เปิดภาพบ้านหลังแรก!! “อาร์ต พศุตม์” ตั้งใจปลูกบ้านให้พ่อแม่ หลังเลิกใช้ชีวิตเกเรช่วงวัยรุ่น

เ ปิ ด ภ า พ บ้ า น ห ลั ง แ ร ก ! ! ” อ า ร์ ต พ ศุ ต ม์ ” ตั้ ง ใ จ ป ลู ก บ้ า น ใ ห้ พ่ อ แ ม่ ห ลั ง เ ลิ ก ใ ช้ ชี วิ ต เ ก เ ร ช่ ว ง วั ย รุ่ น

ถื อ เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ค ว า ม สำ เ ร็ จ ที่ ทำ ใ ห้ นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม อ า ร์ ต พ ศุ ต ม์ บ า น แ ย้ ม รู้ สึ ก ภ า ค ภู มิ ใ จ ห ลั ง จ า ก ที่ เ จ้ า ตั ว ข ยั น ทำ ง า น เ ก็ บ เ งิ น ส ร้ า ง เ นื้ อ ส ร้ า ง ตั ว เ ก็ บ ห อ ม ร อ ม ริ บ จ น ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง บ้ า น ห ลั ง ใ ห ม่ เ ป็ น ข อ ง ข วั ญ ใ ห้ ตั ว เ อ ง แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว

ภาพของหนุ่มอาร์ต

โ ด ย ก่ อ น ห น้ า นี้ อ า ร์ ต พ ศุ ต ม์ ไ ด้ ทำ ก า ร โ พ ส ต์ ภ า พ บ้ า น ห ลั ง ง า ม ร ถ ย น ต์ อี ก 2 คั น พ ร้ อ ม เ ขี ย น แ ค ป ชั่ น บ ร ร ย า ย ว่ า ” ม า ไ ด้ แ ค่ นี้ ก็ เ ก่ ง ม า ก แ ล้ ว น ะ พ ศุ ต ม์ จ า ก ค น ดู ถู ก ม า ก ๆ ด่ า ห า ว่ า เ ก เ ร วั น นี้ ม า แ ค่ นี้ ก็ เ กิ น ค า ด แ ล้ ว

ภาพบ้านหลังใหม่ของหนุ่มอาร์ต

แ ล ะ ภู มิ ใ จ ที่ สุ ด คื อ ผ ม ดู แ ล พ่ อ แ ม่ ดี ม า ก คื อ พ ร ะ ใ น บ้ า น ( ล ง ไ ว้ ใ ห้ มี แ ร ง สู้ ต่ อ ) ม า จ า ก ส อ ง มื อ ตั ว เ อ ง ล้ ว น ๆ แ ล ะ ต้ อ ง ข อ บ คุ ณ ผู้ มี พ ร ะ คุ ณ ที่ ใ ห้ โ อ ก า ส ไ ด้ ทำ ง า น ม า อ ย่ า ง ส ม่ำ เ ส ม อ ก ร า บ บ บ 2 5 – 2 – 6 4 ”

ภาพบ้านของหนุ่มอาร์ต

ภาพบ้านของหนุ่มอาร์ต

ล่ า สุ ด ห นุ่ ม อ า ร์ ต ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ บ้ า น อี ก ห นึ่ ง ห ลั ง ที่ เ จ้ า ตั ว ตั้ ง ใ จ ส ร้ า ง ใ ห้ พ่ อ แ ล ะ แ ม่ นั บ ตั้ ง แ ต่ ที่ เ ลิ ก เ ก เ ร จ า ก ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ช่ ว ง วั ย รุ่ น หั น ม า เ ก็ บ ห อ ม ร อ ม ริ บ จ น ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง บ้ า น ไ ด้ สำ เ ร็ จ ดั่ ง ตั้ ง ใ จ ซึ่ ง เ จ้ า ตั ว ก็ ไ ด้ เ ผ ย ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า

ภาพบ้านของหนุ่มอาร์ต

” เ ก็ บ ไ ว้ เ ป็ น ค ว า ม ภู มิ ใ จ ไ ม่ ไ ด้ อ ว ด ใ ค ร บ้ า น ห ลั ง นี้ เ ป็ น ห ลั ง แ ร ก ที่ ผ ม ป ลู ก ใ ห้ พ่ อ แ ม่ ตั้ ง แ ต่ ผ ม เ ลิ ก เ ก เ ร จ า ก ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ช่ ว ง วั ย รุ่ น บ้ า น ห ลั ง นี้ ป ลู ก ตั้ ง แ ต่ ผ ม อ า ยุ 2 1 – 2 2 ต อ น นั้ น ป ลู ก เ ส ร็ จ แ ล้ ว เ ร า ก็ เ อ า แ ม ว ม า เ ลี้ ย ง

ภาพของหนุ่มอาร์ต

( ใ ค ร เ ป็ น ท า ส แ ม ว จ ะ รู้ ว่ า บ้ า น พั ง ม า ก แ ล้ ว แ ม ว บ้ า น ผ ม ต อ น นั้ น 2 2 ตั ว แ ล้ ว ใ ห้ เ ดิ น ทั้ ง บ้ า น แ บ บ ไ ม่ ขั ง ก ร ง จ ะ พั ง แ ค่ ไ ห น ดู รู ป ที่ ส อ ง ) จั บ แ ม ว เ ข้ า ก ร ง ใ ห้ ห ม ด ก็ เ ล ย จั ด ใ ห ม่ ใ ห้ ห ม ด ต อ น นี้ เ ส ร็ จ เ กื อ บ ห ม ด แ ล้ ว ส บ า ย ใ จ แ ล้ ว # ก ตั ญ ญู # ไ ม่ มี ต ก อั บ ”

ภาพบ้านของหนุ่มอาร์ต

ภาพบ้านของหนุ่มอาร์ต

ภาพบ้านของหนุ่มอาร์ต

ภาพบ้านของหนุ่มอาร์ต

ภาพของหนุ่มอาร์ต

ขอบคุณภาพจากไอจี a r t _ p h a s u t 9 8

Source: The Bangkok Insight

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *