แพร ธิธาดา ฟาดเดือด ดาราดัง ทำให้ไม่มีงาน ทิ้งหนี้เป็นล้าน

เรียกว่าเป็น อ ดี ต ด า ร า ดัง ที่ฝาก ผ ล ง า น ให้แฟนๆ ชื่ น ช ม ไว้เมื่อ ห ล า ย ปี ก่อน สำหรับ แพร ธิธาดา หรือที่หลายคนรู้ จั ก กั น ในนาม แพร วรภร

ต่าง คุ้ น ห น้ า เป็นอย่างดี แต่จู่ๆก็ ห า ย อ อ ก จาก ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ไป ล่าสุด 25/06/65 เจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยโพสต์ผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ของตนเอง

ซึ่งเป็น แ ค ป ชั่ น ที่ดุเดือดว่า จะมา ห ม า โพสต์ แ ต่ ง ง า น วันนี้ และก็อาจมีหมา ฉ ล อ ง ค ร บ ร อ บ ค บ กัน โดยเป็นการ ฉะ ด า ร า ท่านหนึ่ง

ที่ทำให้เจ้าตัว แ ค้ น สุดๆ ที่ว่า นิ ท า น สอนคน ชี วิ ต ยิ่งกว่า ล ะ ค ร ต้นเดือนขอ อีกสองวันถ่าย พ รี วันนี้ แ ต่ ง แล้ว และก็มีต่ออีกว่า

ขอปิด ป ร ะ เ ด็ นที่ว่าไม่ ป ล่ อ ย ว า ง ผิ ด หรอ ที่จะ แ ค้ น กับความ เ ล ว ที่ถูก ก ร ะ ทำ พร้อมทั้ง ร่ า ว ย า ว ที่ว่า ทิ้ ง ให้เป็น ห นี้ ห ลั ก ล้ า น

ก ด หั ว จนไม่มีงาน ด้วยความ ก ลั ว หน้าตาของครอบครัว เลยต้องรีบ อุ ด ไม่ให้ มี สิ ท ธิ์ พูด เข้า ว ง ก า ร มาได้เพราะ บ า ร มี พ่ อ แ ม่ คุ้มหัว

พอหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนๆและ ช า ว เ น็ ต ก็ต่างเข้ามาแสดง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น กันอย่างล้นหลาม ที่ว่าพอจะ เ ด า ออกเลยว่าเป็นใคร

ทั้งนี้ทางด้านสาวแพร ยังได้ โ พ ส ต์ ไว้เมื่อวันที่ 3/6/65 ที่ผ่านมาอีกว่า ทำ อ ะ ไ ร กับใครไว้ก็ เ ต รี ย ม รั บ ก ร ร ม ขอให้ รั ก กั น จน ต า ย ไม่ได้ อิ จ ฉ า แต่ แ ค้ น มาก

โพสต์แพร

คอมเม้นต์

สาวแพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *