ขั้นต่ำ 70!! “ปตท.” โร่ชี้แจง หลังดราม่าสนั่นปั๊มขึ้นป้ายขั้นต่ำสำหรับมอเตอร์ไซค์

ขั้ น ต่ำ 7 0 ! ! ” ป ต ท. ” โ ร่ ชี้ แ จ ง ห ลั ง ด ร า ม่ า ส นั่ น ปั๊ ม ขึ้ น ป้ า ย ขั้ น ต่ำ สำ ห รั บ ม อ เ ต อ ร์ ไ ซ ค์

เ ป็ น เ รื่ อ ง ร า ว ที่ มี ค น เ ข้ า ม า วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ กั น อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง ห ลั ง จ า ก ที่ มี ผู้ ใ ช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก ร า ย ห นึ่ ง เ ผ ย ใ ห้ เ ห็ น ภ า พ ข อ ง ปั๊ ม น้ำ มั น แ ห่ ง ห นึ่ ง ใ น อ . สั ต หี บ ไ ด้ ขึ้ น ป้ า ย ป ร ะ ก า ศ เ ขี ย น ด้ ว ย ล า ย มื อ ไ ว้ ว่ า

ภาพจากเฟสบุ๊กพีทีที

ม อ เ ต อ ร์ ไ ซ ค์ เ ติ ม ขั้ น ต่ำ 7 0 บ า ท ซึ่ ง ไ ม่ เ ค ย เ จ อ จ า ก ปั๊ ม น้ำ มั น ไ ห น ม า ก่ อ น อี ก ทั้ ง ยั ง ไ ด้ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ ข้ อ ค ว า ม ดั ง ก ล่ า ว ว่ า ห า ก ตั้ ง ร า ค า ขั้ น ต่ำ 7 0 บ า ท ถ้ า ใ น ร ถ มี น้ำ มั น อ ยู่ แ ล้ ว เ ติ ม ไ ม่ ถึ ง ก็ ต้ อ ง จ่ า ย 7 0 บ า ท

ภาพปั๊มติดป้ายมอไซค์เติมขั้นต่ำ 7O บ า ท

ห รื อ ไ ม่ เ ด็ ก ปั๊ ม เ ติ ม ไ ม่ ถึ ง จ ะ หั ก เ งิ น เ ด็ ก ปั๊ ม อี ก มี ปั๊ ม ไ ห น เ ป็ น แ บ บ นี้ บ้ า ง ค น ที่ เ งิ น ไ ม่ ถึ ง ก็ ไ ม่ มี สิ ท ธิ์ เ ติ ม อ ย่ า ง เ ช่ น ม อ เ ต อ ร์ ไ ซ ค์ เ ติ ม E 8 5 แ น่ น อ น ว่ า มั น มี ใ น ถั ง อ ยู่ แ ล้ ว ไ ม่ ถึ ง 7 0 บ า ท ก็ ต้ อ ง จ่ า ย 7 0 ใ ช่ ห รื อ ไ ม่

ภาพประกอบบทความ

ซึ่ ง ภ า ย ห ลั ง จ า ก ที่ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ โ พ ส ต์ ดั ง ก ล่ า ว อ อ ก ไ ป ก็ มี ผู้ เ ข้ า ม า วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ปั๊ ม น้ำ มั น ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก ว่ า ทำ แ บ บ นี้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ข น า ด ใ น ก รุ ง เ ท พ ฯ ยั ง ส า ม า ร ถ เ ติ ม 4 0 บ า ท ไ ด้ ถ้ า ค น ที่ มี เ งิ น ไ ม่ พ อ 7 0 จ ะ ต้ อ ง ทำ อ ย่ า ง ไ ร จ ะ สั่ ง ห้ า ม เ ติ ม เ ล ย งั้ น ห รื อ

ภาพแคปชั่นจากผู้โพสต์

ภาพคอมเมนต์จากชาวเน็ต

เ กี่ ย ว กั บ ก ร ณี ดั ง ก ล่ า ว ล่ า สุ ด ไ ด้ มี ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ใ น เ ฟ ซ บุ๊ ก ข อ ง P T T S t a t i o n เ ป็ น ใ บ ป ร ะ ก า ศ จ า ก ท า ง พี ที ที ร ะ บุ ว่ า

ภาพคอมเมนต์จากชาวเน็ต

ท า ง พี ที ที ส เ ต ชั่ น ข อ อ ภั ย ต่ อ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แ ล ะ ข อ เ รี ย น ว่ า ก า ร ก ร ะ ทำ ดั ง ก ล่ า ว ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง ก า ร ดำ เ นิ น ง า น พี ที ที ส เ ต ชั่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร กำ ห น ด ขั้ น ต่ำ ใ น ก า ร เ ติ ม น้ำ มั น

ภาพปั๊มน้ำมัน ปตท.

แ ล ะ เ บื้ อ ง ต้ น ท า ง พี ที ที ไ ด้ มี ก า ร แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ แ ท น จำ ห น่ า ย ใ น ส า ข า ดั ง ก ล่ า ว นำ ป้ า ย ป ร ะ ก า ศ อ อ ก ทั น ที ร ว ม ถึ ง ตั ก เ ตื อ น แ ล ะ ก ว ด ขั น ผู้ แ ท น จำ ห น่ า ย ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ส ถ า นี บ ริ ก า ร อ ย่ า ง เ ค ร่ ง ค รั ด

ภาพจากเฟสบุ๊กพีทีที

ท า ง พี ที ที มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ ส่ ง ม อ บ สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ใ ห้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภ ค เ ส ม อ ม า โ ด ย พ ร้ อ ม ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล ะ ยิ น ดี รั บ ฟั ง ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ต่ า ง ๆ เ พื่ อ นำ ม า ซึ่ ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร บ ริ ก า ร ต่ อ ไ ป

ภาพเอกสารชี้แจงจากพีทีที

Source: Liekr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *