อนุโมทนาบุญ!! “ชมพู่-น็อต” พาลูกแฝด ‘พายุ-สายฟ้า’ ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ แฟนๆพากันโฟกัสเลขเด็ด

อนุ โมทนาบุญ!!”ชมพู่-น็อต”พา ลูก แฝด’พายุ-ส าย ฟ้า ‘ ทำ บุญไถ่ชี วิ ตโ ค- ก ร ะบือ แฟนๆ พากันโฟกัสเลข เด็ด

เป็นอีก คร อบครั .วหนึ่งที่อบอุ่ น สุดๆ สำหรับค.รอบครัวของคุณ ชมพู่อ าร ยา แล ะ คุณ .น็อตวิศรุต ซึ่งมีลูกฝาแ ฝดคือน้ อ ง.สายฟ้า- น้อ งพายุโดยที่คุณ พ่อขอ งน้อง ฝ าแฝ.ดนั้นต้อง ดูแลงาน ธุรกิจใ หญ่.ทำให้แฟนๆ นั้นจะเห็นคุณ.แม่ และลู กๆร่วมกันทำ กิจ.ก รรม กัน บ่อย มาก

ภาพของคร อบคุณสา.วชมพู่ อ.ารยา

และล่ าสุดก็ไ.ด้มีภาพน่ ารักๆ พร้อมหน้าพ ร้ อม ตากั นทั้ .งครอ บ ครั วพากันไป ร่วม ทำบุญไถ่ ชีวิตโค- ก.ร ะบื อที่วัดลุ่ม เจริญศรั ทธ าโดยมี คน เป็นสะ พ านบุ. ญให้คือคุณ พีชสิ ตม นเพื่อ นส. นิ ทขอ ง คุณชมพู่ซึ่งเป็นภรรยา ของ.พี่ติ๊กเจษฎาภ รณ์ นั่น .เอง.

ภาพของคุณน็อต และลูกชาย

ซึ่ งง าน นี้แ.ฟนคลับได้เ ห็น ค รอบ ครัวทำกิจกรรมกันอย่าง อบ อุ่น แ ถมยังมี การแอ.บโ ฟกัสเ ลขเด็ดเลขม งค ลส วยๆในภ.า พที่ คุณชม พู่ได้ ลงซึ่งเป็นป้ าย เ ขียนข้ อ คว. ามเอ า ไว้ว่ า” กร ะ บือ 14 622.สม ห วัง” งาน นี้ แฟนๆ ได้อนุโมท.นา บุญ แถมยัง ไ ด้เลขมง คลด้ วยแ.ห ล ะค่า

ภาพชื่อและหมายเลขของกระบือ

ท างทีมง านข่าว. ดารา ก็ ขออนุโ มทนา สา ธุกับค รอบ.ค รัวของ คุณช.มพู่ ด้ว ยค่า

ภาพของน้องพายุ

ภาพของ.ครอบ คุณสาวช.มพู่ อา รยา.

ภาพ ของครอบคุณ สาวช.มพู่ อ.ารยา

ภาพข.องน้องสา.ยฟ้า-พ.ายุ

ภาพข.อง น้องสา.ยฟ้า-พา.ยุ

ภาพของค ร.อบคุณส าวชมพู่ อา.รยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *