ลุคส์ใหม่ของน้องเดมี่!!เหมือนตุ๊กตาสุดๆโตเป็นสาวเลย

ลุ คส์ ใ ห ม่ ข อ ง น้อ ง เ ด มี่ ! ! เห มื อ น ตุ๊ กต า สุ ด ๆ โต เ ป็ น ส า ว เ ลย

เ ผ ล อ แ ป๊ ป เ ดี ย ว ก็ โ ต เ ป็ น ส. า ว เ ร็ ว ม า ก จ ริ ง ๆ สำ ห รั บ ซุ ป ต า ร์ ฟั น น้ำ น ม ข วั ญ ใ จ พี่ ป้ า น้ า อ า อ ย่ า ง น้ อ ง เ ด มี่ ลู ก ส า ว ค น ส ว ย ข อ ง คุ ณ แ ม่ ” ลิ เ ดี ย ศ รั ณ ย์ รั ช ต์ ” กั. บ คุ ณ พ่ อ ” แ ม ท ธิ ว ดี น ” ปั จ จุ บั น ส า ว น้ อ ย แ ป๋ ว แ ห ว ว ก็ โ ต จ ะ ค ร บ 2 ข ว บ แ ล้ ว น่ า รั ก น่ า เ อ็ น ดู สุ ด ๆ จ. น พี่ ๆ แ ฟ น ๆ ต่ า ง เ ท ใ ห้ ใ ห้ ต ก ห ลุ่ ม รั ก เ ข้ า อ ย่ า ง จั ง

ภ าพ ส มั ย น้ อง แ ป๋ ว แ ห วว ยั ง เ ดิ นไ ม่ ไ ด้

น่ ารั ก น่ า ชั ง สุด ๆ เ ล ย น้ า

แอ บ ม อ ง ใ ค รล ะ เ นี้ ย งา น นี้

ซึ่ ง คุ ณ พ่ อ คุ ณ แ ม่ ก็ จ ะ ค อ ย อั ป เ ด ต พั ฒ น า ก .า ร ข อ ง ลู ก ส า ว ใ ห้ ไ ด้ ติ ด ต า ม กั น ต ล อ ด โด ย ที่ แ ฟ น ๆ  ข อ ง น้ อ ง เด มี่   ดู เ ท่ า ไ รก็ ไ ม่ เ ค ย เ บื่ อ  แ ถ ม ส ร้ า งร อ ย. ยิ้ ม ใ ห้ ทุ กค น ทุ ก ค รั้ ง ไ ป .. . . . . . . . . .

พี่ ดีแ ล น   แ ล้ ว น้ อง เ ด มี่   คู่หู จ อ ม ช น

เ ชฟ แ ป๋ ว แ ห วว ร า ย ง าน ตั ว ค่ ะ

ปา ก แ อ บ เ ปื้อ น ช็ อ ค โก แ ล็ ต น้ า าา า

ล่ า สุ ด แ ฟ น ๆ ต่ า ง แ ห่ แ ช .ร์ ภ า พ สุ ด น่ า รั ก น่ า แ บ๊ ว ๆ กั บ ภ า พ แ ป๋ ว แ ห ว ว น ลุ ค ส์ ส า ว ผ ม ย า ว เ ผ ย ด ว ง ต า ส ว ย ๆ ที่ เ ป ล่ ง ป ร ะ ก า ย น่ า ห ลุ่ ม .ห ล ง เ ชื่ อ เ ล ย ว่ า ห า ก โ ต ขึ้ น อี ก ห. น่ อ ย แ ด๊ ด ดี๊ แ ม ท ธิ ว ค ง ต้ อ ง ไ ด้ ไ ว้ ห น ว ด แ น่ ๆ เ ล ย ล่ ะ ค๊ า า า า

ผ มย า ว เ ป็ น สา ว แ ล้ ว แป๋ ว แ ห ว ว

น่ ารั ก ส ว ย สุด ๆ เ ล ย

ง้อ ว ว ว . . . .เ อ็ น ดู

ผ ม ย า ว แอ บ น่ า รั ก ไ ป อีก แ บ บ

****ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อชมคลิป****

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *