ยืนจนขาตึง!! “คุณยาย” ไลฟ์สดขายผ้าไหมทอมือ แต่มีคนดูแค่ 16 คน มองคอมเมนต์ไม่ค่อยเห็น

ยื น จ น ข า ตึ ง ! ! ” คุ ณ ย า ย ” ไ ล ฟ์ ส ด ข า ย ผ้ า ไ ห ม ท อ มื อ แ ต่ มี ค น ดู แ ค่ 1 6 ค น ม อ ง ค อ ม เ ม น ต์ ไ ม่ ค่ อ ย เ ห็ น

ใ น ช่ ว ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ห ล า ย ค น ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ด็ ก ห รื อ ผู้ ใ ห ญ่ ต่ า ง ก็ ต้ อ ง ดิ้ น ร น ห า เ งิ น เ พื่ อ จ ะ ใ ห้ ต น เ อ ง แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว อ ยู่ ร อ ด ไ ม่ ว่ า จ ะ ข า ย ข อ ง กิ น ทำ อ า ห า ร ข า ย ห รื อ แ ม้ แ ต่ คุ ณ ย า ย ค น นี้ ที่ อ อ ก ม า ข า ย ผ้ า ไ ห ม

ภาพคุณยายไลฟ์สดขายผ้าไหมทอมือ

เ มื่ อ ไ ม่ น า น ม า นี้ มี ห ญิ ง ส า ว ร า ย ห นึ่ ง ไ ด้ อ อ ก ม า แ ช ร์ เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง คุ ณ ย า ย ท่ า น ห นึ่ ง ที่ ไ ด้ อ อ ก ม า ไ ล ฟ์ ส ด ข า ย ผ้ า ท อ ที่ ยื น ข า ย อ ยู่ 4 ช ม . แ ต่ มี ค น ดู แ ค่ 1 6 ค น เ ท่ า นั้ น เ อ ง

ภาพคุณยายไลฟ์สดขายผ้าไหมทอมือ

เ ธ อ ก็ เ กิ ด ค ว า ม ส ง ส า ร เ พ ร า ะ คุ ณ ย า ย นั้ น อ า ยุ เ ย อ ะ แ ล้ ว แ ต่ ยั ง สู้ ชี วิ ต แ ล ะ ข ยั น ทำ ม า ห า กิ น ด้ ว ย ก า ร อ อ ก ม า ไ ล ฟ์ ข า ย ผ้ า ไ ห ม ท อ มื อ ต า ม อ่ า น ค อ ม เ ม น ต์ อ ย่ า ง มี ค ว า ม ห วั ง ว่ า จ ะ มี ค น ม า ซื้ อ

ภาพคุณยายไลฟ์สดขายผ้าไหมทอมือ

เ ธ อ ไ ด้ บ อ ก ว่ า ต่ อ ล ม ห า ย ใ จ ใ ห้ ค น ท อ คุ ณ ย า ย ข า ย ผ้ า ไ ห ม เ มื่ อ ว า น นี้ มี ค น ดู แ ค่ 1 6 ค น ยื น ข า ย จ น ป ว ด ข า อ่ า น ค อ ม เ ม น ต์ ก็ ไ ม่ ค่ อ ย เ ห็ น ลู ก ค้ า รั บ ผ้ า แ ล้ ว ย า ย ก็ ไ ม่ รู้ แ ห ม่ ม ส ง ส า ร คุ ณ ย า ย ม า ก เ ล ย อ ย า ก จ ะ แ บ่ ง ปั น เ รื่ อ ง ร า ว นี้ ใ ห้ ทุ ก ค น ไ ด้ รู้

ภาพคุณยายไลฟ์สดขายผ้าไหมทอมือ

แ ล ะ วั น นี้ คุ ณ ย า ย มี ค น ดู เ พิ่ ม เ ป็ น 7 5 0 ค น แ ล้ ว คุ ณ ย า ย จ ะ ข า ย อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม โ ล ก ผ้ า ไ ห ม ท อ มื อ คุ ณ ย า ย ดี ใ จ ที่ เ ห็ น มี ย อ ด ค น แ ช ร์ โ พ ส ต์ ใ ห้ สู ง ถึ ง 1 . 5 ห มื่ น ค รั้ ง ซึ่ ง ก่ อ น ห น้ า นี้ ไ ม่ เ ค ย ทำ ไ ด้ เ ล ย ส ร้ า ง ค ว า ม ดี ใ จ ใ ห้ กั บ คุ ณ ย า ย เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก

ภาพคุณยายไลฟ์สดขายผ้าไหมทอมือ

น อ ก จ า ก นี้ ผ้ า ข อ ง คุ ณ ย า ย แ ต่ ล ะ ผื น มี ล ว ด ล า ย ที่ ง ด ง า ม ม า ก แ ล ะ ข า ย ถู ก เ กิ น คุ ณ ภ า พ ห า ก ใ ค ร ส น ใ จ ล อ ง ไ ป ติ ด ต า ม คุ ณ ย า ย ไ ด้ ที่ สุ ค น ธ์ ใ ห ม ท อ ง แ ล ะ ช่ ว ย กั น อุ ด ห นุ น ไ ด้ น ะ ค ะ

>>>>คลิกเพื่อชมคลิป<<<<

Source: Liekr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *