ฉลองวันเกิดครบ 67 ปี!! “หม่อมน้อย” ผู้กำกับมือฉมัง นำทีมโดย “แพนเค้ก-แต้ว” อวยพรกันอย่างอบอุ่น

ฉ ล อ ง วั น เ กิ ด ค ร บ 6 7 ปี ! ! “ ห ม่ อ ม น้ อ ย ” ผู้ กำ กั บ มื อ ฉ มั ง นำ ที ม โ ด ย ” แ พ น เ ค้ ก – แ ต้ ว ” อ ว ย พ ร กั น อ ย่ า ง อ บ อุ่ น

‘ แ ต้ ว – ณ ฐ พ ร เ ต มี รั ก ษ์ ’ , ‘ แ พ น เ ค้ ก – เ ข ม นิ จ จ า มิ ก ร ณ์ ’ แ ล ะ ห นุ่ ม ฮั ท จิ ร วิ ช ญ์   ร ว ม ถึ ง ด า ร า นั ก แ ส ด ง ม า ก ม า ย ต่ า ง ม า ร่ ว ม ‘ อ ว ย พ ร วั น เ กิ ด   ใ ห้ กั บ ห ม่ อ ม น้ อ ย – ห ม่ อ ม ห ล ว ง พั น ธุ์ เ ท ว น พ เ ท ว กุ ล โ ด ย ห ม่ อ ม น้ อ ย ไ ด้ โ พ ส ต์ ว่ า

ภาพลูกศิษย์มาร่วมฉลองวันเกิด

“ ๑ ๖ มี น า ค ม … วั น เ กิ ด ปี ที่ ๖ ๗ ‘ อ อ ร์ แ ก น ร า ศี ‘ แ ล ะ ‘ พี เ ค พั ส ก ร ‘ … ม า ช่ ว ย ‘ จั ด บ้ า น ‘ ตั้ ง แ ต่ ๘ โ ม ง เ ช้ า . . พ ร้ อ ม ทั้ ง นำ ‘ ข อ ง ข วั ญ ‘ ชิ้ น ‘ พิ เ ศ ษ สุ ด ‘ … คื อ ‘ ปั้ น ข ลิ บ ‘ ซึ่ ง ห า รั บ ป ร ะ ท า น ย า ก ใ น ปั จ จุ บั น … ม า เ ป็ น เ ม นู ‘ อ า ห า ร ว่ า ง ‘ ใ น วั น นี้ . ”

ภาพของหม่อมน้อยและแพนเค้ก

แ ล ะ ง า น เ ลี้ ย ง วั น เ กิ ด สุ ด อ บ อุ่ น ก็ เ ริ่ ม ขึ้ น โ ด ย มี ส า ว แ ต้ ว เ ป็ น ค น ห อ บ เ ค้ ก ก้ อ น โ ต ร่ ว ม อ ว ย พ ร วั น เ กิ ด ห ม่ อ ม น้ อ ย ที่ บ้ า น พั ก   ร ว ม ถึ ง ข อ ง ข วั ญ สุ ด เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ เ ป็ น โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ‘ S a m s u n g S 2 1

ภาพบรรยากาศภายในงาน

ซึ่ ง ห ม่ อ ม น้ อ ย ไ ด้ โ พ ส ต์ เ อ า ไ ว้ ว่ า “ ห ม่ อ ม ‘ … แ ล ะ ‘ โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ เ ค รื่ อ ง ใ ห ม่ ‘ … อ ภิ นั น ท น า ก า ร โ ด ย ‘ ส า นุ ศิ ษ ย์ ‘ ทั้ ง ห ล า ย … สิ่ ง ที่ ม า พ ร้ อ ม กั บ B i r t h d a y C a k e ก็ คื อ … ‘ โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ‘ S a m s u n g S 2 1

ภาพของหม่อมน้อย

ซึ่ ง เ ห ล่ า นั ก แ ส ด ง จ า ก S p e c i a l W o r k s h o p f o r F i l m ร่ ว ม กั น ‘ ล ง ขั น ‘ ซื้ อ ใ ห้ เ ป็ น ‘ ข อ ง ข วั ญ วั น เ กิ ด ‘ … อั น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ‘ ม า ริ โ อ้ เ ม า เ ร่ อ ‘ , ‘ แ พ น เ ค้ ก เ ข ม นิ จ ‘ , ‘ แ ต้ ว ญ ฐ พ ร ‘ , ‘ บ อ ย ป ก ร ณ์ ‘ , ‘ นิ ว ชั ย พ ล ‘ , ‘ ฮั ท จิ ร วิ ช ญ์ ‘ , ‘ อ อ ร์ แ ก น ร า ศี ‘ แ ล ะ ‘ อ า เ ม น ‘ …

ภาพของหม่อมน้อยและลูกศิษย์

ซึ่ ง ‘ ต้ น ค ว า ม คิ ด ‘ นี้ คื อ ‘ แ พ น เ ค้ ก เ ข ม นิ จ ‘ แ ล ะ ‘ ผู้ ดำ เ นิ น ก า ร ซื้ อ ‘ คื อ ‘ แ ต้ ว ณ ฐ พ ร ‘ … ทุ ก ค น ค ง จ ะ ‘ ส ม เ พ ช เ ว ท น า ‘ โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ‘ เ ค รื่ อ ง เ ก่ า ‘ ข อ ง ‘ ข้ า พ เ จ้ า ‘ เ ต็ ม ที . . ) ”

ภาพของหม่อมน้อยและแพนเค้ก

ห ม่ อ ม น้ อ ย พั น ธุ์ เ ท ว น พ ” ผู้ เ ป็ น กำ กั บ มื อ ฉ มั ง ข อ ง เ มื อ ง ไ ท ย ที่ กำ กั บ ภ า พ ย น ต ร์ ล ะ ค ร โ ท ร ทั ศ น์ ล ะ ค ร เ ว ที จ น โ ด่ ง ดั ง ม า ก ม า ย แ ล ะ ทุ ก วั น นี้ บ้ า น ข อ ง “ ห ม่ อ ม น้ อ ย ”

ภาพของหม่อมน้อยและลูกศิษย์

ก็ มี ด า ร า นั ก แ ส ด ง ดั ง ม า เ ยี่ ย ม เ ยื อ น อ ยู่ เ ส ม อ แ ล ะ ล่ า สุ ด น า ง เ อ ก เ บ อ ร์ ต้ น ๆ แ ห่ ง ยุ ค นี้ แ พ น เ ค้ ก – ส า ว แ ต้ ว ก็ เ ต รี ย ม มี ผ ล ง า น พ ร้ อ ม กั บ ก า ร ป ร ะ ชั น บ ท บ า ท ก า ร แ ส ด ง อ ย่ า ง เ ข้ ม ข้ น …

ภาพของหม่อมน้อยและลูกศิษย์

ใ น S p e c i a l W o r k s h o p f o r F i l m จ า ก S i x C h a r a c t e r s i n S e a r c h o f a n A u t h o r ซึ่ ง เ ป็ น โ ป ร เ จ ก ต์ ข อ ง ‘ ห ม่ อ ม ห ล ว ง พั น ธุ์ เ ท ว น พ เ ท ว กุ ล ’ ห รื อ ‘ ห ม่ อ ม น้ อ ย ’ ค ง ต้ อ ง ต า ม ดู ว่ า จ ะ อ อ ก ม า ใ น แ บ บ ไ ห น   บ อ ก เ ล ย ว่ า น่ า ติ ด ต า ม ม า ก

ภาพของแพนเค้ก

ภาพของหม่อมน้อยและลูกศิษย์

Source: TNN Thailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *