ยิ่งโตยิ่งสวย!! “น้องชูใจ” ลูกสาวสุดที่รักของพ่อ “กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่”

ยิ่ ง โ ต ยิ่ ง ส ว ย ! ! “น้ อ ง ชู ใ จ ” ลู ก ส า ว สุ ด ที่ รั ก ข อ ง พ่อ “ก อ ล์ ฟ  ฟั ก ก ลิ้ ง ฮี โ ร่ ”

เ ว ล า ผ่ า น ไ ป ไ ว ม า ก เ ผ ล อ แ ป บ เ ดี ย ว ก็ เ ริ่ ม โ ต เ ป็ น ส า ว แ ล้ ว สำ ห รั บ น้ อ ง ชู ใ จ ลู ก ส า ว ค น เ ดี ย ว ข อ ง พ่ อ ก อ ล์ ฟ ฟั ก ก ลิ้ ง ฮี โ ร่ แ ล ะ แ ม่ เ บ ล ล์ ยุ ภ า พ ร ข วั ญ ใ จ ข อ ง ใ ค ร ห ล า ย ๆ ค น

ภาพของน้องชูใจ

อ า จ จ ะ ก ล า ย เ ป็ น ภ า พ ชิ น ต า ว่ า น้ อ ง ชู ใ จ ยั ง เ ป็ น เ บ บี๋ น้ อ ย ๆ เ มื่ อ ไ ม่ น า น ม า นี้ แ ต่ ค ว า ม จ ริ ง แ ล้ ว ! ปี นี้ น้ อ ง ก็ อ า ยุ เ ข้ า 6 ข ว บ แ ล้ ว ค่ ะ แ ล ะ ดู ว่ า ยิ่ ง โ ต น้ อ ง ก็ ยิ่ ง ส ว ย ขึ้ น

ภาพของน้องชูใจ

ด ว ง ต า ก ล ม ๆ แ ก้ ม ยุ้ ย ๆ กั บ ร อ ย ยิ้ ม แ ส น ห ว า น ข อ ง น้ อ ง ชู ใ จ ทำ เ อ า เ ห ล่ า ป้ า ๆ ต ก ห ลุ ม รั ก น้ อ ง กั น ทุ ก วั น เ ล ย น ะ ค ะ

ภาพของน้องชูใจ

ล อ ง ม า ช ม ภ า พ น้ อ ง ปั จ จุ บั น กั น ดี ก ว่ า ค่ ะ ว่ า จ ะ ต้ า น ค ว า ม น่ า รั ก ข อ ง เ ด็ ก ค น นี้ ไ ห ว ไ ห ม น้ อ อ อ แ ต่ ท า ง นี้ ไ ม่ ไ ห ว แ ล้ ว น้ า า า า น่ า รั ก จั ง เ ล ย ลู ก ส า ว

ภาพของน้องชูใจ

ภาพของน้องชูใจ

ภาพของน้องชูใจ

ภาพของน้องชูใจ

ภาพของน้องชูใจ

ภาพของน้องชูใจ

ภาพของน้องชูใจ

ภาพของน้องชูใจ

ภาพของน้องชูใจและครอบครัว

Source: The Bangkok Insight

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *