แพทริเซีย ถูก โน๊ต ขอแต่งงาน

ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว ดี ไปอีกหนึ่งคู่ กับหนุ่มโน้ต วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ท า ย า ท ธุ ร กิ จ

เกี่ยวกับ แ ส ง ส ว่ า ง อันดับ1 ของประเทศไทย น้องชายของ ส า มี น า ง เ อ ก ตัวแม่ อย่างสาวชมพู่ อารยา

หนุ่มโน้ตได้ ค บ ห า กับ ด า ร า สาวแพทริเซีย กู๊ด ในช่วงแรกที่ ค บ ห า กันมี ข่ า ว ด ร า ม่ า มากมาย

เกี่ยวกับ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ของทั้งคู่ แต่ทั้งคู่ก็ได้ พิ สู จ น์ ความรัก จนกระทั่ง ปั จ จุ บั น ที่คบกันมากว่า 4 ปีแล้ว

พาไปพบ ค ร อ บ ค รัว กันเป็นที่เรียบร้อย จนล่าสุด หนุ่มโน้ตได้โพสต์ รูปคู่ผ่านทางไอจีส่วนตัว แต่ที่ พิ เ ศ ษกว่า

รูปคู่อื่นคือ ที่ นิ้ ว มื อ ของส่วแพทริเซียมี แ ห ว น อยู่ ตรงนิ้ว น า ง ข้าซ้าย และพิเศษสุดๆคือ แ ค ป ชั่ น ของหนุ่มโน้ต

ที่เขียน เ ห มื อ น เป็นอันว่า ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว ดี นั่นเอง โดยใน ค อ ม เ ม้ น ต์ ก็มีหลายคน เข้ามา

แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี มากมาย ทั้ง หนุ่มน็อตพี่ชาย สาวชมพู่อารยา สงกรานต์ เตชะณรงค์ รวมถึงเพื่อนๆ ด า รา

อาทิเช่น ปันปัน กุ๊บกุ๊บ วุ้นเส้น เป็นต้น นับว่าเป็น ข่ า ว ดี แ ห่ ง ปี จึงต้องขอ แ ส ด ง ความ ยิ น ดี กับทั้งคู่ด้วย

สาวแพทรืเซีย

ขอ แต่ ง ง า น

สุ ด แ ส น โ ร แ ม น ติ ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *