ปังมากจ้า!! “อุ้ม ลักขณา” เปลี่ยนลุคเป็นสาย ฝ. แถมโชว์ลีลาไถสเก็ตบอร์ด

ปั ง ม า ก จ้ า ! ! ” อุ้ ม ลั ก ข ณ า ” เ ป ลี่ ย น ลุ ค เ ป็ น ส า ย ฝ . แ ถ ม โ ช ว์ ลี ล า ไ ถ ส เ ก็ ต บ อ ร์ ด

ง า น นี้ ใ ค ร ไ ม่ ปั ง แ ต่ คุ ณ แ ม่ ค น ส ว ย อุ้ ม ลั ก ข ณ า ปั ง ม า ก จ้ า ! จั ด ห นั ก จั ด เ ต็ ม ทั้ ง ท ร ง ผ ม แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ห น้ า เ พ ร า ะ ล่ า สุ ด ส า ว อุ้ ม เ ป ลี่ ย น ลุ ค จ ะ ส า ว ส ว ย ค ม

ภาพของสาวอุ้ม ลักขณา

ม า เ ป็ น ส า ว ส า ย ฝ . ผ ม สี บ ล อ น ด์ ท อ ง กั บ จ มู ก โ ด่ ง ๆ ข อ ง อุ้ ม เ ห มื อ น บ า ร์ บี้ สุ ด ๆ ไ ป เ ล ย ค่ ะ

ภาพของสาวอุ้ม ลักขณา

แ ล ะ แ น่ น อ น ถ้ า พู ด ถึ ง อุ้ ม ก็ ต้ อ ง เ ป๊ ะ แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง หุ่ น ง า น นี้ เ จ้ า ตั ว ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ ผ่ า น อิ น ส ต า แ ก ร ม โ ช ว์ ลี ล า ก า ร เ ล่ น ส เ ก็ ต บ อ ร์ ด อี ก ด้ ว ย

ภาพของสาวอุ้ม ลักขณา

แ อ บ เ ห็ น ก ล้ า ม ท้ อ ง เ บ า ๆ   เ รี ย ก ว่ า เ ป๊ ะ ที่ สุ ด แ ล้ ว ! ก็ คื อ ต้ อ ง ย อ ม ใ ห้ แ ม่ เ ข า เ ล ย ค่ ะ ง า น นี้

ภาพของสาวอุ้ม ลักขณา

ภาพของสาวอุ้ม ลักขณา

ภาพของสาวอุ้ม ลักขณา

ภาพของสาวอุ้ม ลักขณา

ภาพของสาวอุ้ม ลักขณา

ภาพของสาวอุ้ม ลักขณา

ภาพของสาวอุ้ม ลักขณา

Source: The Bangkok Insight

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *