แม่น้ำหนึ่ง เผยชัด เลิกกับแฟนหนุ่มแล้ว

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง บุ ค ค ล ที่ไม่ว่าจะทำ อ ะ ไ ร ก็มักเป็น ก ร ะ แ ส อยู่ตลอด สำหรับ เ จ้ า แ ม่ ใ บ้ ห ว ย ดัง แม่น้ำหนึ่ง ภิรดา

ที่ได้ออกมาเผย เ รื่ อ ง ร า ว ค ว า ม รั ก ของตนเองผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค อยู่เรื่อยๆ

ล่าสุดทางด้าน แม่น้ำหนึ่ง ก็ได้ ไ ล ฟ์ ส ด ผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ออกมาป ร ะ ก า ศ ว่า

ตนนั้น เ ลิ ก ร า กับ แ ฟ น ห นุ่ ม แล้ว และขอให้เป็น เ ห ตุ ส่วนตัว ไม่ได้มีเรื่อง มื อ ที่ ส า ม แน่นอน

ทั้งนี้ยังได้เผยโพสต์ต่ออีกว่า ไม่มี ส า มี มันก็ไม่ได้ แ ย่ แล้วที่บางโพสต์ไปนั้น มันเป็นแค่ แ ค ป ชั่ น

ซึ่งทุกวันนี้ตน ทำ ง า น แต่งาน ถ้ามี ส า มี แล้วไม่ช่วย ทำ ง า น ไม่ให้ กำ ลั ง ใ จ กัน

ไม่ดูแล น อ น รอจะ เ ย เ ย้ อย่างเดียวก็ไม่เอา ตนมี เ งิ น ส า ม า ร ถ ซื้อกินได้

เรื่องเล่น เ ฟ ซ บุ๊ ค นั้นก็เพื่อ ค ล า ย เ ค รี ย ด ใครทักมาก็คุยหมดเลย ไม่ได้ ห ยิ่ ง แต่ถ้าจะมา ค บ กั น

ก็ต้อง เ ข้ า ใ จ ตนด้วย เพราะตนมี ภ า ร ะ ทั้งงานและลูกอีก 3 คน แต่ใครจะอยู่กับ ข อ บ ใ จ จะไปก็ ข อ บ คุ ณ แค่นั้นเอง

แม่น้ำหนึ่ง

แ ฟ น ห นุ่ ม กับ น้ำหนึ่ง

โพสต์จากเฟซบุ๊ค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *