ตะลึ่ง!! เมื่อ” เป๊ก-สัณณ์ชัย “สามี” ธัญญ่า ” ได้เปิดตัวแฝดสยาม จนแฟนคลับถึงกับคอมเฟิร์มว่าเหมือนราวกับก๊อปปี้

ตะลึ่ง!! เมื่อ ” เป๊ก – สัณณ์ชัย ” สามี ” ธัญญ่า ”  ได้เปิดตัวแฝดสยาม จนแฟนคลับถึงกับคอมเฟิร์มว่าเหมือนราวกับก๊อปปี้

ไ ม่ ว่ า จ ะ เ จ อ ม ร สุ ม ค ร อ บ ค รั ว อี ก สั ก กี่ ค รั้ ง แ ต่ ข อ จั บ มื อ คู่ ชี วิ ต 1 4 ปี เ อ า ไ ว้ แ น่ น สำ ห รั บ คู่ รั ก ข อ ง ตำ น า น เ มี ย ห ล ว ง ล ว ง สั ง ห า ร

รู ป ข อ ง “ ธั ญ ญ่ า – ธั ญ ญ า เ ร ศ ”

“ ธั ญ ญ่ า – ธั ญ ญ า เ ร ศ ” ที่ ต อ น นี้ ยั ง ไ ด้ อี ก ฉ า ย า เ ป็ น เ มี ย ห ล ว ง ยื น ห นึ่ ง   กั บ ส า มี สุ ด ที่ รั ก “ เ ป๊ ก – สั ณ ณ์ ชั ย  เ อ ง ต ร ะ กู ล ”   โ ด ย มี ลู ก ก ส า ว วั ย 1 2 ปี อ ย่ า ง  “ น้ อ ง ลี ย า ” เ ป็ น โ ซ่ ท อ ง ค ล้ อ ง ใ จ อี ก ชั้ น ห นึ่ ง

รู ป ข อ ง “ ธั ญ ญ่ า – ธั ญ ญ า เ ร ศ ”  กับ ” เ ป๊ ก – สั ณ ณ์ ชั ย ” แ ล ะ ลู ก ส า ว

รู ป ข อ ง “ ธั ญ ญ่ า – ธั ญ ญ า เ ร ศ ”  กับ ” เ ป๊ ก – สั ณ ณ์ ชั ย ”

ล่ า สุ ด . .  .” เ ป๊ ก – สั ณ ณ์ ชั ย ” อ อ ก ม า อั ป เ ด ต อิ น ส ต า แ ก ร ม ส่ ว น ตั ว ” @ p e g l i y a h ”  เ ผ ย โ ม เ ม น ต์ พ่ อ ลู ก สุ ด น่ า รั ก มี ค ว า ม แ อ บ แ ซ ว ตั ว เ อ ง แ ล ะ ลู ก ส า ว เ บ า ๆ เ พ ร า ะ ถ อ ด แ บ บ กั น ม า เ ป๊ ะ ๆ ร ะ ดั บ สำ เ น า ถู ก ต้ อ ง ด้ ว ย ว่ า “ แ ฝ ด ส ย า ม ”

รู ป I G ข อ ง รู ป ข อ ง  ” เ ป๊ ก – สั ณ ณ์ ชั ย ”

รู ป  ข อ ง รู ป ข อ ง  ” เ ป๊ ก – สั ณ ณ์ ชั ย ”  กั บ ลู ก ส า ว

ง า น นี้ ทำ เ อ า แ ฟ น ๆ เ ข้ า ม า ค อ ม เ ฟิ ร์ ม ว่ า เ ห มื อ น ร า ว กั บ ก๊ อ ป ปี้ กั น ม า ร ว ม ทั้ ง ชื่ น ช ม ค ว า ม น่ า รั ก ข อ ง คุ ณ พ่ อ แ ล ะ ลู ก ส า ว กั น เ พี ย บ

รู ป ข อ ง น้ อ ง ลี ย า ลู ก ส า ว “ ธั ญ ญ่ า – ธั ญ ญ า เ ร ศ ”  กับ ” เ ป๊ ก – สั ณ ณ์ ชั ย ”

รู ป ข อ ง น้ อ ง ลี ย า ลู ก ส า ว “ ธั ญ ญ่ า – ธั ญ ญ า เ ร ศ ”  กับ ” เ ป๊ ก – สั ณ ณ์ ชั ย ”

อ า ทิ . . . คู่ แ ฝ ด , ลี ย า น่ า รั ก , สำ เ น า ถู ก ต้ อ ง , เ ห มื อ น ม า ก , ไ ม่ ต้ อ ง สื บ เ ล ย , แ ฝ ด คุ ณ พ่ อ ม า ก เ ล ย , ห น้ า เ ห มื อ น พ่ อ ม า ก , แ ฝ ด จ ริ ง ๆ แ ฝ ด ต่ า ง วั ย , เ ห มื อ น จ น ไ ม่ รู้ จ ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ แ บ บ ไ ห น เ ล ย เ ห มื อ น ม า ก   แ ล ะ ชั ด เ จ น ม า ก

รู ป ข อ ง “ ธั ญ ญ่ า – ธั ญ ญ า เ ร ศ ”  กับ ” เ ป๊ ก – สั ณ ณ์ ชั ย ”

รู ป ข อ ง “ ธั ญ ญ่ า – ธั ญ ญ า เ ร ศ ”  กับ ” เ ป๊ ก – สั ณ ณ์ ชั ย ”

รู ป  ข อ ง รู ป ข อ ง  ” เ ป๊ ก – สั ณ ณ์ ชั ย ”  กั บ ลู ก ส า ว

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *