แซ่บยืนหนึ่ง!! “คริส หอวัง” โพสต์ภาพจิบชา แม้แต่ “แอฟ ทักษอร” ต้านทานไม่ไหวถึงกับคอมเม้นต์

แ ซ่ บ ยื น ห นึ่ ง ! ! ” ค ริ ส ห อ วั ง ” โ พ ส ต์ ภ า พ จิ บ ช า แ ม้ แ ต่ ” แ อ ฟ ทั ก ษ อ ร ” ต้ า น ท า น ไ ม่ ไ ห ว ถึ ง กั บ ค อ ม เ ม้ น ต์

ยื น ห นึ่ ง เ รื่ อ ง ค ว า ม แ ซ่ บ ต้ อ ง ย ก ใ ห้ เ ธ อ ค น นี้ ! สำ ห รั บ ด า ร า ส า ว ห น้ า ห ม ว ย ค ริ ส ห อ วั ง เ ซ็ ก ซี่ ส ต า ร์ ร ะ ดั บ ตั ว ท็ อ ป ข อ ง ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ไ ท ย ที่ ไ ม่ ว่ า เ มื่ อ ไ ห ร่ ที่ ส า ว ค ริ ส โ พ ส ต์ ภ า พ อั พ เ ด ท ค ว า ม แ ซ่ บ ล ง อิ น ส ต า แ ก ร ม ส่ ว น ตั ว เ จ้ า ตั ว

ภาพของสาวคริส หอวัง

ก็ มั ก จ ะ ทำ ใ ห้ อุ ณ ห ภู มิ เ มื อ ง ไ ท ย ร้ อ น ร ะ อุ แ ท บ ลุ ก เ ป็ น ไ ฟ แ ถ ม ยั ง เ รี ย ก เ สี ย ง ฮื อ ฮ า จ า ก แ ฟ น ๆ ไ ด้ ทุ ก ค รั้ ง

ภาพของสาวคริส หอวัง

อ ย่ า ง ล่ า สุ ด ส า ว ค ริ ส ก็ เ พิ่ ง จ ะ อั พ เ ด ท รู ป ล ง อิ น ส ต า แ ก ร ม ส่ ว น ตั ว @ c r i s h o r w a n g ข ณ ะ กำ ลั ง นั่ ง จิ บ ช า ชิ ล ๆ ที่ ร้ า น ค า เ ฟ่ สี ช ม พู ฟ รุ้ ง ฟ ริ้ ง

ภาพของสาวคริส หอวัง

พ ร้ อ ม ส ว ม ชุ ด เ ด ร ส ยี น ส์ สุ ด เ ท่ ส ไ ต ล์ ชิ ค ๆ

ภาพของสาวคริส หอวัง

แ ถ ม ยั ง แ อ บ เ พิ่ ม ค ว า ม เ ซ็ ก ซี่ ด้ ว ย ดี เ ท ล แ ห ว ก ข้ า ง ลึ ก ตั้ ง แ ต่ ช่ ว ง เ อ ว ล ง ม า ยั น ข า ไ ม่ ทิ้ ง ล า ย ค ว า ม เ ป็ น เ ซ็ ก ซี่ ส ต า ร์ จ ริ ง ๆ

ภาพของสาวคริส หอวัง

ง า น นี้ ทำ เ อ า เ พื่ อ น พ้ อ ง ใ น ว ง ก า ร ร ว ม ถึ ง แ ฟ น ๆ แ ห่ เ ข้ า ม า ก ร ะ ห น่ำ ก ด ไ ล ก์ ค อ ม เ ม น ท์ กั น รั ว ๆ เ พ ร า ะ ชุ ด นี้ แ ซ่ บ ซี๊ ด ร ะ ดั บ พ ริ ก ทั้ ง ส ว น ทำ เ อ า ห ลุ ด โ ฟ กั ส จ า ก แ ก้ ว ช า ไ ป เ ล ย แ ม่ แ ต่ น า ง เ อ ก ส า ว แ อ ฟ ทั ก ษ อ ร ก็ อ ด ไ ม่ ไ ด้ ที่ จ ะ เ ข้ า ม า ค อ ม เ ม น ท์ แ ซ ว ว่ า ‘ ไ ม่ มี ใ ค ร ส น ใ จ ช า เ ล ย ค่ ะ ‘

ภาพของคอมเม้นต์จากแอฟ ทักษอร

ภาพของคอมเม้นต์จากชาวเน็ต

ภาพของคอมเม้นต์จากชาวเน็ต

ภาพของคอมเม้นต์จากชาวเน็ต

Source: The Bangkok Insight

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *