คำพูด หมอบี เป็นความจริง

ยังไม่มีใครยอม ป ล่ อ ย ว า ง เรื่องของ ส า ว “แตงโม นิดา” ทุกคนยังคง ส ง สั ย และช่วยกัน สื บ หาความ จ ริ ง

และล่าสุดเป็นเรื่องของตากล้องคนหนึ่ง จาก ช า ว เ น็ ต นำภาพบุคคล ป ริ ศ น า มา เ ผ ย แ พ ร่ พร้อม ร ะ บุ ว่า

“ประกาศตามหาคนถือกล้อง ลึ ก ลั บ ชื่อเล่น อ. ชื่อจริงขึ้นต้นด้วยตัว T เพิ่งได้ เ งิ น ออกรถHybrid คั น ใหม่

มาช่วยกัน ท ว ง ความ ยุ ติ ธ ร ร ม ให้แตงโมด้วย ค่ ะ #แตงโมต้องได้รับความ ยุ ติ ธ ร ร ม” เรื่องนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

เพราะก่อนหน้านี้ “หมอบี ทู ต สื่ อ วิ ญ ญ า ณ ” ก็เคยออกมา พู ด ถึ ง ตากล้องที่ กุ ม ความ ลั บ ค ดี “แตงโม” ไว้

โดยพูดไว้ในรายการ “โต๊ะหนูแหม่ม” ที่อยู่ๆหมอบีเขียนเบอร์มือถือคนหนึ่งขึ้นมาแล้วไม่แน่ใจว่าตรงกับ ที ม งานคนหนึ่ง

ที่ทำงานในนี้หรือไม่ คนนี้น่าจะเป็น ที ม งานคนหนึ่งที่ได้ไปทำงานใหญ่มากในทางคริสต์ มีเรื่อง ร า ว มีประโยชน์ต่อ ค ดี หนึ่ง

ซึ่งไม่อยาก เ ผ ย ชื่อ มันต้องมีอะไรพิ สู จ น์ ได้ ก่อนที่หนูแหม่มจะประกาศตามหาเบอร์นี้ พบว่าเป็นตากล้องแต่เป็น ฟ รี แลนซ์

แถมนับถือศาสนาคริสต์ หมอบีจึงได้ เ ตื อ น ให้ ร ะ วั ง ว่าอย่าไป ยุ่ ง เลย จะ ซ ว ย ไปด้วยทุกอย่างปิด เ งี ย บ ไว้ ห้าม หิ ว แ ส ง โดย เ ด็ ด ข า ด

หมอบี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *