พี่ยุทธมาแล้ว!! “หนุ่ม กรรชัย” ดีใจหนักเข้าไปสวมกอด “สรยุทธ” หลังเจอตัวจริง

พี่ยุทธมาแล้ว!! “หนุ่ม กรรชัย” ดีใจหนักเข้าไปสวมกอด “สรยุทธ” หลังเจอตัวจริง

ไ ม่ ป ล่ อ ย ใ ห้ แ ฟ น ข่ า ว ต้ อ ง ร อ น า น อ ดี ต นั ก เ ล่ า ข่ า ว ชื่ อ ดั ง ส ร ยุ ท ธ สุ ทั ศ น ะ จิ น ด า ไ ด้ อ อ ก ม า ป ร า ก ฏ ตั ว ใ น ข่ า ว ช่ ว ง ค ร อ บ ค รั ว บั น เ ทิ ง ใ น ร า ย ก า ร เ รื่ อ ง เ ล่ า เ ช้ า นี้ ท่ า ม ก ล า ง ก า ร ต้ อ น รั บ สุ ด อ บ อุ่ น ข อ ง ที ม ง า น

ภาพของคุณหนุ่ม

แ ล ะ ผู้ ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว อ า ทิ ไ ก่ ภ า ษิ ต ก็ ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ ล ง ใ น อิ น ส ต า แ ก ร ม ส่ ว น ตั ว พ ร้ อ ม ร ะ บุ ข้ อ ค ว า ม พี่ ยุ ท ธ ม า แ ล้ ว เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ไ บ ร ท์ พิ ช ญ ทั ฬ ห์ ก็ ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ เ ดี ย ว กั น ล ง ใ น อิ น ส ต า แ ก ร ม ส่ ว น ตั ว พ ร้ อ ม ข้ อ ค ว า ม เ มื่ อ เ ช้ า มี ค น ม า ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ พ ว ก เ ร า ถึ ง ห้ อ ง ส่ ง เ ล ย ค่ ะ

ภาพการต้อนรับคุณสรยุทธ

น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี บ ร ร ย า ก า ศ ที่ ที ม ผู้ ป ร ะ ก า ศ แ ล ะ พ นั ก ง า น ม า ยื น ร อ รั บ ส ร ยุ ท ธ ที่ ห น้ า ลิ ฟ ต์ แ ล ะ เ มื่ อ ลิ ฟ ต์ เ ปิ ด ทุ ก ค น ก็ ร้ อ ง เ พ ล ง แ ล ะ นำ ด อ ก กุ ห ล า บ สี แ ด ง ม า ม อ บ ใ ห้

ภาพการต้อนรับคุณสรยุทธ

ห ลั ง จ า ก นั้ น ส ร ยุ ท ธ ข อ บ คุ ณ ทุ ก ค น ก่ อ น จ ะ ก อ ด กั บ ทุ ก ค น ด้ ว ย ค ว า ม รั ก แ ล ะ ค ว า ม คิ ด ถึ ง พ ร้ อ ม กั บ ทั ก ท า ย ที ม ง า น อ ย่ า ง เ ป็ น กั น เ อ ง ก่ อ น จ ะ เ ดิ น เ ข้ า ไ ป ทำ ง า น ใ น ชั้ น ที่ เ จ้ า ตั ว นั้ น เ ค ย ม า ทำ เ ป็ น ป ร ะ จำ ทุ ก วั น เ ห มื อ น เ ดิ ม

ภาพการต้อนรับคุณสรยุทธ

ด้ า น ห นุ่ ม ก ร ร ชั ย ก็ ไ ด้ ร่ ว ม ต้ อ น รั บ ส ร ยุ ท ธ ที่ ส ต ู ดิ โ อ ช่ อ ง 3 เ ช่ น เ ดี ย ว กั น โ ด ย ไ ด้ มี ก า ร จั บ มื อ แ ล ะ ส ว ม ก อ ด ต้ อ น รั บ อ ย่ า ง อ บ อุ่ น เ จ้ า ตั ว ไ ด้ เ ผ ย ค ว า ม รู้ สึ ก กั บ ท า ง ที ม ข่ า ว

ภาพการต้อนรับคุณสรยุทธ

ว่ า ดี ใ จ ม า ก ๆ ที่ ไ ด้ เ จ อ พี่ ส ร ยุ ท ธ แ ล้ ว แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ คุ ย อ ะ ไ ร กั น ม า ก แ ต่ ห ลั ง จ า ก นี้ จ ะ นั ด คุ ย กั น อี ก ค รั้ ง

ภาพการต้อนรับคุณสรยุทธ

ภาพการต้อนรับคุณสรยุทธ

Source: TNN ช่อง16

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *