ม้า เผยมุมน่ารัก ณเดชน์ มาช่วยอุดหนุนห่อหมก

สำหรับ พิ ธี ก ร มาก ค ว า ม ส า ม า ร ถ อย่าง ม้า อรนภา ที่ได้ ห่ า ง ห า ย ออกจาก ว ง ก า ร บั น เ ทิ งไปพักใหญ่

ก็ ตั ด สิ น ใ จ พ ลิ ก ผั น ตัวเองไป ข า ย ห่ อ ห ม ก ล่าสุดทางด้าน ม้า อรนภา ได้ออกมาเผย ค ลิ ป น่ารักๆผ่านทาง ไ อ จี ส่วนตัว

ซึ่งเป็นช่วงที่ พ ร ะ เ อ ก หนุ่มดัง ณเดชน์ คูกิมิยะ ที่ แ ต่ ง ตั ว ในแบบ ลุ ค ที่ดู ส บ า ย ๆ เ สื้ อ ยื ด ก า ง เ ก ง ขาสั้น

ที่ บั ง เ อิ ญ เ จ อ ขณะที่ด้าน ม้า อรนภา กำลัง ข า ย ห่ อ ห ม ก อยู่ในห้าง แล้วได้เดินเข้าไป ทั ก ท า ย พร้อมกับ

โ ผ ก อ ด กั น ด้วยความ คิ ด ถึ ง ไม่ได้ เ จ อ กันนาน เรียกว่าเป็น โ ม เ ม้ น ต์ ที่ น่ า รั ก มาก โดยที่ด้านณเดชน์นั้นเผยว่า

ตนไม่เคย ท า น ห่ อ ห ม ก ก่อนที่จะขอ ถ่ า ย รู ป เพื่อนำไป อ ว ด คุณแม่แก้ว ส่วนด้าน ม้า ก็ได้เอ่ยว่า ชั้นรักของชั้น

และก็ แ น ะ นำ ว่ามี ห่ อ ห ม ก อ ะ ไ ร บ้าง จากนั้นหนุ่มณเดชน์ ก็ได้ อุ ด ห นุ น ห่ อ ห ม ก เอาไป ฝ า ก คุณแม่ อีกด้วย

พร้อมว่าคุณแม่ต้อง ดี ใ จ มากแน่ๆ งานนี้เหล่า บรรดา แ ฟ น ค ลั บ และเพื่อน บั น เ ทิ ง ต่างเข้ามา แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น กันเป็น จำ น ว น มาก

ไอจีม้า่

ณเดชน์

ม้า กับ ณเดชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *