คืนที่ 3

เ ผ ย โ ม เ  ม น ต์ ใน พิ ธี สุด ซึ้ ง ขณะมีการ ก ล่ า ว ถึงแตงโม ทำให้ทุกคนสุด เ ศ ร้ า

แล้ว “เบิร์ด” รั ก ครั้งสุด ท้ า ย ของแตงโมได้เดินไปหา “โตโน่”

อ ดี ต คน รั ก แตงโม พร้อม ส ว ม ก อ ด โตโน่ และให้กำลัง ใ จ กันและกัน

และหลังจาก เ ส ร็ จ พิ ธี “โตโน่” ได้ ก้ ม หน้า ร้ อ ง ไ ห้ ก ลั้ น น้ำตาไว้ไม่อยู่ ร้ อ ง ไ ห้ หนัก

“ปุ๊ อัญชลี” ต้องเดินเข้าไป ป ล อ บ พร้อม ก อ ด ให้กำลังใจโตโน่

ส า เ ห ตุ ที่ ร้ อ ง ไ ห้ หนัก เนื่องจากใน พิ ธี จ บ การ อำ ล า อ า ลั ย นั้น มี ค ลิ ป ที่แตงโม เ ค ย ร้ อ งไว้

เป็น ค ลิ ป ฝึกเล่นอูคูเลเล่ เคย ถ่ า ย ค ลิ ป เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ วัน เ กิ ด ให้โตโน่

ภาพของ โตโน่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *