ไม่อายทำกิน!! “แอน ภัททิรา” ภรรยา “ชาคริต” เก็บมะยงชิดแปรรูปขาย เห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยทีเดียว

ไ ม่ อ า ย ทำ กิ น ! ! ” แ อ น ภั ท ทิ ร า ” ภ ร ร ย า ” ช า ค ริ ต ” เ ก็ บ ม ะ ย ง ชิ ด แ ป ร รู ป ข า ย เ ห็ น แ ล้ ว เ ป รี้ ย ว ป า ก เ ล ย ที เ ดี ย ว

เ ป็ น พ ร ะ เ อ ก ชื่ อ ดั ง ที่ ก่ อ น ห น้ า นี้ ไ ด้ รั บ ฉ า ย า ว่ า เ ป็ น พ ร ะ เ อ ก ไ ม้ เ ลื้ อ ย แ ห่ ง ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง สำ ห รั บ ช า ค ริ ต แ ย้ ม น า ม

ภาพของสาวแอนและหนุ่มชาคริต

โ ด ย คุ ณ ช า ค ริ ต เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง ใ น ว ง ก า ร ล ะ ค ร โ ด ย เ ฉ พ า ะ ซิ ท ค อ ม เ รื่ อ ง เ ป็ น ต่ อ ห ลั ง จ า ก นั้ น ช า ค ริ ต ก็ ไ ด้ แ ต่ ง ง า น กั บ ภ ร ร ย า ส า ว น อ ก ว ง ก า ร แ อ น ภั ท ทิ ร า รุ่ ง โ ร จ น์ โ ด ย เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง ส ว น ผ ล ไ ม้ ที่ จั น ท บุ รี

ภาพของสาวแอนและหนุ่มชาคริต

ซึ่ ง ก่ อ น ห น้ า นี้ ท า ง ด้ า น ช า ค ริ ต – แ อ น ภั ท ทิ ร า ก็ ทำ เ อ า ห ล า ย ค น อิ จ ฉ า ต า ร้ อ น กั น ไ ป ต า ม ๆ กั น ห ลั ง จ า ก ที่ ไ ป ฉ ล อ ง ว า เ ล น ไ ท น์ กั น อ ย่ า ง ห ว า น เ ยิ้ ม เ ร า ก็ เ ป็ น ข้ า ว ใ ห ม่ ป ล า มั น

ภาพของสาวแอนและหนุ่มชาคริต

แ ม้ ว่ า ต อ น นี้ ลู ก ช า ย ก็ เ ริ่ ม โ ต ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ แ ล้ ว ทั้ ง ส อ ง ค น ช่ ว ย กั น ส ร้ า ง ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ใ ห้ กั บ ค ร อ บ ค รั ว

ภาพของสาวแอนและลูกชาย

ล่ า สุ ด แ อ น ภั ท ทิ ร า ภ ร ร ย า ช า ค ริ ต ไ ด้ มี ก า ร โ พ ส ต์ ภ า พ พ ร้ อ ม ข้ อ ค ว า ม โ ด ย ห า ร า ย ไ ด้ เ ส ริ ม จ า ก ก า ร ข า ย ม ะ ย ง ชิ ด ซึ่ ง ร ะ บุ ว่ า

ภาพโพสต์จากไอจีของสาวแอน

อ า ก า ศ ร้ อ น ๆ แ บ บ นี้ ม ะ ย ง ชิ ด ป ล อ ก เ ป ลื อ ก ฝ า น พ ร้ อ ม ท า น ห รื อ จ ะ แ บ บ ค ว้ า น เ ม็ ด ก็ ส า ม า ร ถ สั่ ง ไ ด้ เ ล ย น ะ ค ะ เ ข ย จั น ท์ พ ร้ อ ม เ สิ ร์ ฟ ส่ ง ถึ ง ห น้ า บ้ า น เ ล ย ค่ า ห รื อ จ ะ รั บ แ บ บ ส ด จั ด เ ป็ น ก ล่ อ ง เ ป็ น ข อ ง ข วั ญ ข อ ง ฝ า ก เ ร า ก็ มี น ะ ค ะ

ภาพของสาวแอน

ภาพมะยงชิดจากไอจีสาวแอน

ภาพมะยงชิดจากไอจีสาวแอน

ภาพลูกชายของสาวแอนและหนุ่มชาคริต

ภาพของหนุ่มชาคริตและครอบครัว

ภาพของหนุ่มชาคริตและครอบครัว

ภาพของสาวแอนและลูกชาย

ขอบคุณภาพจากไอจี shakrit และ monkeyyann_9

Source: Kaazip

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *