เผยผลชันสูตร แผลแตงโม เกิดก่อนเสียชีวิต

จากที่ทุกคนยังติดใจ ส า เ ห ตุ การ เ สี ย ชี วิ ต ของ ด า ร า สาว “แตงโม นิดา” ที่ก่อนหน้านี้ ส ถ า บั น นิ ติ เ ว ช

รพ.ตำ ร ว จ ได้ ชั น สู ต ร และทราบผลแล้ว แต่ก็ได้ประสาน ส ถ า บั น นิ ติ เ ว ช หน่วยงานอื่น เป็น โ ร ง พ ย า บ า ล แ พ ท ย์

เพื่อทำการตรวจ เ นื้ อ เ ยื่ อ บ า ด แ ผ ล บนร่างกาย และล่าสุดได้มี ร า ย งานจาก

ส ถ า บั น นิ ติ เ ว ช แห่งหนึ่งที่ตรวจ เ นื้ อ เ ยื่ อ พบว่า สภาพ เ นื้ อ เ ยื่ อ จาก บ า ด แ ผ ล ที่ต้นขาขวา

เป็น แ ผ ล ขนาดใหญ่ ไม่ได้เป็น ส า เ ห ตุ ให้ เ สี ย ชี วิ ต และเป็น บ า ด แ ผ ล ที่เกิดก่อน เ สี ย ชี วิ ต

เพราะมี เ ลื อ ด ออกที่ขอบ แ ผ ลไม่ตัดกับเส้นเลือด ส่วน ส า เ ห ตุ ของการ เ สี ย ชี วิ ต ก่อนหน้านี้

มีการ แ ถ ล ง และ ชี้ แ จ ง กับ สื่ อ ม ว ล ช น แล้วว่า เ กิ ด จากการ ข า ด อากาศ ห า ย ใ จ เพราะ จ ม น้ำ

แต่หาก ผ่ า ชั น สู ต ร รอบสองนั้น หากพร้อมในการเคลื่อน ย้ า ย ร่ า ง ก็สามารถ ดำ เ นิ น ก า ร ได้ ทั น ที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *