ครึ่งชีวิตที่อยู่ด้วยกัน!! “มอส ปฏิภาณ” โพสต์ภาพหวานฉลองครบรอบ 10 ปีกับภรรยาสาว ‘เกม ดวงพร’

ครึ่งชีวิต ที่อ.ยู่ด้ว ยกัน!! “มอส ปฏิภาณ” โพสต์ภา พห.วาน .ฉลองครบ รอบ 10 ปีกับภ. รรยาส. าว ‘เกม ดวงพร’

เป็นอีกหนึ่ง.ค รอบครัวที่อบอุ่ นมากๆ อ.ยู่ด้วยกันม านา.นถึง 20 ปี สำ หรับ คุณมอส .ปฏิภาณ และภ รรย.าคุณเกม ดวงพร โ ดยทั้งคู่มี .ลูกสาว 2 คน น้องโสนแ ล.ะน้องบัวสวรรค์

ภาพของคุณม อสและคุณ เกม

และล่าสุดเ มื่.อวันที่ 30 มีนาคม 2564  คุณมอส ปฏิ.ภาณ และคุณเ กม ดว.งพรได้โพสต์ภาพ หวานๆ ผ่า.นอินตราแกรมส่วนตั.ว เพื่อฉ ลองค.รบรอบแต่งง .าน 10 ปี ที่.ทั้งคู่ได้แต่ งงา.นกันมา คุ ณมอส.ได้โพสต์.ข้อควา มผ่านอินตร.าแกรม.ส่วน ตัว ระบุไว้.ว่า “@gamieg a.mie 10th Ann.iversary”

ภาพของคุ ณมอสและ คุณเกม

ภาพค .รอ บครัวของคุ.ณม อส

ส่วนด้าน.ข องภรรยาคุณ.เกม ก็ได้โพ สต์ข้อ.ความผ่านอิ นตราแกร.มส่วนตัวเ ช่.นกันว่า “แต่งงาน. มา 10 ปี เป็นแฟนกัน.ก่อนแ.ต่ งอีก 10 .ปี ต อนนี้อายุ  40 .ก็แค่ครึ่งชี วิตเอ.งเนาะ 🥰 10th wed.ding anniver sary #3003.2011”

ภาพ ครอ.บครัวของคุ.ณ มอส

ภาพคร อบ.ครัวขอ.งคุณม อส

ภาพคร.อบ ครัว.ขอ.งคุ ณ.มอส

ภาพครอ.บครัว ของคุณ ม.อส

ภา พของ.คุณเก.มแ ละลูกส.าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *