ทำไมแพงกว่า!!! ปตท ชี้แจง สาเหตุ ทำไมน้ำมันประเทศไทยแพงกว่าเพื่อนบ้าน

ทำไมแพงกว่า!!! ปตท ชี้แจง สาเหตุ ทำไมน้ำมันประเทศไทยแพงกว่าเพื่อนบ้าน

วั น ที่ 1 5 มี . ค . 6 4 ร า ย ง า น ข่ า ว จ า ก    บ ริ ษั ท ป ต ท . น้ำ มั น แ ล ะ ก า ร ค้ า ป ลี ก จำ กั ด ( ม ห า ช น )    ห รื อ   โ อ อ า ร์    ชี้ แ จ ง ก ร ณี ที่ มี ข่ า ว ป ร า ก ฏ ใ น สื่ อ ต่ า ง ๆ เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ร า ค า น้ำ มั น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย     มี ร า ค า แ พ ง ก ว่ า ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ น บ้ า น ว่ า ย อ ม รั บ เ ป็ น ข้ อ มู ล จ ริ ง     โ ด ย ร า ค า   น้ำ มั น ดี เ ซ ล    ที่ ป ร ะ เ ท ศ เ มี ย น ม า อ ยู่ ที่ ลิ ต ร ล ะ 1 9 . 2 4 บ า ท     เ ที ย บ กั บ ร า ค า ข า ย ป ลี ก น้ำ มั น    ดี เ ซ ล บี 7    ใ น ไ ท ย อ ยู่ ที่ ลิ ต ร ล ะ 2 7 . 1 9 บ า ท

ภาพปัั้ม ปตท.

ท า ง โ อ อ า ร์   ชี้ แ จ ง ถึ ง ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว ว่ า    ร า ค า ห น้ า ป้ า ย ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ร า ค า จ ริ ง    ที่ ข า ย แ ม้ จ ะ เ ป็ น ส ถ า นี บ ริ ก า ร   P T T S t a t i o n    ที่ อ ยู่ บ ริ เ ว ณ ช า ย แ ด น พ ม่ า ที่ ใ ก ล้ กั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ม า ก    แ ต่ ยั ง ถื อ ว่ า อ ยู่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ พ ม่ า จึ ง ต้ อ ง ใ ช้ น โ ย บ า ย ก า ร กำ ห น ด โ ค ร ง ส ร้ า ง ร า ค า น้ำ มั น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ พ ม่ า

ภาพ OR

โ ด ย   5   ส า เ ห ตุ ที่ ทำ ใ ห้ ร า ค า น้ำ มั น ไ ท ย ที่ ป ร ะ เ ท ศ พ ม่ า ถู ก ก ว่ า ใ น ไ ท ย    เ นื่ อ ง จ า ก

1 . น โ ย บ า ย ภ า ค รั ฐ เ รี ย ก เ ก็ บ ภ า ษี น้ำ มั น ข อ ง พ ม่ า น้ อ ย ก ว่ า เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ไ ท ย

2 . ม า ต ร ฐ า น ยู โ ร ที่ บ่ ง บ อ ก คุ ณ ภ า พ น้ำ มั น ข อ ง พ ม่ า กำ ห น ด ไ ว้ ที่ ยู โ ร   2 – 4    ต่ า ง กั บ ไ ท ย กำ ห น ด ต่ำ สุ ด ไ ว้ ที่   ยู โ ร 4    เ ป็ น ผ ล ดี ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ม า ก ก ว่ า

ภาพราคาน้ำมันวันที่ 15 มี.ค. 2564

3 . รั ฐ บ า ล พ ม่ า ไ ม่ ส่ ง เ ส ริ ม เ รื่ อ ง พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น ต่ า ง จ า ก ไ ท ย

4 . โ ค ร ง ส ร้ า ง ร า ค า น้ำ มั น ข อ ง พ ม่ า ไ ม่ เ ก็ บ เ งิ น เ ข้ า ก อ ง ทุ น ต่ า ง ๆ

ภาพปัั้ม ปตท.

5 . ร า ค า ข า ย ป ลี ก น้ำ มั น ห น้ า ส ถ า นี บ ริ ก า ร ใ น พ ม่ า ตั้ ง โ ด ย ส ม า ค ม ก ลุ่ ม ผู้ นำ เ ข้ า น้ำ มั น ร า ย ใ ห ญ่ ( M y a n m a P e t r o l e u m T r a d e A s s o c i a t i o n – M P T A ) โ ด ย ห น่ ว ย ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ( M y a n m a P e t r o l e u m P r o d u c t E n t e r p r i s e – M P P E )

ภาพปัั้ม ปตท.

ข ณ ะ ที่ ร า ค า ข า ย ป ลี ก น้ำ มั น สำ เ ร็ จ รู ป ข อ ง ไ ท ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ    6 0 %    เ ป็ น ร า ค า ต้ น ทุ น น้ำ มั น สำ เ ร็ จ รู ป ( ซึ่ ง มี ก า ร ขึ้ น ล ง ต า ม ร า ค า ต ล า ด โ ล ก แ ล ะ อั ต ร า แ ล ก เ ป ลี่ ย น )    อี ก    3 5 %    เ ป็ น ค่ า ภ า ษี แ ล ะ ก อ ง ทุ น ที่ รั ฐ เ รี ย ก เ ก็ บ   แ ล ะ   5 %    เ ป็ น ค่ า ก า ร ต ล า ด ร ว ม ถึ ง ร า ย ไ ด้ ที่ ยั ง ไ ม่ หั ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง ปั๊ ม

“ ส า เ ห ตุ ที่ ร า ค า พ ลั ง ง า น แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ไ ม่ เ ท่ า กั น     เ พ ร า ะ ร า ค า ที่ ส่ ง ข า ย อ อ ก ไ ป ใ ห้ พ ม่ า เ ป็ น ร า ค า ข า ย ห น้ า โ ร ง ก ลั่ น     ที่ อ้ า ง อิ ง จ า ก ต ล า ด สิ ง ค โ ป ร์   ซึ่ ง ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ร ว ม ภ า ษี ต า ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ร า ค า ข อ ง แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ แ ต่ ล ะ ท้ อ ง ที่ กำ ห น ด แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ป     เ ห มื อ น ร า ค า ข า ย ส่ ง จึ ง ทำ ใ ห้ ร า ค า ที่ ส่ ง อ อ ไ ป ยั ง เ มี ย น ม า แ ต ก ต่ า ง จ า ก ร า ค า ข า ย ห น้ า ปั๊ ม บ้ า น เ ร า    ที่ บ ว ก โ ค ร ง ส ร้ า ง ภ า ษี ป ร ะ ม า ณ   3 4 %  แ ล ะ   ค่ า ก า ร ต ล า ด   8 %   ร ว ม ถึ ง ก า ร นำ ส่ ง เ งิ น เ ข้ า ก อ ง ทุ น   แ ล ะ     คุ ณ ภ า พ น้ำ มั น ที่ เ มี ย น ม า   กั บ    ไ ท ย ก็ มี ม า ต ร ฐ า น ต่ า ง กั น ”

ภาพปัั้ม ปตท.

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ w w w . p t t p l c . c o m ห รื อ โ ท ร . 1 3 6 5 P T T C e n t e r

ภาพปัั้ม ปตท.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *