หวิดดราม่า!! “ดีเจภูมิ” กินปลาด้วยกรรมวิธีเฉพาะ ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์

ห วิ ด ด ร า ม่ า ! ! ” ดี เ จ ภู มิ ” กิ น ป ล า ด้ ว ย ก ร ร ม วิ ธี เ ฉ พ า ะ ช า ว เ น็ ต แ ห่ ค อ ม เ ม น ต์

เ จ อ ก ร ะ แ ส โ จ ม ตี อ ย่ า ง ห นั ก ห น่ ว ง สำ ห รั บ ” น า ย ภู มิ ใ จ ตั้ ง ส ง่ า ” ห รื อ ” ดี เ จ ภู มิ ” ดี เ จ แ ล ะ พิ ธี ก ร ชื่ อ ดั ง ที่ ก่ อ น ห น้ า นี้ มี ป ร ะ เ ด็ น ร้ อ น แ ร ง เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง ก า ร ต ก ป ล า ร ว ม ไ ป ถึ ง ด ร า ม่ า ก า ร กิ น สั ต ว์ ต่ า ง ๆ ใ น ท ะ เ ล

ภาพของดีเจภูมิ

ล่ า สุ ด ห วิ ด ด ร า ม่ า อี ก แ ล้ ว จ้ า เ มื่ อ ดี เ จ ภู มิ โ พ ส ต์ ค ลิ ป สั ง ส ร ร ค์ กั บ เ พื่ อ น พี่ น้ อ ง แ ต่ มี บ า ง ช่ ว ง บ า ง ต อ น ที่ พ บ เ ป็ น ก า ร ย่ า ง ป ล า ด้ ว ย ก ร ร ม วิ ธี เ ฉ พ า ะ โ ด ย จ ะ ย่ า ง แ บ บ เ ป็ น ๆ เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ร ส ช า ต ิ พ ร้ อ ม ร ะ บุ แ ค ป ชั่ น . . . อั พ เ ด ท ไ ร่ จิ ต ภั ก ดี น ะ ค รั บ ช่ ว ง นี้ บ ร ร ย า ก า ศ ที่ ไ ร่ @ r a i _ j i t p a k d e e ดี ม า ก ก ก . .

ภาพของโพสต์จากดีเจภูมิ

เ ร า ม า กั น ไ ก ล จ า ก วั น แ ร ก ที่ มี แ ต่ ที่ ดิ น แ ห้ ง . . . ใ ค ร อ ยู่ แ ถ ว ส ว่ า ง แ ด น ดิ น ก็ แ ว ะ ม า นั่ ง ชิ ว เ ช็ ค อิ น ถ่ า ย รู ป เ ล่ น ไ ด้ น ะ . . .

ภาพของโพสต์จากดีเจภูมิ

ห รื อ ใ ค ร อ ย า ก ล อ ง ฝี มื อ แ ม่ ค รั ว หั ว ร้ อ น ข อ ง ที่ นี่ ต อ น นี้ เ ร า ส่ ง แ ห น ม ป ล า ลี น ๆ H o m e m a d e ทำ ส ด ๆ จ า ก ไ ร่ ไ ป ไ ด้ แ ล้ ว ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ น ะ คั บ . . 1 แ พ็ ค 4 ชิ้ น 1 5 0 บ า ท ห รื อ 3 แ พ็ ค 4 0 0 บ า ท ร า ค า นี้ ร ว ม ส่ ง ฟ รี ใ ห้ ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ น ะ L i n e A D @ r a i j i t p a k d e e ( ตั ด ใ ห ม่ v e r s i o n ไ ม่ ด ร า ม่ า น ะ ค รั บ ) . . . .

ภาพของคอมเมนต์จากชาวเน็ต

แ ม้ ว่ า ดี เ จ ภู มิ จ ะ ดั ก ท า ง ไ ว้ ว่ า ” ไ ม่ ด ร า ม่ า น ะ ค รั บ ” ก็ มิ ว า ย เ จ อ ด ร า ม่ า เ บ า ๆ บ้ า ง บ อ ก ว่ า ” ร อ ใ ห้ ป ล า ต า ย ก่ อ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ น อ ะ ” ” ส ง ส า ร น ะ จ ะ ถ่ า ย ป ล า ม า แ บ บ นี้ ทำ ไ ม ”

ภาพของคอมเมนต์จากชาวเน็ต

” ไ ม่ ไ ด้ ดั ด จ ริ ต น ะ แ ต่ ค ว ร ทำ ใ ห้ น้ อ ง ต า ย ก่ อ น ย่ า ง ส ด พู ด แ บ บ ไ ม่ มี ค ว า ม รู้ อ ย่ า โ ก ร ธ กั น น ะ ช อ บ ค อ น เ ท้ น น ะ แ ต่ ก็ แ อ บ นึ ก ถึ ง ค ว า ม ท ร ม า น ข อ ง มั น ”

ภาพของคอมเมนต์จากชาวเน็ต

ทั้ ง นี้ ช า ว เ น็ ต ส่ ว น ใ ห ญ่ ก็ เ ข้ า ใ จ ดี เ จ ภู มิ ดี เ ข้ า ม า ช่ ว ย อ ธิ บ า ย กั น จำ น ว น ม า ก ” ทำ ไ ม ต้ อ ง ด ร า ม่ า ทุ บ ไ ป ใ ช่ จ ะ ต า ย ง่ า ย ๆ ป ล า ห ม อ เ นี่ ย ย ถึ ง ทุ บ แ ล้ ว ต อ น ย่ า ง ก็ ยั ง ช อ บ ดิ้ น ถ้ า จั บ ม า แ ล้ ว ย่ า ง เ ล ย มั น ดิ้ น ต ก เ ต า เ อ ง ล ะ ”

ภาพของคอมเมนต์จากชาวเน็ต

” ย า ย ผ ม ปิ้ ง ข า ย ต ล า ด นั ด ค รั บ แ บ บ นี้ ยั ง ไ ม่ ต า ย ส นิ ท ค รั บ พี่ ภู มิ ค ร า ว ห ลั ง ใ ห้ ชั ว ร์ ทุ บ ก่ อ น เ ล ย ตั ว ที่ ต า ย แ ล้ ว ห ลั ง ค ลุ ก เ ก ลื อ มั น มี เ อ ฟ เ ฟ ค แ ค่ ตั ว ง อ นิ ด นึ ง เ ห งื อ จ ะ ไ ม่ ผ ะ ง า บ อ้ า แ บ บ นี้ ค รั บ ” ” ด ร า ม่ า กั น เ ก่ ง จั ง ที ป ล า ห มึ ก เ ก า ห ลี เ ห็ น กิ น กั น ส นุ ก ส น า น เ ชี ย ว ” ( ช ม ค ลิ ป ด้ า น ล่ า ง )

ภาพของคอมเมนต์จากชาวเน็ต

ภาพของโพสต์จากดีเจภูมิ

ภาพของโพสต์จากดีเจภูมิ

ภาพของโพสต์จากดีเจภูมิ

>>>>คลิกเพื่อชมคลิป<<<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *