ตอบทุกประเด็น!! “หนุ่ม กรรชัย” แย้มร่วมโต๊ะ “สรยุทธ” ไม่กล้าคุย “มะตูม-กาละแมร์” รู้สึกผิดที่ถามไปแบบนั้น

ตอบทุกปร ะเ ด็ น!!” หนุ่ ม กรรชัย”แย้มร่ วมโต๊ะ “สรยุทธ”ไม่กล้ าคุย ” มะตูม-ก าละแ มร์” รู้สึกผิดที่ถามไ ปแ บบนั้น

ดราม่า กร ะ แสถล่ มทลา ยหลัง” หนุ่มกรรชั ย “บุ ก ตีสิบเด ย์ เคลียร์.ทุกประเ ด็นถูกพูดถึงว่ าเ ป็นเงา”.ส ร ยุทธสุทัศนะ จินด า”ตอนนี้ ” ส รยุท ธ”อ อกม าแ.ล้วมีโอกาส มาร่ว มง.านกัน หรือไม่”หนุ่ มกร ร ชัย”ต อ บก ลับว่าว่า“ก็มี โ อกาสน ะครั .บ เคยมีผู้ใ หญ่เปร ยๆ อยู่เห มือนกั นว่าอา จมีค วา มเป็นไปไ ด้ แต่ยังไม่.รู้ว่ารูป แบบจะออก มาแ.บบไหนต้องแล้วแต่ทางผู้ให ญ่แ จ้ง ม า”

ภาพคุ.ณหนุ่ม กรรชัย

“หนุ่มกร ร ชัย”บอก ว่าไ.ม่ รู้เหมือนกันเพ ราะ ตัวเ.องทำร ายการข่าวบันเทิง ด้วยรายก.าร ข่าวจ ริ ง จั ง บ้ า ง ต้อ งมีการพู ดถึง บุ คค. ล อื่ นอ ยู่บ่อยครั้งกร.ณี”เฟี้ยว์ฟ้าว”ตัวเองก็เคา ร.พพญาน าคเ ห มือ.นกันแต่ ภาพที่เห็นไม่ ใ ช่. ก็บอ กไปตา ม นั้น

ภาพคุ ณ สรยุ.ทธ

เพ ร า ะเป็ นคนพูด แร.ง พูด ตรง ไ ปตรง มา แม้แต่เพื่อ นที่มาออก”โห นกร ะแ ส”.อย่ างกาล ะแม ร์ก็ถาม ตร งก รรชัย.บอกอี กว่ าถา มกาละแมร์อ ยู่วงก า.รข่ าวมา 24ปี 28ปีไม่เ คยรู้เรื่ องข้อก.ฎ หม ายพ วกนี้เลยเ หรอคุ ณ ขายสิน ค้ า แบบ นี้ไม่ มี ที่ป รึ.ก ษาท างกฎ หมาย ให้ข้อมูลท างกฎหมายเ.ล ยหรือ

ภาพ.คุณ หนุ่.ม กรรชัย

ถึง มาทำแบ บนี้ได้เป็นคำถา ม ที่เราจำเป็นต้องถามไ ม่สาม ารถเบี่ยงเ บนช่ว ยเหลือจะ กล ายเป็ น ไม่ใ ช่เข า ด่.า เราค นเ ดียวเข าจะด่.าฝั่งคนที่ม าอ อกรายก ารด้วย ว่ามึ.ง ฮั้.ว กั นเข้าข้างกันเ ลย ต้องต รง ไป ตรง มา

ภาพคุ.ณ หนุ่ม ก.รรชัย

อย่ าง”ม ะตู ม “ไม่ได้.มาออก”โหน กระแส “แต่ได้สัมภาษ ณ์ ผ่า นทา ง ร ายการโฟน อินเขาไ.ป ยืนถ่า ยรูปบนเรือ จากนั้นเ ขามีเรื่อ งจัดปา ร์ ตี้ ก็ ต้อ.งถามแทน ชาวบ้าน

ภาพดีเจม ะตูม และคุณกาละแมร์

เ มื่อถ า มว่า จบร.า ยการ แล้วเพื่อนคื อ เพื่อนห มดเขา.โกร ธเรา ไหมห นุ่ มกร รชั ยกล่าว ว่าบอกตาม ตรงว่าทุ ก วัน. นี้ผมยั ง ไม่กล้า คุยกั บมะตูมกาละ แมร์เล ย ไม่เค ย โท ร.คุ ยไม่ เค ยส่งไลน์ซึ่งจริงๆ.ค วรโทรคุยเ ชื่ อว่าเข า ไม่โกร.ธเข้าใจบริบทก ารทำ งาน

ภ.าพคุ ณ หนุ่ม กร.รชัย

“ ผมเอง ยังไ.ม่กล้าคุยกั บมะตูมกา ละ แมร์แม้มะ ตู มโทรกลับม า หาผม ไม่กล้ารับรู้สึกแ.ย่ในตั วเองรู้สึกผิ ดกั บเพื่อน กับน้องที่เ .ร าไป ถ ามเขาแบบ นั้นแต่ด้วยหมวกอีกใบที่ใ ส่ เ.ราจำเ ป็น ไ ม่รู้จะทำยังไงเ.หมือน กันใน.บางโอ กาสบางครั้ ง”

ภาพของสาว แพท ณปภา

ขณะที่แพ .ท ณปภ าไ ม่เค ย ไปออกรา ยก าร โหนกระ แสถ้าไปให้หนุ่มกรร ชั ย นั่งถา มจะ ถาม ว่า อย่. างไรกรร ชั ยบ อก ว่ าถ้าแพ ทมาอ อ กจริงๆก็ต้อ งถาม โ .ด ยถามกล าง รายกา รกลาย เป็นโ หนกระ .แ สในตี สิบเดย์ว่า ตอนเ บน ซ์( เรซ ซิ่ ง)ถูกตำรว จบุกค้ นรู้ สึกยังไง.

ภาพคุ ณ หนุ่ม กร.ร.ชัย

แพทตอ บ ว่าช็อกเพ ร. า ะ ตอ น นั้นแ พท ท้องอี ก 1 0.วัน เท่า นั้นจะค ลอดลูกอยู่แล้วและอยู่คนเดีย.วใ นห้องแพทช็อ ก ทำ อะ ไร ไม่ถูกอย ากทำอ.ะไร ก็ทำ เรา ใ ห้ ความร่ วมมือเ ต็ .มที่กลัวไหมตำรวจไล่เรี ย ง มาถึงตัว เร าด้ว ยมีกา ร .เช็คมาถึ ง บัญ ชีเราด้วยเข ายึ.ดเงิ นนั้น ไปวันนี้ไ ด้เงินนั้ นคืนไ ห ม ทั้.งหมดเ ท่า ไหร่

ภาพ.คุณ ห นุ่ม ก.รรชั.ย

แ พทกล่าวว่ายั ง ยึด. เงิน ไป 1.5ล้านเป็ นเงิน ที่ พี่เ บนซ์ใ ห้เ นื่.องจ า ก ต้องดู แล เรากับลู. กเ ขาต้ องการ เ อกสารว่าได้ม.า จ ากไหน สุด ท้ ายพอไม่ไ.ด้เขาก็ขออ ายัดไว้เราจะไ ด้.คืน เมื่อเขาพ้.นคดีเท่า นั้น

ภ.าพคุณ หนุ่ม. กรรชั.ย

วัน นั้ นคิ.ดหรือเปล่ าว่าผลจะ.ออ ก ม า 2 แบบคือแ บ บ ทุก วั นนี้.หรือ หลักฐา นมาพัวพั นเรา จนต้องเข้.าไปอ ยู่ ข้ า งในแพ ทกล่ าวว่ า .ถ้าเป็นแบบนั้นแ ย่ เล ย เราก็พย. ายา ม พิสู จน์อยากไ ด้ อะ ไรเ ร า.จะหาใ ห้ ว่า เราไม่เกี่ยวข้องแอบคิ ดเหมือนกัน ว่า ถ้า ทั้ง.พ่ อทั้งแม่เข้าไปอยู่ข้ างในจะ เ กิดอะไรขึ้นรู้ว่.าลูกต้องมีค นดูแ ต่ สุ ดท้ า ยเรา อย.ากเ ป็น คนดูเข า

ภาพคุ.ณหนุ่ม กรร.ชัย และคุ ณสรยุท.ธ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *