โมเมนต์น่ารัก!! “สรยุทธ” เจอ “เจ้าลำดวน” สุนัขตัวโปรด งานนี้มีลุ้นว่าจะจำเจ้านายได้ไหม

โ ม เ ม น ต์ น่ า รั ก ! ! ” ส ร ยุ ท ธ ” เ จ อ ” เ จ้ า ลำ ด ว น ” สุ นั ข ตั ว โ ป ร ด ง า น นี้ มี ลุ้ น ว่ า จ ะ จำ เ จ้ า น า ย ไ ด้ ไ ห ม

ส่ อ ง โ ม เ ม น ต์ น่ า รั ก กั บ อิ ริ ย า บ ท ส บ า ย ๆ ข อ ง คุ ณ ส ร ยุ ท ธ สุ ทั ศ น ะ จิ น ด า อ ดี ต ผู้ ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว ชื่ อ ดั ง ห ลั ง จ า ก ไ ด้ รั บ ก า ร ป ล่ อ ย ตั ว ล่ า สุ ด ใ น อิ น ส ต า แ ก ร ม ก็ ไ ด้ โ พ ส ต์ ค ลิ ป น า ที ที่ ไ ด้ พ บ กั น กั บ เ จ้ า ลำ ด ว น สุ นั ข แ ส น รู้ คู่ ใ จ ป ร ะ จำ บ้ า น

ภาพของคุณสรยุทธ

ภาพของคุณสรยุทธและสุนัขคู่ใจ

พ ร้ อ ม แ ค ป ชั่ น “ น า ที ที่ พ บ กั น รั ก กั น ป ร ะ ม า ณ นี้ … ” ซึ่ ง ดู จ า ก ค ลิ ป เ จ้ า ลำ ด ว น ใ น ต อ น แ ร ก ก็ ดู จ ะ ง ง ๆ เ พ ร า ะ ไ ม่ ไ ด้ เ จ อ กั น น า น นั บ ปี ตั้ ง แ ต่ เ ข้ า ไ ป อ ยู่ ใ น เ รื อ น จำ โ ด ย เ จ้ า ลำ ด ว น เ ดิ น เ ข้ า ม า ด ม ท ด ส อ บ ก ลิ่ น ข อ ง เ จ้ า น า ย เ ป็ น อั น ดั บ แ ร ก แ ล ะ ค ง ส ง สั ย ว่ า เ จ้ า น า ย ห า ย ไ ป ไ ห น ม า ตั้ ง น า น ! ! !

ภาพของคุณสรยุทธและสุนัขคู่ใจ

แ ต่ ก็ ค อ ย ม อ ง เ จ้ า น า ย ต ล อ ด แ ถ ม พ อ ส ร ยุ ท ธ เ ดิ น ไ ห น ลำ ด ว น ก็ เ ดิ น ต า ม ไ ม่ ห่ า ง เ ล ย โ ด ย ห ลั ง จ า ก ค ลิ ป นี้ ถู ก โ พ ส ต์ ก็ มี ค น เ ข้ า ม า แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น กั น อ ย่ า ง ล้ น ห ล า ม ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ส า ว แ อ ฟ ทั ก ษ อ ร ก็ ส่ ง หั ว ใ จ รั ว ๆ ม า ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ

ภาพของคุณสรยุทธและสุนัขคู่ใจ

ส่ ว น ส า ว จ อ ย ริ น ล ณี ก็ เ ข้ า ม า ว่ า “ ทั ก แ บ บ แ ม น ๆ ม า ก เ ล ย ค่ ะ 5 5 5 ” ร ว ม ถึ ง ผู้ ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว ร่ ว ม ช่ อ ง อ ย่ า ง คุ ณ นิ ธิ น า ฎ ก็ ไ ด้ เ ข้ า ม า แ ส ด ง ค ว า ม เ ห็ น ว่ า “ ลำ ด ว น ง ง พี่ ห า ย ไ ป ไ ห น แ ต่ ต้ อ ง คิ ด ถึ ง พี่ ยุ ท ธ ม า ก ๆ แ น่ ๆ ค่ ะ แ ล้ ว ข อ ค ลิ ป ต อ น เ ล่ น ด้ ว ย กั น ด้ ว ย น ะ ค ะ ต อ น น้ อ ง ห า ย ง ง ”

ภาพของคุณสรยุทธและสุนัขคู่ใจ

เ รี ย ก ว่ า เ ป็ น ค ว า ม ผู ก พั น ร ะ ห ว่ า ง เ จ้ า น า ย กั บ สุ นั ข ที่ ต้ อ ง คิ ด ถึ ง กั น ม า ก จ น ห ล า ย ค น ก็ บ อ ก ว่ า เ ห็ น แ ล้ ว ก็ ต้ อ ง อ ม ยิ้ ม ต า ม ค่ ะ

ภาพของคุณสรยุทธและสุนัขคู่ใจ

ภาพของคุณสรยุทธและสุนัขคู่ใจ

ภาพของคุณสรยุทธและสุนัขคู่ใจ

<<<รับชมคลิปได้ที่นี่>>>

ขอบคุณภาพจากกรุงเทพธุรกิจ และไอจี sorrayuth9111

Source: TNN ช่อง16

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *