ห้องสุดโทร ม!! “รถไฟไทย” เจอหนุ่มรีวิวห้องที่นั่งชั้น 1 ราคา 3,OOO บาท

ห้ อ ง สุ ด โ ท ร ม ! ! ” ร ถ ไ ฟ ไ ท ย ” เ จ อ ห นุ่ ม รี วิ ว ห้ อ ง ที่ นั่ ง ชั้ น 1 ร า ค า 3 , 0 0 0 บ า ท

ก า ร จ่ า ย เ งิ น เ พื่ อ แ ล ก กั บ ชี วิ ต ที่ ดี แ ล ะ ค ว า ม ส บ า ย นั้ น ถ้ า ไ ด้ ข อ ง ที่ ดี แ ล ะ มี คุ ณ ภ า พ เ ชื่ อ ว่ า ห ล า ย ค น ก็ ย อ ม ที่ จ ะ จ่ า ย เ งิ น นั้ น โ ด ย ไ ม่ เ สี ย ด า ย

ภาพรถไฟไทย

แ ล ะ เ รื่ อ ง ร า ว ใ น วั น นี้ เ กิ ด ขึ้ น ห ลั ง ผู้ ใ ช้ ง า น ท วิ ต เ ต อ ร์ ร า ย ห นึ่ ง ไ ด้ อ อ ก ม า รี วิ ว แ ล ะ แ ช ร์ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร นั่ ง ร ถ ไ ฟ ชั้ น 1 ที่ คุ ณ ภ า พ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ร า ค า ที่ จ่ า ย ไ ป . . .

ภาพการรีวิวรถไฟไทยห้องที่นั่งชั้น 1

แ ม้ ว่ า ปั จ จุ บั น ก า ร เ ดิ น ท า ง โ ด ย เ ค รื่ อ ง บิ น จ ะ ส ะ ด ว ก ขึ้ น แ ล ะ ร า ค า ถู ก ล ง แ ต่ ก็ ยั ง มี ห ล า ย ค น ที่ ยั ง ช อ บ นั่ ง ร ถ ไ ฟ อ ยู่ เ ห มื อ น เ ดิ ม แ ต่ ส ภ า พ ข อ ง ร ถ ไ ฟ ใ น ปี 2 0 2 1 นี้ แ ท บ ไ ม่ ต่ า ง อ ะ ไ ร กั บ 1 0 ห รื อ 2 0 ปี ก่ อ น เ ล ย . . .

ภาพการรีวิวรถไฟไทยห้องที่นั่งชั้น 1

ภ า พ ใ น วั น นี้ ถู ก เ ผ ย แ พ ร่ เ มื่ อ ไ ม่ กี่ วั น ที่ ผ่ า น ม า เ พื่ อ ใ ห้ เ ห็ น ส ภ า พ ข อ ง ห้ อ ง โ ด ย ส า ร ร ถ ไ ฟ ที่ ร า ค า สู ง ถึ ง ห้ อ ง ล ะ 2 , 8 9 9 / 2 ที่ นั่ ง แ ต่ สิ่ ง อำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ก ลั บ ชำ รุ ด แ ล ะ ใ ช้ ง า น ไ ม่ ไ ด้ . . .

ภาพการรีวิวรถไฟไทยห้องที่นั่งชั้น 1

เ ข า ไ ด้ โ พ ส ต์ ว่ า นี่ คื อ ส ภ า พ ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง ห้ อ ง โ ด ย ส า ร ร ถ ไ ฟ ไ ท ย ชั้ น 1 รู้ ว่ า เ ก่ า แ ต่ ไ ม่ คิ ด ว่ า จ ะ น่ า เ ก ลี ย ด ข น า ด นี้ เ ล ย ข อ ใ ห้ พี่ พ นั ก ง า น ม า ช่ ว ย ทำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ใ ห้ เ พ ร า ะ ฝุ่ น เ ย อ ะ ม า ก

ภาพการรีวิวรถไฟไทยห้องที่นั่งชั้น 1

ห ลั ง จ า ก นั้ น ก็ พ บ อี ก ว่ า ยั ง มี ค ร า บ ส ก ป ร ก ที่ ห ล ง เ ห ลื อ อ ยู่ ไ ฟ ก็ เ สี ย ใ ช้ ง า น ไ ม่ ไ ด้ ห น้ า ต่ า ง ก็ มี ล ม รั่ ว เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ ก็ ดั ง ทั้ ง นั้ น ยั ง ไ ม่ พ อ ห้ อ ง อ า บ น้ำ ไ ม่ ทำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ใ ห้ เ ค รื่ อ ง ทำ น้ำ อุ่ น เ สี ย เ ค รื่ อ ง ก ด ส บู่ เ ห ล ว ก็ ไ ม่ มี

ภาพการรีวิวรถไฟไทยห้องที่นั่งชั้น 1

เ ข า เ ล ย ไ ด้ เ ปิ ด ใ จ คุ บ กั บ พ นั ก ง า น โ ด ย บ อ ก ว่ า เ มื่ อ กี้ ไ ด้ คุ ย กั บ ตำ ร ว จ ร ถ ไ ฟ เ ข า ม า ป รั บ ทุ ก ข์ ใ ห้ ฟั ง เ ห มื อ น ผู้ ใ ห ญ่ ใ น อ ง ค์ ก ร เ ต รี ย ม จ ะ เ ล่ น ง า น เ ข า

ภาพการรีวิวรถไฟไทยห้องที่นั่งชั้น 1

เ ล ย ข อ ชี้ แ จ ง ว่ า พ นั ก ง า น ทุ ก ค น ทำ ห น้ า ที่ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี ปั ญ ห า อ ยู่ ที่ ร ถ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ก็ ไ ม่ ค ว ร เ อ า ใ ห้ บ ริ ก า ร ถ้ า จ ะ เ ล่ น ง า น ใ ค ร สั ก ค น ก็ ค ง ไ ม่ ใ ช่ พ นั ก ง า น พ ว ก นี้

ภาพการรีวิวรถไฟไทยห้องที่นั่งชั้น 1

ต่ อ ม า ท า ง เ พ จ ก า ร ร ถ ไ ฟ ไ ท ย ไ ด้ อ อ ก ม า ป ร ะ ก า ศ ว่ า ภ า พ ทั้ ง ห ม ด ที่ ถู ก แ ช ร์ อ อ ก ไ ป เ ป็ น ภ า พ จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ข บ ว น ร ถ ด่ ว น พิ เ ศ ษ ที่ 3 8 สุ ไ ห ง โ ก ล ก – ก รุ ง เ ท พ

ภาพการรีวิวรถไฟไทยห้องที่นั่งชั้น 1

เ ป็ น ร ถ น อ น ชั้ น 1 ป รั บ อ า ก า ศ พ บ ว่ า อุ ป ก ร ณ์ ใ น ห้ อ ง โ ด ย ส า ร ดั ง ก ล่ า ว ชำ รุ ด จ ริ ง แ ล ะ จ ะ ทำ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ ดี ขึ้ น ต่ อ ไ ป . . .

ภาพโพสต์ชี้แจงจากการรถไฟไทย

ภาพการรีวิวรถไฟไทยห้องที่นั่งชั้น 1

Source: Liekr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *