กี้ อริสมันต์ เผยความรู้สึกในใจ

นั ก ร้ อ ง ใน ตำ น า น ที่พอเอ่ยชื่อมา ห ล า  ย คนจะต้องบอกว่าเป็น นั ก ร้ อ ง ใน ด ว ง ใ จ คุณกีร์ อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง

เส้นทาง การเข้าสู่ ว ง ก า ร ร้ อ ง เ พ ล ง ของคุณกีร์ เกิดขึ้นจากการ ชั ก ช ว น ของคุณอิทธิ พลางกูร มี อั ล บั้ ม ชุดแรกคือ

ความ ห ม า ย ของ ผู้ ช า ย คนหนึ่งในปีพ.ศ. 2532 ซึ่งอยู่ใน สั ง กั ด อาร์.เอส.โปรโมชั่น ด้วย เ อ ก ลั ก ษ ณ์ การร้อง

ที่ไม่เหมือนใคร ความ ไ พ เ ร า ะ ของ เ สี ย ง และ เพลงทำให้คุณกีร์ มีเพลงที่ โ ด่ ง ดั ง มี ชื่ อ เ สี ย ง จนถึงปัจจุบัน

คือเพลงไม่ เ จี ย ม และเธอ ลำ เ อี ย ง ภาย ห ลั ง ปี พ.ศ.2540 คุณอริสมันต์ได้ ห่ า ง จากงาน ร้ อ ง เ พ ล ง และ

เ งี ย บ ห า ย ออกไปจาก ว ง ก า ร แฟนๆ คุณอริสมันต์ยัง ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม การ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ของคุณอริสมันต์

ผ่าน เ ฟ ส บุ๊ ค แฟน เ พ จ ซึ่งล่าสุด ได้โพสต์ คิ ด ถึ ง เวทีที่เคยแสดง และสักวันจะ ก ลั บ ไป ร้ อ ง เ พ ล ง ให้ฟัง

ทำเอา แ ฟ น ค ลั บ ต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม พร้อมใจกันบอกว่า

คิ ด ถึ ง และรอคุณกีร์ แฟนๆคิดถึง เ สี ย ง อันเป็น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ของคุณกีร์ อริสมันต์ กันมากจริงๆ

หนุ่มกี้

อริสมันต์

โพสต์เฟซ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *