อัพเดทอาการ “สน ยุกต์” หลังจากเล่นกีฬาจนได้รับบาดเจ็บหนัก พร้อมเผยเรื่องความรัก

อัพเดทอาการ “สน ยุกต์” หลังจากเล่นกีฬาจนได้รับบาดเจ็บหนัก พร้อมเผยเรื่องความรัก

ห ลังจากห่า งหาย.หน้าจ ากอีเว้นไปนา น  ” สน-ยุกต์    ส่ งไพ ศาล”   เนื่อ งด้.วยส ถ.าน ก า.รณ์ โรคร ะ บา.ดทำให้ งานทั้.งใน และต่า งประเท ศต้.องถูกพั ก

รูป ขอ ง “สน ยุกต์”

เมื่อล่า สุด  “ส นยุก ต์”ก็มีโอกาส มาร่ วมงา น เปิดตัว ผลิต ภัณ.ฑ์ป.ระกั.นภัย ใหม่” S afeBefor eSurf” ป.ระกัน ภัยสำห รับเ.ทร นด์ผู้.บริโภค ที่กำลัง เล่นกี. าเอ็ก ซ์ตรี.มสุ ดฮิต อย่า งSurfS ka te(เ ซิร์ฟสเก็ต)โ ดย TQM จับ มือ กับสิ.นท รัพย์ปร ะกันภัย แ.ละ ก รุง เ ทพปร ะกัน ภั ย

รูป ขอ ง “สน ยุกต์”

งา นนี้น อกจาก”ส นยุกต์”จะได้แชร์ป ร ะสบ กา รณ์การ เล่น เซิร์ ฟที่เ ป็นกี ฬาที่ ตนชอบแล้ ว” สนยุก ต์ “ยังได้ ม าพูดถึงผลงา นในวงก ารบันเ ทิ งรวมทั้งอาการบ าด เจ็บจา กอุบัติเ หตุและเรื่องราวค วามรักอี ก ด้วย

รูป ขอ ง “สน ยุกต์”

 

โ ดย ” สนยุกต์” ให้ สัมภาษ ณ์กับนักข่าว ว่าช่วงนี้มีงานติดต่อเข้ ามาเ รื่ อยๆทั้งไทย แ ละ จีนแ ต่ของป ระเ.ทศจีนตอนนี้.ต้อง หยุด ระงับ ไปก่อน.เ นื่องจาก สถาน การณ์โรค ระบาดทำให้เจ้าตัวไ ม่สามา รถเดินทา งไปไ ด้

รูป ขอ ง “สน ยุกต์”

และส่ว น ละค รตอนนี้.ก็มีส่งบ ทเข้า มาเรื่อยๆแต่ ยังอยู่ ใน.ขั้นต อน ของก ารตัด สิน ใจซึ่งเจ้าตัวไ.ด้ ตอ บรับเล่นละค.รไปแ ล้วเรื่อง หนึ่งจ า กทางช่อ ง. Oneโดยจ ะเริ่.มเปิดกล้องช่วงกลางปี

รูป ขอ ง “สน ยุกต์”

ซึ่.งต อนนี้”สนยุกต์” เป็นนักแส.ด งอิสร ะ ก็ จะมี. คนมา พูดชักชว.น ให้เซ็.นสั ญญาแต่ ทางด้าน  ” สนยุกต์”  ก็ยังเป็.นนัก.แสดงอิส ร ะอ ยู่เพราะเจ้าตัวก็เ ห็นว่า มี ทั้งข้อ ดีข้อเสีย ถ้าเกิดเ.ข้าสังกัดใด ไปอาจจะไ ปร่วมช่องอื่น ไม่.ได้แต่งานก็ ยั งมีเข้ามาเรื่อยๆ

รูป ขอ ง “สน ยุกต์”

ส่วน  ถ้าเ ป็น นัก แส ดงอิ.สระ   ก็ อาจต้ องใช้ควา มพ ย ายามต้.องพั ฒนาตัว เ องพ ร้อมทั้งกล่.าวต่ อว่าตอนนี้ มีคน.ติดต่อ.มาให้ เ ซ็นสั.ญญา แต่ เ จ้ าตัวก็มีโป รเจ็คที่ เดิ.นทาง ไ ป ประเ.ทศ จี นแต่พอ มีโ ค .วิ.  ดมา ก็เ ลยไ ม่ ได้ไป

รูป ขอ ง “สน ยุกต์”

ใน ส่ว นของ ด้าน แฟ น ค ลั.บก็มีติดต่อ.กัน เรื่ อยๆทั้งที่เมืองไทยแล ะเมือง จี น   อีกทั้.งได้ขอบคุณแฟน ค ลับทุ.กค นด้ ว ยที่ ใส่ใ จคอ.ยช่วยเห ลื อเร า

รูป ขอ ง “สน ยุกต์”

ส่ วนเรื่.องของอ าการบาดเ จ็บที่เกิด จากอุบัติเหตุ” สน.ยุ กต์” กล่า วว่า ซึ่งอา การ.ค่ อนข้างหนักม.ากถึง กับต้องไ ปทำ MRI แบบไม่มีปร .ะกัน  โดนค่า.ใช้จ่ายไปเ ยอะพ อ สมควรแต่ดีที่ว่ าไม่ไ ด้ฉีกหรืออะไรเ ป็นแค่เอ็นอัก เสบ หมอ.บอ กว่า4– 6 สัปดาห์ก็ จะกลับมา ปกติ

รูป ขอ ง “สน ยุกต์”

จึงได้เล่ า ถึ งเหตุก ารณ์วันนั้นว่ามั นเป็นจัง หวะ ที่คู่กรณีเ.ขาพุ่ ง มาชน ผ.มจน ผมเสี ยหลักล้มข้า.งทาง เขาก็ พูดขอ โทษแล ะ ก็หนีไป.ต อ นนี้เช็ คอ าก ารเรื่อย ๆก็ดีขึ้ นช่ วงนี้เลย พั.กเล่ น”เ ซิร์ฟสเก็ ต”ไปก่อ นเ พื่อพั กฟื้.นก่อน แต่ ก็ ยืนยันว่าจะไม่เลิกเล่นแต่ จะระ วังมา กขึ้น.แ ละ ได้ฝ ากเตือ นไปยัง ทุ กคนว่าให้ทุกคนใส่ใ.จและ ระมัดระวังคนร.อบข้างด้วย

 

และยังพู ดถึงเรื่องของหั วใจ. เ มื่อ”สน ยุกต์”  บอกว่า…  ตอนนี้กำลังมีคนคุยอ.ยู่ศึก ษา กันอ ยู่ในจุดที่ทั้ง.สอง ฝ่า ยสบาย ใ จ  ถ้าเกิ ดอนาคตมี อ.ะไรชั ดเ จนก็จะม าอัพเดตให้ฟังกันอี กทีและมีก าร ปิดท้.ายด้วย ว่าเ ข าคือ”คนนอ กวงการ”

รูป ขอ ง “สน ยุกต์”

รูป ขอ ง “สน ยุกต์”

รูป ขอ ง “สน ยุกต์”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *