ท่าทางน่าจะเพลินจริงๆนะเนี้ยแป๋วแหวว ดูการ์ตูนเอ็นดูสุดๆ

ท่า ท า ง น่ าจ ะ เ พ ลิน จ ริ ง ๆ !! แ ป๋ ว แ หว ว   ดู ก าร์ ตู น เ อ็ นดู สุ ด ๆ

เ ชื่ อ ว่ า ห ล า ย ค น ที่ ไ ด้ เ ห็ น ก็ ค ง ต้ อ ง ล ง เ ส น่ ห์ ใ ห้ กั บ น้ อ ง เ ด มี่ กั น ทุ ก ค น ลู ก ส า ว สุ ด น่ า รั ก ข อ ง ลิ เ ดี ย ศ รั ณ ย์ รั ต น์ กั บ แ ม ท ธิ ว ดี น ที่ มี ใ บ ห น้ า จิ้ ม ลิ้ ม น่ า รั ก แ ล ะ ด ว ง ต า แ ป๋ ว แ ห ว ว จ น ทำ ใ ห้ เ ร า เ อ ฟ ซี ตั้ ง ฉ า ย า ใ ห้ ว่ า น้ อ ง แ ป๋ ว แ ห ว ว ซึ่ ง ใ น ต อ น นี้ น้ อ ง เ ด มี่ ก็ กำ ลั ง อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ที่ พู ด เ ก่ ง สุ ด เ ล ย ล่ ะ ค่ ะ

ม อง ก ล้ อ ง เ ก่ง สุ ด ๆ เ ล ย

มอ ง ใ ค ร น ร้ าา า . . .จ๊ ะ เ อ๋

แป๋ ว แ ห ว ว สุด ๆ   ยิ้ ม ห น่ อย น ร้ า าา า   . . .

แ ล ะ น อ ก เ ห นื อ จ า ก ค ว า ม น่ า รั ก แ ล้ ว น้ อ ง เ ด มี่ ก็ เ ป็ น ห นู น้ อ ย ที่ แ ส บ แ ล ะ ซ น เ ต็ ม พิ กั ด อ ย่ า ง ม า ก ใ น แ ต่ ล ะ วั น คุ ณ แ ม่ ก็ มั ก จ ะ อั พ เ ด ท เ ป็ น ค ลิ ป วิ ดี โ อ ห รื อ รู ป ภ า พ ข อ ง น้ อ ง เ ด มี่ ล ง บ น โ ซ เ ชี ย ล ใ ห้ แ ฟ น ค ลั บ ไ ด้ เ ห็ น กั น อ ยู่ ทุ ก วั น แ ล ะ ใ น แ ต่ ล ะ วั น น้ อ ง เ ด มี่ ก็ ไ ด้ เ ผ ย อิ ริ ย า บ ถ ต่ า ง ๆ อ อ ก ม า เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า น่ า เ อ็ น ดู สุ ด ๆ

เ ช ฟแ ป๋ ว แ ห ว วม า ร า ย งา น ตั ว ค่ ะ

ส าย กิ น ต้ อ งน้ อ ง แ ป๋ ว แ หว ว เ ล ย

แอ บ ม อ ง ใ คร น้ า   แ ป๋ วแ ห ว ว

ล่ า สุ ด ลิ เ ดี ย ก็ ไ ด้ เ ผ ย เ ป็ น ค ลิ ป วิ ดี โ อ ข อ ง น้ อ ง เ ด มี่ ที่ กำ ลั ง นั่ ง ฟั ง เ พ ล ง อ ย่ า ง เ พ ลิ น ๆ โ ด ย แ ฟ น ค ลั บ โ ฟ กั ส ที่ เ ท้ า ข อ ง น้ อ ง เ ด มี่ ที่ ย ก ขึ้ น ม า เ ท้ า ค า ง แ ล ะ เ อ า แ ก้ ม แ น บ เ ท้ า นั่ ง ฟั ง เ พ ล ง น่ า รั ก ม า ก ๆ เ ล ย ล่ ะ ค่ ะ แ ฟ น ค ลั บ ล ง รั ก กั น ย า ก ม า ก ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ใ บ ห น้ า ข อ ง น้ อ ง เ ดี ย ว มี ที่ น่ า รั ก แ ต่ เ ป็ น เ ท้ า น้ อ ย ๆ ข อ ง น้ อ ง เ ด มี่ ก็ น่ า รั ก อี ก เ ช่ น กั น ห า ใ ค ร ที่ อ ย า ก เ ห็ น ค ลิ ป นี้ แ ล้ ว ต า ม ไ ป ช ม พ ร้ อ ม กั น เ ล ย ค่ ะ

ดูก า ร ตู น เ พลิ น สุ ด ๆ

แอ บ ย ก เ ท้า ขึ้ น ม า  น่ า รั ก เ ชี ยว

อ้า ว . . .ส ง สั ย จ ะเ พ ลิ น จ ริ ง ๆน ะ เ นี้ ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *