ส่องพัฒนาการน้องเดมี่!!น่ารักน่าเอ็นดูแบบสุดๆ

ส่อ ง พั ฒ น าก า ร น้ อ ง เ ดมี่ ! ! น่ า รั ก น่ าเ อ็ น ดู แ บ บ สุด ๆ

เ ชื่ อ ว่ า ห ล า ย ค น ก็ ต้ อ ง รู้ จั ก ห นู น้ อ ย ค น นี้ น้ อ ง แ ป๋ ว แ ห ว ว ห รื อ น้ อ ง เ ด มี่ ส า ว น้ อ ย น่ า รั ก ห น้ า ต า ร า ว กั บ ตุ๊ ก ต า เ ล ย ก็ ว่ า ไ ด้ ลู ก ส า ว ค น เ ล็ ก ข อ ง คุ ณ แ ม่ ลิ เ ดี ย ศ รั ณ ย์ รั ต น์ กั บ คุ ณ พ่ อ แ ม ท ธิ ว ดี น ซึ่ ง มี ลู ก ช า ย แ ล ะ ลู ก ส า ว ส อ ง ค น แ ล ะ มี แ ฟ น ค ลั บ ค อ ย ติ ด ต า ม อ ยู่ ตั้ ง แ ต่ เ ด็ ก เ ล ย ก็ ว่ า ไ ด้

พ่อ แ ม ท ท ริ ว  แ ล ะ น้ อ งแ ป๋ ว แ ห ว ว

พี่ ดี แ ลน   น่ า รั ก จัง เ ล ย

พี่น้ อ ง ที่   น่ ารั ก ทั้ ง คู่ แบ บ สุ ด ๆ

สำ ห รั บ น้ อ ง เ ด มี่ ที่ ฉ า ย แ ว ว ค ว า ม น่ า รั ก อ อ ก ม า ใ ห้ พี่ แ ฟ น ค ลั บ ไ ด้ เ ห็ น ตั้ ง แ ต่ แ ร ก เ กิ ด เ ล ย ก็ ว่ า ไ ด้ ห า ก ใ ค ร ที่ ไ ด้ ติ ด ต า ม ส า ว ลิ เ ดี ย แ ล้ ว จ ะ เ ห็ น ว่ า เ ธ อ นั้ น อั พ เ ด ท ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง น้ อ ง เ ด มี่ ตั้ ง แ ต่ แ ร ก เ กิ ด จ น ถึ ง ต อ น นี้ เ ล ย ล่ ะ ค่ ะ แ ล ะ ต อ น นี้ น้ อ ง เ ร มี่ ก็ อ ยู่ ใ น วั ย ที่ กำ ลั ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ หั ด พู ด หั ด จำ ใ น สิ่ ง ข อ ง ต่ า ง ๆ ดู เ ห มื อ น ว่ า น้ อ ง เ ด มี่ จ ะ เ ก่ ง แ ล ะ ฉ ล า ด พั ฒ น า ก า ร ดี ม า ก ๆ

ดู ทำห น้ า เ ข้ าสิ   เ ป็ น อ ะไ ร น้ า า า า า ..  ..

สมั ย น้ อ ง แ ป๋ วแ ห ว ว เ ป็ น เด็ ก ๆ

ง้อ อ อ อ อว . . . . . .ท ร ง ผ ม ป ระ จำ น้ อ ง เ ด มี่

วั น นี้ เ ร า จ ะ พ า ทุ ก ค น ไ ป ส อ ง พั ฒ น า ก า ร ข อ ง น้ อ ง เ ด มี่ ตั้ ง แ ต่ หั ด เ ดิ น แ ล ะ จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น ค ว า ม น่ า รั ก จ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร นั้ น ไ ป ช ม พ ร้ อ ม กั น เ ล ย ค่ ะ

ชุด นี้ ส ว ย ม าก เ ล ย น้ า า า. . แ ป๋ ว แ ห ว ว

ตา ค ม เ ฉี ยบ แ บ บ สุ ด ๆ เ ล ย

ทำ ไม ทำ ห น้ า อย่ า ง งี้   น่ า รัก เ กิ้ น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *