โกบอยอึ้ง!! ดาราหนุ่มโดนจับติดคุก อยู่ที่เดียวกับแพทพาวเวอร์แพท

โกบอยอึ้ง!! ดาราหนุ่มโดนจับติดคุก อยู่ที่เดียวกับแพทพาวเวอร์แพท

ร า ย ก า ร “เ พื่ อ น ข้ า ง ใ น ” จ า ก ช่ อ ง ยู ทู บ ” K o B o y K r u s h”  เ ปิ ด ใ จ นั ก โ ท ษ ช า ย วั ย 3 0 ปี โ ด น ค ดี ย า เ ส พ ติ ด ศ า ล ตั ด สิ น จำ คุ ก 1 8 ปี 1 1 เ ดื อ น เ ผ ย เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ วั น นั้ น ติ ด ร ถ ไ ป กั บ เ พื่ อ น เ พื่ อ น มี ย า เ ส พ ติ ด แ ล้ ว โ ด น ตำ ร ว จ จั บ เ ป็ น ย า ข อ ง เ พื่ อ น แ ต่ ตั ว เ อ ง เ ส พ ด้ ว ย ต ร ว จ ฉี่ ม่ ว ง

รู ป ข อ ง โ ก บ อ ย จ า ก ช่ อ ง ยู ทู บ” K o B o y K r u s h”

ทั้ ง นี้ . . .   นั ก โ ท ษ ช า ย ค น ดั ง ก ล่ า ว เ ค ย เ ป็ น ทั้ ง น า ย แ บ บ แ ล ะ เ ป็ น นั ก แ ส ด ง   เ ค ย มี ผ ล ง า น ล ะ ค ร พ่ อ ค รั ว หั ว ป่ า ก์ ที่  รี  รั น อ อ ก อ า ก า ศ อ ยู่ ต อ น นี้ ด้ ว ย ซึ่ ง ” เ ค วิ น ”  นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม เ ปิ ด ตั ว ใ น ร า ย ก า ร . . .  ก่ อ น เ ผ ย ว่ า ต อ น แ ร ก ก็ อ า ย ก ลั ว สั ง ค ม จ ะ ไ ม่ ใ ห้ โ อ ก า ส ค น ทำ ผิ ด

รู ป ข อ ง ร า ย ก า ร “เ พื่ อ น ข้ า ง ใ น ” จ า ก ช่ อ ง ยู ทู บ” K o B o y K r u s h”

เ มื่ อ ถ า ม ว่ า โ ด น จั บ  . . .เ มื่ อ 5 – 6 ปี   ที่ แ ล้ ว ทำ ไ ม ไ ม่ เ ค ย ไ ด้ ข่ า ว เ ล ย ” เ ค วิ น ”   ก ล่ า ว ว่ า ช่ ว ง นั้ น  กำ ลั ง จ ะ มี ผ ล ง า น ล ะ ค ร อ า จ จ ะ ไ ม่ ดั ง สั ก เ ท่ า ไ ห ร่ เ ล ย ไ ม่ เ ป็ น ที่ ส น ใ จ    ข อ ง สื่ อ ม ว ล ช น

รู ป ข อ ง ล ะ ค ร ” พ่ อ ค รั ว หั ว ป่ า ก์ ”

 

ซึ่ ง ” เ ค วิ น ” รู้ จั ก กั บ ” แ พ ท พ า ว เ ว อ ร์ แ พ ท ” อ ยู่ ด้ ว ย กั น ใ น เ รื อ น จำ ที่ แ ด น 6 ด้ ว ย กั น   เ ป็ น แ ด น ก า ร ศึ ก ษ า ร่ ว ม ทำ กิ จ ก ร ร ม เ ล่ น ด น ต รี เ ค วิ น เ ป็ น เ บื้ อ ง ห ลั ง ถ่ า ย ทำ    ตั ด ต่ อ วิ ดี โ อ

รู ป ข อ ง   ” แ พ ท พ า ว เ ว อ ร์ แ พ ท ”

” เ ค วิ น”    ยื น ยั น  “แ พ ท ”  เ ป็ น ค น น่ า รั ก   วั น ที่ แ พ ท อ อ ก จ า ก เ รื อ น จำ   สื่ อ ม ว ล ช น ม า เ พี ย บ ง า น เ ข า เ ย อ ะ ม า ก ถ า ม ว่ า . . .   ถ้ า เ ร า มี โ อ ก า ส ไ ด้ อ อ ก ไ ป อ ย า ก มี โ อ ก า ส แ บ บ นี้ มั้ ย

รู ป ข อ ง ร า ย ก า ร “เ พื่ อ น ข้ า ง ใ น ” จ า ก ช่ อ ง ยู ทู บ” K o B o y K r u s h”

 

” เ ค วิ น ” ก ล่ า ว ว่ า . . . .ใ ค ร ๆ ก็ อ ย า ก มี โ อ ก า ส แ ต่ อ ย่ า ง แ ร ก ผ ม ข อ ใ ห้ มี ที่ ยื น ใ น สั ง ค ม เ พ ร า ะ ใ ค ร ๆ   ก็ คิ ด ว่ า ทำ ผิ ด พ ล า ด แ ล้ ว ไ ม่ มี ใ ค ร รั บ

รู ป ข อ ง  ” เ ค วิ น ”  นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม

ย้ อ น เ ล่ า . . .  ถึ ง วั น เ กิ ด เ ห ตุ เ ค วิ น จ ะ ไ ป แ ค ส ติ้ ง ง า น โ ฆ ษ ณ า เ พื่ อ น ไ ป ส่ ง แ ล้ ว ก็ โ ด น จั บ แ ถ ว พ ร ะ ร า ม 9 ตั ว เ อ ง โ ด น จั บ ไ ป ด้ ว ย เ พ ร า ะ เ ส พ ย า    ต อ น นั้ น รู้ สึ ก ดั บ ไ ป เ ล ย เ บ ล อ ไ ป ห ม ด จ า ก จุ ด ที่ กำ ลั ง ดี ใ น ชี วิ ต พ่ อ แ ม่ จ ะ รู้ สึ ก ยั ง ไ ง

รู ป ข อ ง  ” เ ค วิ น ”  นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม

ต อ น นั้ น  มี ผ ล ง า น ล ะ ค ร ” พ่ อ ค รั ว หั ว ป่ า ก์ ”    ยั ง ถ่ า ย ไ ม่ จ บ เ ล ย เ ร า ก็ ห า ย ไ ป  ต อ น แ ร ก คิ ด ว่ า เ ข า จ ะ ตั ด ผ ม อ อ ก ไ ป เ ล ย แ ต่ ยั ง มี ฉ า ก ผ ม บ้ า ง ใ น ล ะ ค ร “เ ค วิ น ” ย ก มื อ ไ ห ว้ ข อ โ ท ษ ไ ป ยั ง ผู้ กำ กั บ ด้ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ก็ เ สี ย ห า ย ห ม ด เ ล ย

รู ป ข อ ง  ” เ ค วิ น ”  นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม

เ ค วิ น เ ผ ย ว่ า . . .  ตั ว เ อ ง โ ต ม า ใ น ค ร อ บ ค รั ว อ บ อุ่ น แ ม่ เ ป็ น ค น ไ ท ย พ่ อ เ ป็ น ฝ รั่ ง เ ศ ส       พ่ อ แ ม่ ส นั บ ส นุ น ทุ ก อ ย่ า ง เ ริ่ ม ท ด ล อ ง เ รื่ อ ง ย า ต อ น อ า ยุ 2 0 เ ป็ น เ ด็ ก เ ก เ ร ติ ด เ พื่ อ น ไ ป ป า ร์ ตี้ เ ริ่ ม เ ส พ ย า อี จ น ม า เ ส พ ย า ไ อ ซ์ เ ดื อ น ล ะ ค รั้ ง

รู ป ข อ ง  ” เ ค วิ น ”  นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม

ถ้ า ส า ม า ร ถ ย้ อ น เ ว ล า ก ลั บ ไ ป ไ ด้ เ ค วิ น บ อ ก จ ะ ไ ม่ ยุ่ ง เ กี่ ย ว กั บ ย า เ ส พ ติ ด เ ล ย เ พ ร า ะ มั น ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ผ ม พั ง เ สี ย ทุ ก อ ย่ า ง ต อ น นั้ น ผ ม สู้ ค ดี เ พ ร า ะ ไ ม่ ใ ช่ ย า ข อ ง ผ ม แ ต่ ตำ ร ว จ เ ห็ น ว่ า เ ร า มี ย า เ ส พ ติ ด ใ น ร่ า ง ก า ย โ ด น ข้ อ ห า ร่ ว ม กั น จำ ห น่ า ย ย า เ ส พ ติ ด ป ร ะ เ ภ ท 1

รู ป ข อ ง  ” เ ค วิ น ”  นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม

วิ น า ที เ ข้ า เ รื อ น จำ ” เ ค วิ น ” บ อ ก ว่ า วั น นั้ น เ ห งื่ อ ท่ ว ม เ ล ย แ ม่ เ อ า ย า ด ม ม า ใ ห้ ด ม สิ่ ง ที่ ผ ม จำ ไ ด้ ถึ ง วั น นี้ คื อ น้ำ ต า ข อ ง แ ม่ ผ ม เ สี ย ใ จ ม า ก ที่ ทำ ใ ห้ แ ม่ ร้ อ ง ไ ห้ แ ต่ เ ร า ก็ แ ก้ ไ ข อ ะ ไ ร ไ ม่ ไ ด้ แ ล้ ว อ ยู่ ใ น เ รื อ น จำ เ ริ่ ม ม า เ ป็ น ผู้ ช่ ว ย ง า น เ จ้ า พ นั ก ง า น เ ป็ น จิ ต อ า ส า ข้ า ง ใ น ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ต้ อ ง ขั ง เ จ้ า ห น้ า ที่ รู้ สึ ก เ ร า มี ป ร ะ โ ย ช น์ มี คุ ณ ค่ า ใ น ตั ว เ อ ง เ ล ย อ ยู่ ต่ อ ไ ป ไ ด้

รู ป ข อ ง  ” เ ค วิ น ”  นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม

ต อ น นี้ เ ห ลื อ โ ท ษ อี ก 3 ปี ก ว่ า ” เ ค วิ น ” ไ ด้ รั บ       ก า ร อ ภั ย โ ท ษ 3 ค รั้ ง ต อ น นี้ เ ข้ า ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ไ ด้ พั ก ก า ร ล ง โ ท ษ สำ ห รั บ ผู้ ที่ มี โ ท ษ ไ ม่ ถึ ง 5 ปี ติ ด กำ ไ ล อี เ อ็ ม ไ ด้ ต อ น นี้ อ ยู่ เ รื อ น จำ ม า 6 ปี ก ว่ า แ ล้ ว

รู ป ข อ ง  ” เ ค วิ น ”  นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม

” เ ค วิ น”  เ ผ ย ว่ า . . .  ต อ น นี้ ไ ด้ เ ป็ น บ า ริ ส ต้ า ที่ ร้ า น ก า แ ฟ   โ ด ย มี วิ ท ย า ก ร จ า ก ภ า ย น อ ก ม า ส อ น เ ป็ น ก า ร ฝึ ก วิ ช า ชี พ ถ า ม ว่ า ไ ด้ อ อ ก ม า ทำ ร้ า น ก า แ ฟ ข้ า ง น อ ก ท า ง เ รื อ น จำ ไ ม่ ก ลั ว นั ก โ ท ษ ห นี เ ห ร อ

รู ป ข อ ง  ” เ ค วิ น ”  นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม

” เ ค วิ น ”  บ อ ก ว่ า . . .  ค น ที่ ม า ทำ ง า น ต ร ง นี้ ต้ อ ง เ ป็ น นั ก โ ท ษ ชั้ น เ ยี่ ย ม ก่ อ น ทำ ง า น เ ส ร็ จ ก็ ก ลั บ เ ข้ า ไ ป ใ น เ รื อ น จำ

รู ป ข อ ง  ” เ ค วิ น ”  นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม

อ ย า ก เ ตื อ น น้ อ ง ๆ ว่ า  . . . ย า เ ส พ ติ ด เ ป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ดี จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง ผ ม ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ผ ม พั ง ไ ด้ ต อ น นี้ คุ ณ ยั ง มี โ อ ก า ส อ ย่ า เ ข้ า ไ ป ยุ่ ง ย า เ ส พ ติ ด ห่ า ง ไ ด้ ใ ห้ ห่ า ง ไ ป เ ล ย ผ ม เ ค ย มี จุ ด สู ง สุ ด ใ น ชี วิ ต ต อ น นี้ ต่ำ ที่ สุ ด แ ล้ ว ใ น ชี วิ ต

รู ป ข อ ง  ” เ ค วิ น ”  นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม

จ า ก นี้  . .  . ห า ก ไ ด้ อ อ ก ไ ป คิ ด ว่ า ผู้ จั ด ล ะ ค ร  ยั ง ใ ห้ โ อ ก า ส ไ ห ม ” เ ค วิ น ”  ย ก มื อ ไ ห ว้ พ ร้ อ ม บ อ ก ว่ า . . .  ข อ โ อ ก า ส เ พ ร า ะ ผู้ ต้ อ ง ขั ง บ า ง ค น ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ใ จ ทำ ผิ ด ข อ โ อ ก า ส จ า ก สั ง ค ม ว่ า ค น ที่ อ ยู่ ใ น เ รื อ น จำ ไ ม่ ใ ช่ ค น ร้ า ย ทุ ก ค น

รู ป ข อ ง  ” เ ค วิ น ”  นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม

อ ย า ก ข อ โ ท ษ พ่ อ แ ม่ แ ล ะ สั ง ค ม ด้ ว ย ที่ เ ค ย ทำ ผิ ด พ ล า ด ใ น ชี วิ ต ข อ โ ท ษ จ า ก ใ จ จ ริ ง ๆ ข อ โ อ ก า ส มี ที่ ยื น ใ น สั ง ค ม ต่ อ ไ ป นี้ จ ะ ทำ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด ทำ จิ ต อ า ส า เ รื่ อ ง พิ ษ ภั ย ย า เ ส พ ติ ด เ มื่ อ ก่ อ น ผ ม อ า จ จ ะ ไ ม่ ใ ช่ ค น ที่ ดี แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ล ว ร้ า ย จ า ก นี้ จ ะ เ ป็ น ค น ที่ ดี ช่ ว ย เ ห ลื อ สั ง ค ม ต่ อ ไ ป

รู ป ข อ ง  ” เ ค วิ น ”  นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม

รู ป ข อ ง  ” เ ค วิ น ”  นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม

รู ป ข อ ง  ” เ ค วิ น ”  นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *