เลขเด็ดเลขดัง!!! หญิงสาวตัวสั่นลุกขึ้นรำ ขณะร่วมพิธีตั้งศาลพญานาค เลขเขียนให้ชัดแจ๋ว

เลขเด็ดเลขดัง!!! หญิงสาวตัวสั่นลุกขึ้นรำ ขณะร่วมพิธีตั้งศาลพญานาค เลขเขียนให้ชัดแจ๋ว

วั น ที่ 1 5 มี . ค . 6 4 ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร า ย ง า น ว่ า ที่ วั ด พิ กุ ล ท อ ง ห มู่ 1 3 ต . ห้ ว ย ส ะ แ ก อ . เ มื อ ง จ . เ พ ช ร บู ร ณ์ ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ก อ บ พิ ธี บ ว ง ส ร ว ง พ ญ า น า ค แ ล ะ ตั้ ง แ ท่ น บู ช า เ พื่ อ อั ญ เ ชิ ญ พ ญ า น า ค ม า ป ร ะ ทั บ ที่ บ ริ เ ว ณ ริ ม แ ม่ น้ำ ป่ า สั ก ด้ า น ห ลั ง วั ดภาพจากคลิป

ภาพจากคลิป

เ นื่ อ ง จ า ก บ ริ เ ว ณ ดั ง ก ล่ า ว มี ต า น้ำ ที่ ผุ ด ขึ้ น ม า จ า ก พื้ น ดิ น แ ล ะ น้ำ ไ ม่ เ ค ย แ ห้ ง เ หื อ ด ป ร ะ ก อ บ กั บ ไ ด้ มี ผู้ ถ่ า ย ภ า พ บ ริ เ ว ณ บ่ อ น้ำ แ ล้ ว มี แ ส ง เ ง า ค ล้ า ย พ ญ า น า ค จึ ง ไ ด้ มี ก า ร บ ว ง ส ร ว ง อั ญ เ ชิ ญ พ ญ า น า ค ม า ป ร ะ ทั บ ที่ แ ท่ น บู ช า โ ด ย มี ศิ ษ ย า นุ ศิ ษ ย์ ข อ ง วั ด พิ กุ ล ท อ ง เ ข้ า ร่ ว ม

ภาพจากคลิป ภาพจากคลิป

ข ณ ะ ที่ ป ร ะ ก อ บ พิ ธี บ ว ง ส ร ว ง อ่ า น โ อ ง ก า ร อั ญ เ ชิ ญ พ ญ า น า ค ร า ช เ ส ร็ จ แ ล้ ว นั้ น ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก า ร รำ ถ ว า ย ซึ่ ง ข ณ ะ ที่ น า ง รำ กำ ลั ง ร่ า ย รำ อ ยู่ นั้ น ป ร า ก ฏ ว่ า ผู้ ที่ อ ยู่ ใ น พิ ธี ร า ย ห นึ่ ง ไ ด้ เ กิ ด อ า ก า ร ตั ว สั่ น พ ร้ อ ม กั บ ลุ ก ขึ้ น ร่ า ย รำ คู่ กั บ น า ง รำ อ ย่ า ง ส ว ย ง า ม โ ด ย ใ ช้ เ ว ล า ป ร ะ ม า ณ 1 5 น า ที จึ ง แ ล้ ว เ ส ร็ จ

ภาพจากคลิป

จ า ก นั้ น ห ญิ ง ค น ดั ง ก ล่ า ว ก็ ไ ด้ ไ ป นั่ ง ที่ เ ก้ า อี้ ห น้ า แ ท่ น บ ว ง ส ร ว ง โ ด ย มี ผู้ ที่ เ ชื่ อ ว่ า เ ป็ น พ ญ า น า ค ร า ช เ ข้ า ร่ า ง ไ ด้ เ ข้ า ไ ป ก ร า บ แ ล ะ พู ด คุ ย พ ร้ อ ม ทั้ ง ข อ ท ร า บ ชื่ อ พ ญ า น า ค ร า ช ร ว ม ทั้ ง ข อ โ ช ค ข อ ล า ภ

ภาพจากคลิป

ป ร า ก ฎ ว่ า ห ญิ ง ค น ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ เ ขี ย น ชื่ อ พ ญ า น า ค ร า ช ที่ เ ป็ น เ พ ศ ผู้ ว่ า ปู่ ธั ม ร า ช ส่ ว น เ พ ศ เ มี ย ชื่ อ ว่ า ย่ า น้ำ ห อ ม พ ร้ อ ม ทั้ ง เ ขี ย น ตั ว เ ล ข ไ ว้ 2 ชุ ด คื อ 8 4 กั บ 8 9 8 ซึ่ ง ห ล า ย ค น เ ชื่ อ ว่ า เ ป็ น เ ล ข ที่ พ ญ า น า ค ร า ช ม า ป ร ะ ท า น ใ ห้ โ ช ค ดี จึ ง ไ ด้ ใ ช้ โ ท ร ศั พ ท์ ถ่ า ย ไ ว้ เ พื่ อ นำ ไ ป เ สี่ ย ง โ ช ค ใ น ง ว ด วั น ที่ 1 6 มี . ค . นี้

ภาพจากคลิป

สำ ห รั บ วั ด พิ กุ ล ท อ ง เ ป็ น วั ด เ ก่ า แ ก่ ส ร้ า ง ม า ตั้ ง แ ต่ พ . ศ . 2 4 7 5 เ ป็ น วั ด ที่ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ญ า ณ สั ง ว ร พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช ไ ด้ เ ค ย เ ส ด็ จ นำ รู ป ห ล่ อ พ ร ะ แ ม่ ธ ร ณี บี บ ม ว ย ผ ม ม า ม อ บ ใ ห้ กั บ วั ด แ ห่ ง นี้

ภาพจากคลิป ภาพจากคลิป

ร ว ม ทั้ ง ส ม เ ด็ จ ก ร ม พ ร ะ ย า ดำ ร ง ร า ช า นุ ภ า พ ยั ง เ ค ย เ ส ด็ จ ขึ้ น ที่ ท่ า น้ำ แ ห่ ง นี้ เ มื่ อ ค รั้ ง เ ส ด็ จ ม า ต ร ว จ ร า ช ก า ร ที่ จั ง ห วั ด เ พ ช ร บู ร ณ์ แ ต่ ปั จ จุ บั น วั ด ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ท รุ ด โ ท ร ม ไ ป ต า ม ก า ล เ ว ล า จึ ง ไ ด้ มี ก า ร บู ร ณ ะ เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม ส ว ย ง า ม แ ล ะ อ ยู่ คู่ กั บ จั ง ห วั ด เ พ ช ร บู ร ณ์ ไ ป ต ร า บ น า น เ ท่ า น า น

ชมคลิป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *