น้องเนล่า ลูกสาวของ ณัฏฐ์  เทพหัสดิน เผยของรับขวัญอื้อฮือ

น้ อง เ น ล่ า   ลูก ส า ว ข อ ง  ณัฏ ฐ์    เท พ หั ส ดิ น  เ ผ ยข อ ง รั บ ข วั ญ อื้อ ฮื อ

ขึ้ น แ ท่ น คุ ณ พ่ อ ไ ป เ รี ย บ ร้ อ ย สำ ห รั บ นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม ม า ก ค ว า ม ส า ม า ร ถ ” ณั ฏ ฐ์  เ ท พ หั ส ดิ น ณ อ ยุ ธ ย า ” ห ลั ง จ า ก ค ว ง ภ ร ร ย า ส า ว ” น า น่ า ” เ ข้ า พิ ธี วิ ว า ห์ ก็ มี ข่ า ว ดี เ มื่ อ ส า ว น า น่ า ตั้ ง ค ร ร ภ์ ท้ อ ง ลู ก ค น แ ร ก แ ล้ ว ลู ก ส า ว ชื่ อ น้ อ ง เ น ล่ า ( N a y l a )

โ พส ต์ ส่ ว น ตั ว จ า ก   ณั ฏ ฐ์  เ ท พ หั ส ดิ น

ภา พ ข อ ง  ณั ฏ ฐ์  เ ท พ หั ส ดิ น  แ ล ะ ค รอ บ  ครั ว

ต่ อ ม า ภ ร ร ย า ส า ว น า น่ า ไ ด้ ค ล อ ด ลู ก ส า ว ค น แ ร ก แ .ล้ ว ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล บำ รุ ง ร า ษ. ฎ ร์ อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล โ ด ย ห นุ่ ม ณั ฏ ฐ์ ก็ ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ ค ร อ บ ค รั ว พ ร้ อ ม ห น้ า พ ร้ อ .ม .ต า รู ป แ ร ก ผ่ า น อิ น ส ต ร. า แ ก ร ม เ ผ ย ชื่ อ จ ริ ง ” ด . ญ . ธั ญ ญ ณั ฐ  เ ท พ หั ส ดิ น  ณ  อ ยุ ธ ย า ห รื อ น้ อ ง เ น ล่ า ”

ภา พ ข อ ง  ณั ฏ ฐ์  เ ท พ หั ส ดิ น  แ ล ะ น้ อ ง เ น ล่ า

ภา พ ข อ ง  ณั ฏ ฐ์  เ ท พ หั ส ดิ น  แ ล ะ น้ อ ง เ น ล่ า

ล่ า สุ ด คุ ณ พ่ อ ป้ า ย แ ด ง ก็ ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ ลู ก ส า ว ที่ กำ ลั ง น อ น ห ลั บ อ ย่ า ง น่ า เ อ็ น ดู มี ข อ ง รั บ ข วั ญ ลู ก ส า ว ค น แ ร ก จ า ก พี่ ป้ า น้ า อ า ที่ ม า เ ยี่ ย ม ทั้ ง ส ร้ อ ย ท อ ง พ ร ะ กำ ไ ร ท อ ง ท อ ง แ ท่ ง พ ร้ อ ม ร ะ บุ ข้ อ ค ว า ม . . . .

ภา พ ข อ ง  ณั ฏ ฐ์  เ ท พ หั ส ดิ น  แ ล ะ ค รอ บ  ครั ว

ภ า พ ขอ ง เ น ล่ า พ ร้ อ มท อง รั บ ข วั ญ

ภ า พ ขอ ง เ น ล่ า พ ร้ อ มท อง รั บ ข วั ญ

B l i n g B l i n g @ n a y l a _ d e v a h a s t i n # N a y l a D e v a # เ น ล่ า อ ธิ ศ า # ล อ ง ร ว ย # ข อ บ คุ ณ พี่ ป้ า น้ า อ า น ะ ค ะ . . . . ง า น นี้ บ อ ก ไ ด เ ล ย แ ส บ ต า ทั้ ง ไ อ จี แ น่ จ้ า พ ร้ อ ม ทั้ ง ข อ แ ซ ว กั น ด้ ว ย ว่ า ” เ ศ ร ษ ฐิ นี เ น ล่ า ”

ภ า พ ขอ ง เ น ล่ า พ ร้ อ มท อง รั บ ข วั ญ

ภ า พ ขอ ง เ น ล่ า พ ร้ อ มท อง รั บ ข วั ญ

ภ า พ ขอ ง เ น ล่ า พ ร้ อ มท อง รั บ ข วั ญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *