เปิดตัวฝาแฝด!! “เป๊ก สัณณ์ชัย” แฟนๆยืนยันเหมือนกระทั่งรอยยิ้ม ราวกับก๊อปป ี้

เ ปิ ด ตั ว ฝ า แ ฝ ด ! ! ” เ ป๊ ก สั ณ ณ์ ชั ย ” แ ฟ น ๆ ยื น ยั น เ ห มื อ น ก ร ะ ทั่ ง ร อ ย ยิ้ ม ร า ว กั บ ก๊ อ ป ป ี้

เ ป๊ ก สั ณ ณ์ ชั ย ส า มี ห นุ่ ม “ ธั ญ ญ่ า ธั ญ ญ า เ ร ศ ” เ ปิ ด ตั ว แ ฝ ด ส ย า ม เ ห มื อ น กั น เ ป๊ ะ ม า ก ร า ว กั บ คู่ แ ฝ ด ต่ า ง วั ย แ ฟ น ๆ ค อ ม เ ฟิ ร์ ม อี ก เ สี ย ง เ ห มื อ น ก ร ะ ทั่ ง ร อ ย ยิ้ ม

ภาพของคุณเป๊ก ธัญญ่า และลูกสาว

ภาพของคุณธัญญ่า

แ ม้ จ ะ เ จ อ ม ร สุ ม ด ร า ม่ า เ รื่ อ ง ร า ว ใ น ค ร อ บ ค รั ว สั ก กี่ ค รั้ ง แ ต่ ส า มี ห นุ่ ม “ เ ป๊ ก สั ณ ณ์ ชั ย เ อ ง ต ร ะ กู ล ” ข อ จั บ มื อ ภ ร ร ร ย า ค น ส ว ย ฉ า ย า เ มี ย ห ล ว ง ยื น ห นึ่ ง “ ธั ญ ญ่ า ธั ญ ญ า เ ร ศ

ภาพของน้องลียา

” ที่ ใ ช้ ชี วิ ต คู่ ม า ร่ ว ม 1 4 ปี ไ ว้ แ น่ น แ ถ ม ยั ง มี ลู ก ส า ว สุ ด น่ า รั ก “ น้ อ ง ลี ย า ” วั ย 1 2 ปี ที่ เ ป็ น แ ก้ ว ต า ด ว ง ใ จ ร ว ม ถึ ง กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ ทั้ ง คู่ ผ่ า น ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ

ภาพของคุณเป๊ก และลูกสาว

ล่ า สุ ด เ ป๊ ก สั ณ ณ์ ชั ย เ ปิ ด ตั ว แ ฝ ด ส ย า ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ ใ ค ร ที่ ไ ห น คื อ ลู ก ส า ว ค น ส ว ย “ น้ อ ง ลี ย า ” นั้ น เ อ ง ซึ่ ง นั บ วั น จ ะ ยิ่ ง ฉ า ย า แ ว ว ค ว า ม ส ว ย แ ล ะ ค ว า ม น่ า รั ก ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ แ ถ ม ถ อ ด แ บ บ ฉ บั บ คุ ณ พ่ อ เ ป๊ ก แ ล ะ คุ ณ แ ม่ ธั ญ ญ่ า ม า เ ป๊ ะ ๆ ร ะ ดั บ สำ เ น า ถู ก ต้ อ ง เ ล ย ที เ ดี ย ว

ภาพของคุณเป๊ก และลูกสาว

ภาพของคุณธัญญ่า

ท่ า ม ก ล า ง บ ร ร ด า แ ฟ น ๆ เ ข้ า ไ ป ชื่ น ช ม ค ว า ม น่ า รั ก ข อ ง คุ ณ พ่ อ แ ล ะ ลู ก ส า ว กั น เ พี ย บ ทั้ ง คู่ แ ฝ ด , ลี ย า น่ า รั ก , สำ เ น า ถู ก ต้ อ ง , เ ห มื อ น ม า ก , ไ ม่ ต้ อ ง สื บ เ ล ย , แ ฝ ด คุ ณ พ่ อ ม า ก เ ล ย

ภาพของคอมเมนต์จากแฟนคลับ

ห น้ า เ ห มื อ น พ่ อ ม า ก , แ ฝ ด จ ริ ง ๆ แ ฝ ด ต่ า ง วั ย , เ ห มื อ น จ น ไ ม่ รู้ จ ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ แ บ บ ไ ห น เ ล ย เ ห มื อ น ม า ก แ ล ะ ชั ด เ จ น

ภาพของคอมเมนต์จากแฟนคลับ

เ รี ย ก ว่ า คุ ณ พ่ อ เ ป๊ ก แ ล ะ น้ อ ง ลี ย า ห น้ า ต า เ ห มื อ น กั น ม า ก ร า ว กั บ ก๊ อ ป ปี้ กั น ม า เ ล ย ที เ ดี ย ว แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง ร อ ย ยิ้ ม ยั ง เ ห มื อ น กั น แ บ บ เ ป๊ ะ ๆ

ภาพของคอมเมนต์จากแฟนคลับ

ภาพของน้องลียาและคุณแม่ธัญญ่า

ภาพของคุณธัญญ่า

Source: Khaosod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *