เสียงน้องเดมี่แบบนี้ ทำเอาแฟนๆคลับใจละลายเลย(คลิป)

เ สี ย ง น้ อ งเ ด มี่ แ บ บนี้   ท ำ เอ า แ ฟ น ๆใ จ ล ะ ล าย เ ล ย

ทำ เ อ า .ผู้ ค น ล ง รั ก กั น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ แ ล้ ว ลู ก ส า ว สุ ด น่ า รั ก ข อ ง ลิ เ ดี ย ศ รั ณ ย์ รั ต น์ กั บ แ ม ท ธิ ว ดี น ซึ่ ง ค ว า ม น่ า รั ก ข อ ง เ ธ อ นั้ น ก็ ยิ่ ง เ พิ่ ม ขึ้ น ใ ห้ เ ห็ น. กั น อ ยู่ เ รื่ อ ย ๆ สำ ห รั บ น้ อ ง เ ด มี่ .ห รื อ น้ อ ง แ ป๋ ว แ ห ว ว ที่ แ ฟ น ค ลั บ ช อ บ เ รี ย ก กั น ยิ่ ง นั บ วั น ค ว า ม แ ป๋ ว ก็ ยิ่ ง เ พิ่ ม ขึ้ น ต า โ ต ข น ต า ย า ว ห น า เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า น่ า รั ก .น่ า เ อ็ น ดู ล ง ตั ว สุ ด ๆ

อ มยิ้ ม ไ ด้ น่ า รั กม า เ ล ย น้อ ง แ ป๋ ว แ ห ว ว

เ ซฟ มื อ ห นึ งเ ล ย น ะ เ นี้ย   แ ป๋ ว แห ว ว

น่า รั ก น่ า เ อ็ นดู สุ ด ๆ เ ลย น้ า า า า า า าา า

ต อ น นี้ น้ อ ง เ ด มี่ ก็ เ ริ่ ม หั ด พู ด แ ล ะ พู ด เ ก่ ง ม า ก ๆ ทำ. เ อ า แ ฟ น ค ลั บ ห ล ง ใ ห ล ใ น. สี ย ง น้ อ ย ๆ ข อ. ง น้ อ ง เ ด มี่ ซึ่ ง ล่ า สุ .ด คุ ณ แ ม่ ลิ เ ดี ย ก็ ไ ด้ เ ผ ย ค ลิ ป วิ ดี โ อ ช ว .น แ ฟ น ค ลั บ ห ล ง ใ ห ล .ใ น ตั ว ลู ก ส า ว ข อ ง เ ธ. อ กั น อี ก แ ล้ ว ซึ่ ง เ .ป็ น ค ลิ ป ที่ เ ธ อ นั้ น ไ ด้ ถ า ม น้ อ ง เ ด็ ก มี ว่ า สี นี้ คื อ สี อ ะ ไ ร น้ อ ง เ ด มี่ ก็ ต อ บ เ สี .ย ง ใ ส ไ พ เ ร า ะ น่ า รั ก ม า ก ๆ พู ด ไ ป กิ น ไ ป

ยิ้ ม ห ว า นอี ก นิ ด  แ ฟ น ค ลับ ใ จ ล ะล า ย เ ล ย

จะ เ ดิ น ไ ป ไ หน น ะ   แ ป๋ว แ ห ว ว

สง สั ย จ ะ หิว แ น่ ๆ เล ย น ะ เนี้ ย

ง า น นี้ ทำ เ อ า แ ฟ น ค ลั บ ต ก ห ลุ ม รั ก กั น อี ก แ ล้ ว. แ ห่ ก ด ไ ล ค์ ก ด แ ช ร์ แ ล ะ ค อ ม เ ม น. ต์ เ อ็ น ดู น้ อ ง เ ด มี่ กั น อ ย่ า ง ม า ก ทำ เ อ า โ ซ เ ชี ย ล แ ท บ แ ต ก กั น เ ล ย ที เ ดี ย .ว ซึ่ ง ใ น แ ต่ ล ะ ค .ลิ ป ห รื อ รู ป ภ า พ ข อ .ง น้ อ ง เ ด มี่ ก็ จ ะ มี ป้ า น้ า อ า แ ล ะ พี่ แ. ฟ น ค ลั บ ค อ ย ก ด ไ ล ท์ ก ด แ ช ร์ แ ล ะ ค อ ม เ ม้ น ต์ กั น เ ป็ น .จำ น ว น ม า ก เ ล ย ที เ ดี ย ว

ภา พ ใ น ค ลิป ที่ เ ร ากำ ลั ง จ ะ ไ ด้รั บ ช ม กั น

แอ บ ม อ ง เธ อ อ ยู่น ะ จ๊ ะ

ทำ เ สี ย งแ บ บ นี้   น่า รั ก ใจ ล ะ ล า ยเ ล ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *