น่ารักน่าชังแบบสุดๆ ‘น้องคาญ่า’ ลูกสาวของโอซาแวงนางแบบสาวสวย

น่ ารั ก น่ า ชั งแ บ บ สุ ด ๆ  ‘ น้อ ง ค า ญ่ า ‘  ลู ก ส า วข อ ง โ อ ซา แ ว ง น าง แ บ บ ส า วส ว ย

ขึ้ น แ ท่ น แ ม่ ลู ก อ่ อ น อี ก ห. นึ่ ง ค น ข อ ง ว ง ก า ร น า ง แ บ บ สำ ห รั บ. โ อ ซ า แ ว ง ที่ ไ ด้ ใ ห้ กำ เ นิ ด ลู ก ส า ว ค น .แ ร ก น้ อ ง ‘ K A Y A ‘ ที่ แ ป ล ว่ า ค ว า ม บ ริ สุ ท ธิ์ กั บ ส า มี นั ก ธุ ร กิ จ จ อ น ล อ ร์ เ มื่. อ วั น ที่ ( 2 4 ก . พ . 2 5 6 4 ) ที่ ผ่ า น ม า ณ โ ร ง พ ย า บ า ล บำ .รุ ง ร า ษ ฎ ร์

ภ าพ ต อ น น้อ ง ค า ญ่า แ ร ก เ กิ ด

ภา พ ข อ ง   โ อซ า แ ว ง  แ ล ะ   น้ อ งค า ญ่ า

ภ าพ ข อ ง จ อ น รอ ล์   แ ล ะ คา ญ่ า

ต อ น นี้ ก็ ผ่ า น ม า แ ล้ ว 1 เ ดื อ น .น้ อ ง ค า ญ่ า ก็ เ ติ บ โ ต พั ฒ น า ก า ร ดี ส ม วั ย น่ า รั. ก น่ า เ อ็ น ดู โ ด ย คุ ณ แ ม่ .โ อ ซ า จ ะ ค อ ย อั ป เ ด ต ค ว า ม น่ า รั ก ข อ ง ลู ก ส า ว ใ ห้ แ ฟ น ๆ ที่. ติ ด ต า ม ไ ด้ ช ม กั น ต ล อ ด

น่า รั ก น่ า ชั ง สุด ๆ เ ล ย น้ า าา า า า

ภ า พข อ ง   โ อ ซ า แ วง   แ ล ะ น้ อ ง ค าญ่ า

แ อบ ม อ ง ก ล้ อ ง มา ด้ ว ย น ะ น้ อง ค า ญ่ า

อ ย่ า ง ล่ า สุ ด คุ ณ แ ม่ โ อ ซ. า ก็ ไ ด้ เ ผ ย ภ า พ สุ ด น่ า รั ก แ ล ะ อ บ อุ่ น เ ป็.น ภ า พ 3 ค น พ่ อ แ ม่ ลู ก โ อ บ ก อ ด สุ ด .ล ะ มุ น เ รี ย. ก ไ ด้ ว่ า เ ป็ น ก า ร ถ่ า ย แ บ บ ค รั้ ง แ ร ก ข. อ ง น้ อ ง ค า ญ่ า เ ล ย ล่ ะ ค่ ะ ดู จิ้ ม ลิ้ ม .น่ า รั ก สุ ด ๆ เ ล ย

ภ า พข อ ง   โ อ ซ า แ วง   แ ล ะ น้ อ ง ค าญ่ า และ จ อ น ล อ ร์

ภ า พข อ ง   โ อ ซ า แ วง   แ ล ะ น้ อ ง ค าญ่ า และ จ อ น ล อ ร์

ภา พ ข อ ง น้ อ งค า ญ่ า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *