สุดๆกับน้องดีสนีย์เล่นใหญ่ไปอีก!!เผยภาพน่ารักสุดๆเมื่อบอกว่ามีคนเกลียดเรา

สุ ดๆ กั บ น้ อ ง ดี ส นีย์ เ ล่ น ใ ห ญ่ ไป อี ก ! ! เ ผย ภ า พ น่ ารั ก สุ ด ๆ เ มื่อ บ อ ก ว่ า มีค น เ ก ลี ย ดเ ร า

เ รี ยก ไ ด้ ว่ าเ ป็ น อี กห นึ่ ง ลู ก ดา ร า ฟั นน้ำ น ม ที่ แอ บ มี แ ฟน ค ลั .บ เพี ย บ   ที่ ห ลง รั ก เ ต็ม บ้ า นเ .ต็ ม เ มื อ ง  สำ ห รั บ หนู น้ อ ยค น นี้ อ ย่ า งน้ อ ง ดิ ส นีย์   ลู ก ส า วข อ ง   ข อ ง แม่ อุ้ ม   ลั. กข ณ า   แ ล ะ  คุ ร พ่ อ.  บ อ ล   ก ฤ ษณ ะ   ที่ เ รี ย กไ ด้ ว่. า เ ป็ น สา ว น้ อ ย ที่ น่ า รั ก แ ล ะ ส ด ใ สอ ยู่ ต ล อด เ .ว ล า

ภ า พ ข อ ง น้ อ ง ดิ ส นี ย์

ภ า พ ข อ ง น้ อ ง ดิ ส นี ย์

โด ย ใ น แ อ น ส ตร า แ กร ม .ข. อ ง   แ ม่ อุ้ม.   ลั ก ข ณ า  จ ะ เ ต็ มไ ป ด้ ว ย   ลูก ส า ว อ ย่ า ง  น้ อ ง ดิ ส นีย์   ที่ ค อ ย สร้ า ง ร อ ย ยิ้ ม พ ร้อ ม เ สี ย ง หั ว เร า ะ   ใ ห้ แฟ น ค ลั บ ได้ ติ. ด ต. า มอ ยู่ ต ล อ ด เว ล า   พ ร้ อม ทั้ ง   เ รื่อ ง ๆ ร า ว  ที่ น่ ารั ก น่ า. รัก ข .อ ง น้อ ง   ดิ สนี ย์   บ วก กั บ พั ฒน า ก า ร ข อง ลู ก ส าว ที่ ไ ด้ ม าใ ห้ ช ม กั นเ.ป็ น .ป ร ะ จำ

ภ า พ ข อ ง น้ อ ง ดิ ส นี ย์แ ล ะ แ ม่ อุ้ม  ลั ก ขณ า

ภ า พ ข อ ง น้ อ ง ดิ ส นี ย์แ ล ะ แ ม่ อุ้ม  ลั ก ขณ า

โ ด ย สุ ด แ ม่ อุ้ ม – ลั. ก ข ณ า ก็ ไ ด้ เ ปิ ด ภ า พ ค ว า ม น่. า รั ก ข อ ง น้ อ ง ดิ ส นี ย์ ที่ ทำ ห. น้ า ทำ ต า แ บ บ ต ล ก ๆ จ น คุ ณ แ ม่ เ ห็ น แ ล้ .ว ยั ง อ ด แ ซ ว ไ ม่ ไ ด้ โ ด ย ร ะ บุ ว่ า ‘ เ มื่ อ เ ห็ น ค น ที่ เ ก .ลี ย ด เ ร า. แ ต่ แ .อ บ ส่ อ ง เ ร. า ม า โ อ๊ ย. ดิ ส ต ล ก อ่ ะ ลู ก # m y d …i s… n …e. y …b a b… y g i r l ‘ ฉ า ย แ ว ว ตั้ ง แ ต่. เ ด็ ก จ ริ ง ๆ ใ น อ น า ค ต ไ ม่ แ น่ แ ฟ น. ๆ อ า จ จ ะ ไ ด้ เ ห็ น ส า ว น้ อ. …ย ดิ ส นี ย์. บ น อ จ ที วี ก็ เ ป็ น ไ ด้

โ พส ต์ จา ก  อุ้ม  ลั ก ขณ า

ภ า พ ข อ ง น้ อ ง ดิ ส นี ย์

ภ า พ ข อ ง น้ อ ง ดิ ส นี ย์

ภ า พ ข อ ง น้ อ ง ดิ ส นี ย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *