งานเข้านักร้องสาว!!! วี วิโอเลต เตรียมกักตัว หลังไปร้องเพลง พบคนติดโควิดที่ร้านเหล้า

งานเข้านักร้องสาว!!! วี วิโอเลต เตรียมกักตัว หลังไปร้องเพลง พบคนติดโควิดที่ร้านเหล้า

ภาพของวี วิโอเลตภาพของวี วิโอเลต

จากกรณีที่ พ.บผู้ป่วยโควิ ดที่จั.งหวัดขอนแก่น ทำให้คณะแ.พทยศาสต ร์มหาวิท ยาลัย.ขอนแก่น มีป ระกาศ ว่า จากสถ.านการณ์การแ พร่ระ.บาดของโรคโควิด-19 ในประเ.ทศไทย และโร.งพยาบาลศรี.นคริน ทร์ คณะแพทย.ศาสตร์ พบผู้ป่ว. ยยืนยันเ..พิ่มขึ้น

ภาพของวี วิโอเลต ภาพของวี วิโอเลต

ล่าสุด ดารานักร้ อ.งสาว วี วิโอเลต วอเทียร์ ได้ โพสต์ผ่าน.ไอจี ระบุว่า “วั นที่ 3 เมษายน วี ได้ รับ.แจ้งว่า พบผู้ป่วย ติ.ดเชื้อโควิด เดินทางมาดูค.อนเสิร์ ต วี ที่ ร้าน M agenta ที่ขอนแ.ก่น เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่าน.มา พอ วีได้.รับแจ้ง ทางวี  และ.ทีมงาน วงด.นตรีขอ งวี ได้รีบทำการเดิ.นทา งไปรับการตรวจหา.เ ชื้อในทันที และจ.ะกักตัว 14 วัน นับจากไ.ปพื้น ที่เสี่ย ง ตามมาตร.การเฝ้าระวัง

ภาพของวี วิโอเลต

ภาพจากไอจีของวี วิโอเลต

ภาพจากไอจีของวี วิโอเลต

วี จะตรวจ หาเชื้อ.อีกครั้งวันที่ 10 เมษานี้ ก่อน ออกจ า.กการกักตัวนะคะ  ด้ วยเหตุนี้ วี จะ ต้องเลื่.อนงานคอนเสิร์ ตที่ร้.าน Hashtag รังสิต ในวัน ที่ 5 เม.ย. ออกไปก่ อน เดี๋ยว จะ.มาแจ้งวั นที่ใหม่อี กค.รั้งค่ะ ส่วนผ ลตรวจเป็น.ยังไงจะรีบมาแจ้งน.ะค ะ ขออภัยในคว.ามไ ม่สะดวกด้ว.ยค่ะ

ภาพของวี วิโอเลต ภาพของวี วิโอเลต

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *