เสริมสิริมงคล!! “แซม ยุรนันท์” ทำบุญเนื่องในโอกาสวันเกิดลูกชาย “แมมโบ้” ในวัยเบ ญจเ พส

เ ส ริ ม สิ ริ ม ง ค ล ! ! ” แ ซ ม ยุ ร นั น ท์ ” ทำ บุ ญ โ อ ก า ส วั น เ กิ ด ลู ก ช า ย ‘ แ ม ม โ บ้ ‘ ใ น วั ย เ บ ญ จ เ พ ส

เ ปิ ด ภ า พ บ ร ร ย า ก า ศ ทำ บุ ญ วั น เ กิ ด เ ส ริ ม สิ ริ ม ง ค ล ข อ ง แ ม ม โ บ้ ลู ก ช า ย นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม แ ซ ม ยุ ร นั น ท์ ภ ม ร ม น ต รี   ใ น โ อ ก า ส วั น เ กิ ด อ า ยุ ค ร บ 2 5 ปี ณ วั ด สุ ว ร ร ณ ภู มิ พุ ท ธ ช ยั น ตี ๙ ๘ ๙ ซึ่ ง ต ร ง กั บ ค น ที่ ( 1 4 มี . ค . 6 4 )

ภาพของคุณแซม ยุรนันท์

คุ ณ พ่ อ แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว ร ว ม ถึ ง เ พื่ อ น ข อ ง ลู ก ช า ย ร่ ว ม ทำ บุ ญ วั น เ กิ ด ด้ ว ย กั น พ ร้ อ ม ทั้ ง ตั ก บ า ต ร เ ลี้ ย ง พ ร ะ ถ ว า ย ข้ า ว ม ธุ ป า ย า ส แ ล ะ ส ว ด ม น ต์ เ ป็ น สิ ริ ม ง ค ล แ ก่ ชี วิ ต

ภาพของคุณแซม ยุรนันท์

ง า น นี้ คุ ณ พ่ อ ล ง รู ป ภ า พ กั บ ลู ก ช า ย ต อ น เ ล็ ก พ ร้ อ ม กั บ ข้ อ ค ว า ม สุ ด ซึ้ ง อ ว ย พ ร ใ ห้ แ ม ม โ บ้ พ บ เ จ อ แ ต่ สิ่ ง ดี ๆ เ รี ย ก ว่ า คำ พ ร ข อ ง พ่ อ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ สุ ด

ภาพของคุณแซม ยุรนันท์

ภาพของคุณแซม ยุรนันท์และครอบครัว

โ ด ย ค รั้ ง นี้ แ ซ ม ไ ด้ เ ขี ย น แ ค ป ชั่ น ไ ว้ ว่ า “ 1 4 มี น า ค ม 1 9 9 6 – 1 4 มี น า ค ม 2 0 2 1 รั ก ตั้ ง แ ต่ วิ น า ที แ ร ก ที่ ไ ด้ เ ห็ น โ ด ย ไ ม่ มี ข้ อ แ ม้ ใ ด ใ ด แ ล ะ จ ะ รั ก ต ล อ ด ไ ป ❤️ 2 5 ปี เ ต็ ม # เ บ ญ จ เ พ ส ข อ ใ ห้ ลู ก แ ค ล้ ว ค ล า ด จ า ก สิ่ ง ที่ ไ ม่ ดี . .

ภาพโพสต์จากไอจีของคุณแซม ยุรนันท์

ภาพบรรยากาศทำบุญวันเกิด

พ บ เ จ อ แ ต่ ค ว า ม สุ ข ทุ ก ๆ วั น . . พ บ เ จ อ กั บ สิ่ ง ดี ๆ ทุ ก ๆ เ รื่ อ ง . . พ บ เ จ อ แ ต่ ค น ที่ รั ก เ ห มื อ น ที่ พ่ อ รั ก ❤️ สุ ข สั น ต์ วั น เ กิ ด น ะ ค รั บ # h a p p y b i r t h d a y 2 5 t h # m a m b o ”

ภาพของคุณแซม ยุรนันท์

พ ร้ อ ม เ ขี ย น ข้ อ ค ว า ม บั น ทึ ก ค ว า ม ท ร ง จำ ใ น ไ อ จี เ พิ่ ม เ ติ ม ว่ า “ ก ร า บ น มั ส ก า ร พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า # พ ร ะ ธ ร ร ม โ พ ธิ ว ง ศ์ # พ ร ะ ค รู อุ ด ม โ พ ธิ วิ เ ท ศ ที่ เ ม ต ต า จั ด ง า น บุ ญ วั น เ กิ ด ใ ห้ ลู ก ช า ย ยุ ร ก า ร ภ ม ร ม น ต รี ( แ ม ม โ บ้ )

ภาพของคุณแซม ยุรนันท์

ภาพบรรยากาศทำบุญวันเกิด

เ นื่ อ ง ใ น วั น เ กิ ด ค ร บ 2 5 ปี ทั้ ง ตั ก บ า ต ร เ ลี้ ย ง พ ร ะ ถ ว า ย ข้ า ว ม ธุ ป า ย า ส แ ล ะ ส ว ด ม น ต์ เ ป็ น สิ ริ ม ง ค ล แ ก่ ชี วิ ต ม า ก ค รั บ 🙏 🙏 🙏 ”

ภาพของคุณแซม ยุรนันท์

ภาพของคุณแซม ยุรนันท์

ขอบคุณภาพจากไอจี sam_yuranunt

Source: ข่าวสด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *