แฟนคลับร่วมอนุโมทนาบุญ!! “กบ สุวนันท์” เดินสายทำบุญ ถวายสังฆทาน ห่มผ้าพระเจดีย์

แ ฟ น ค ลั บ ร่ ว ม อ นุ โ ม ท น า บุ ญ ! ! ” ก บ  สุ ว นั น ท์ ” เ ดิ น ส า ย ทำ บุ ญ   ถ ว า ย สั ง ฆ ท า น   ห่ ม ผ้ า พ ร ะ เ จ ดี ย์

น อ ก จ า ก จ ะ ทำ ห น้ า ที่ ภ ร ร ย า ที่ ดี ใ ห้ คุ ณ ส า มี ห นุ่ ม รู ป ห ล่ อ บ รู๊ ค ด นุ พ ร แ ล้ ว ส า ว ก บ สุ ว นั น ท์ เ ธ อ ยั ง เ ป็ น แ ม่ ที่ น่ า รั ก ข อ ง ลู ก ส า ว แ ล ะ ลู ก ช า ย อ ย่ า ง น้ อ ง ณ ด า ปุ ณ ณ ด า แ ล ะ น้ อ ง ณ ด ล ปุ ณ ณ ด ล ไ ม่ ว่ า ลู ก จ ะ อ ย า ก เ รี ย น ทำ กิ จ ก ร ร ม อ ะ ไ ร คุ ณ แ ม่ ก บ ค อ ย ส นั บ ส นุ น ใ น ทุ ก ๆ เ รื่ อ ง

ภาพของสาวกบ สุวนันท์

ซึ่ ง ก็ ท ร า บ ดี ว่ า ลู ก ๆ ข อ ง ส า ว ก บ โ ต ขึ้ น แ ล ะ เ ข้ า โ ร ง เ รี ย น แ ล้ ว น า ง เ อ ก ส า ว จึ ง ก ลั บ ม า รั บ ง า น ใ น ว ง ก า ร ม า ก ขึ้ น ทั้ ง พิ ธี ก ร แ ล ะ ง า น ล ะ ค ร เ พ ร า ะ เ ป็ น ง า น ที่ เ ธ อ รั ก ม า ตั้ ง แ ต่ เ ด็ ก โ ด ย ส า มี ก็ ส นั บ ส นุ น เ ช่ น กั น แ ล ะ แ ม้ จ ะ ทำ ง า น ไ ป ด้ ว ย ดู แ ล ลู ก ๆ ไ ป ด้ ว ย ห า ก มี เ ว ล า ว่ า ง ปุ๊ บ น า ง เ อ ก ส า ว จ ะ ห า ท ริ ป บุ ญ โ ด ย จ ะ นั ด ไ ป กั บ เ พื่ อ น ส นิ ท ใ ห้ เ ห็ น อ ยู่ ต ล อ ด

ภาพของสาวกบ สุวนันท์

อ ย่ า ง ล่ า สุ ด ส า ว ก บ กั บ เ พื่ อ น ๆ ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ไ ป ทำ บุ ญ ที่ ท้ า ว ม ห า พ ร ห ม แ ล ะ พ ร ะ แ ม่ ลั ก ษ มี ง า น นี้ เ มื่ อ มี ก า ร โ พ ส ต์ ภ า พ ก็ มี แ ฟ น ๆ ม า ร่ ว ม อ นุ โ ม ท น า บุ ญ กั น เ ป็ น จำ น ว น ม า ก แ ล ะ ที่ โ ฟ กั ส คื อ ห น้ า ต า ข อ ง ส า ว ก บ เ ด็ ก ม า ก เ รี ย ก ว่ า ก า ล เ ว ล า ทำ อ ะ ไ ร เ ธ อ ไ ม่ ไ ด้ จ ริ ง ๆ ส ม ร า ค า น า ง เ อ ก ต ล อ ด ก า ล

ภาพของสาวกบ สุวนันท์และเพื่อนๆ

ภาพของสาวกบ สุวนันท์และเพื่อนๆ

ภาพของสาวกบ สุวนันท์และเพื่อนๆ

ภาพของสาวกบ สุวนันท์และเพื่อนๆ

ภาพของสาวกบ สุวนันท์และครอบครัว

ภาพของสาวกบ สุวนันท์และครอบครัว

ภาพของสาวกบ สุวนันท์

Source: Kaazip

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *