จีน่า ตอบชัด ปมเรื่องหย่าสามี โอ๊ต วรวุฒิ

อีกหนึ่ง คู่ รั ก ต่ า ง วั ย ที่กำลังถูก จั บ ต า มองเรื่อง ส ถ า น ะ ต อ น นี้ อย่าง หนุ่มโอ๊ต วรวุฒิ กับ

ภ ร ร ย า สาว จีน่า อันนา พ่อแม่ของ น้องโอลาฟ และน้องโอเลิฟ โดยก่อหน้านี้มี ข่ า ว ลื อ เกี่ยวกับ

เรื่อง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ของทั้งคู่ และหนุ่มโอ๊ตเองก็ออกมา ย อ ม รั บ ว่าได้มีการ แ ย ก ห้ อ ง น อ น กันจริง

เพราะ ป ก ติ ทุกคน นอนด้วยกัน แล้วพอลูกๆโตขึ้น ห้องเริ่ม คั บ แ ค บ แ ย ก เพื่อให้ทุกคนนอนสบาย

แต่ก็ยังมีหลายคน พู ด ถึ ง ส ถ า น ะ ของทั้งคู่ว่า เ ป ลี่ ย นไป จนกระทั่งล่าสุด สาวจีน่าได้ เ ปิ ด ให้ ถ า ม คำ ถ า ม

ผ่านไอจีของตัวเองและได้มีคนถามเข้ามาเป็น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า หย่าแล้วใช่ไหม

คงจะไม่ใช่ เ รื่ อ ง จ ริ ง เพราะชอบดู ค ร อ บ ค รั ว คุณ ซึ่งสาวจีน่าได้ ต อ บ ก ลั บ เป็นภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที่ ได้แ ป ล

ออกมาเป็น ไ ท ย ว่า เป็น พ่ อ แ ม่ ที่ดีและคอย ส นั บ ส นุ น กันและกัน ซึ่งอาจจะ ชั ด เ จ น ในเรื่องของ

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ของทั้งคู่ ทั้งคู่ยังมี มิ ต ร ภ า พ ที่ดี ให้กันดังภาพในงาน วั น เ กิ ด ที่ยังมีภาพ ค ร อ บ ค รั ว ที่ อ บ อุ่ น อยู่

จีน่า โอ๊ต

จากไอจีจีน่า

พ่อแม่ลูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *