ปากหวานมากก!!  “ป้อง-ณวัฒน์ เอ่ยปากชื่นชมคุณแม่ “นิโคล เทริโอ “กับลูกชาย หลังออกรายการด้วยกัน

ปากหวานมากก!!  “ป้อง-ณวัฒน์ เอ่ยปากชื่นชมคุณแม่ “นิโคล เทริโอ ” กับลูกชาย หลังออกรายการด้วยกัน

ทำ เ อ า ค น เ ป็ น แ ม่ ยั ง ซึ้ ง ไ ม่ ห า ย สำ ห รั บ “นิ โ ค ล   เ ท ริ โ อ ”   คุ ณ แ ม่ ข อ ง  “น้ อ ง ทิ ก เ ก อ ร์ ”   ลู ก ช า ย ที่ ต อ น นี้ โ ต เ ป็ น ห นุ่ ม แ ล้ ว ด้ ว ย ค ว า ม สู ง 1 8 0 เ ซ น ติ เ ม ต ร     น อ ก จ า ก นี้ . . . ลู ก ช า ย ยั ง เ ป็ น ลู ก ไ ม้ ต ก ไ ม่ ไ ก ล ต้ น อี ก ด้ ว ย

รู ป ข อ ง “นิ โ ค ล   เ ท ริ โ อ ”  กั บ ลู ก ช า ย  “น้ อ ง ทิ ก เ ก อ ร์ ”

 

รู ป ข อ ง “นิ โ ค ล   เ ท ริ โ อ ”

ทั้ ง ส อ ง ค น เ ค ย    อ อ ก ม า เ ปิ ด ใ จ ใ น ร า ย ก า ร นึ ง แ ล ะ ย อ ม รั บ ว่ า เ ป็ น ค น ที่ ส นิ ท กั บ ลู ก ม า ก ทุ ก ๆ เ รื่ อ ง จ ะ ต้ อ ง ป รึ ก ษ า กั น ส อ ง ค น ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น เ รื่ อ ง ก า ร แ ต่ ง ตั ว ก็ ต า ม

รู ป ข อ ง “นิ โ ค ล   เ ท ริ โ อ ”  กั บ ลู ก ช า ย  “น้ อ ง ทิ ก เ ก อ ร์ ”

 

รู ป ข อ ง “นิ โ ค ล   เ ท ริ โ อ ”

โ ด ย ล่ า สุ ด . . . คุ ณ แ ม่ ” นิ โ ค ล ”   ไ ด้ มี ก า ร โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ล ง อิ น ส ต า แ ก ร ม  พ ร้ อ ม ภ า พ ข ณ ะ ที่ ลู ก ช า ย อ ยู่ เ บื้ อ ง ห ลั ง ใ น ร า ย ก า ร ล อ ง ข้ า ง กำ แ พ ง เ ป็ น เ ว ล า 6 ชั่ ว โ ม ง แ ล ะ อ อ ก ม า เ กื อ บ เ ที่ ย ง คื น ก่ อ น อ อ ก ม า เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ แ ม่ ใ น ร า ย ก า ร จ น ทำ ใ ห้ เ ธ อ ต้ อ ง ร้ อ ง ไ ห้ ใ น วั น นั้ น

รู ป ข อ ง   “น้ อ ง ทิ ก เ ก อ ร์ ”

 

รู ป ข อ ง   “น้ อ ง ทิ ก เ ก อ ร์ ”

ไ ด้ มี ก า ร โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ล ง อิ น ส ต า แ ก ร ม  ว่ า . . .  “ T i g g e r ม า แ อ บ 6 ช ม . อ อ ก ม า เ กื อ บ เ ที่ ย ง คื น t h a n k   y o u   n a k a  @ s a s i _ s m ,   p P o n g a n d P . ป่ อ ง   # t h e w a l l s o n g ร้ อ ง ข้ า ม กำ แ พ ง   @ t h e w a l l s o n g _ o f f i c i a l   @ a a r o n t h e r i a u l t s ”

รู ป โ พ ส ต์ อิ น ส ต า แ ก ร ม ข อ ง “นิ โ ค ล   เ ท ริ โ อ ”

 

รู ป ข อ ง “นิ โ ค ล   เ ท ริ โ อ ”  กั บ ลู ก ช า ย  “น้ อ ง ทิ ก เ ก อ ร์ ”

ใ น เ ว ล า ต่ อ ม า    พ ร ะ เ อ ก ห นุ่ ม รู ป ห ล่ อ    ” ป้ อ ง – ณ วั ฒ น์ ”   ก็ ไ ด้ เ ข้ า ม า ค อ ม เ ม้ น ใ น อิ น ส ต า แ ก ร ม ส่ ว น ตั ว ข อ ง นิ โ ค ล ว่ า  . . .      “ น่ า รั ก ม า ก ค รั บ เ พ ล ง คู่ กั บ น้ อ ง ก็ เ พ ร า ะ ม า ก ๆ ค้ า บ ”      ทำ เ อ า น อ โ ค ล ถึ ง ก ลั บ ต อ บ ข อ บ คุ ณ ป้ อ ง ณ วั ฒ น์ อ ย่ า ง เ ร็ ว

รู ป ค อ ม เม้ น ต์  อิ น ส ต า แ ก ร ม ข อ ง ” ป้ อ ง – ณ วั ต ร ”

 

รู ป ค อ ม เม้ น ต์  อิ น ส ต า แ ก ร ม ข อ ง “นิ โ ค ล   เ ท ริ โ อ ”   แ ล ะ แ ฟ น ค ลั บ

 

รู ป ข อ ง ” ป้ อ ง – ณ วั ต ร ”

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *